Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Kontrola przez ZUS prowadzonej działalności gospodarczej w kontekście weryfikacji podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe oraz wysokości świadczeń z tego tytułu (w świetle najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego)

Artykuł dotyczy prowadzonej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych kontroli działalności gospodarczej w kontekście weryfikacji podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe oraz wysokości świadczeń z tego tytułu. Wydawało się, że zagadnienie to zostało przesądzone w uchwale składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z 21 kwietnia 2010 r., II UZP 1/10. Jednak ostatnie orzecznictwo, a w szczególności wyroki z 5 września 2018 r., I UK 208/17 oraz z 17 października 2018 r., II UK 301/17 i II UK 302/17, zdaje się wskazywać, że problem ten wcale nie stracił na aktualności. Celem artykułu jest krytyczna analiza najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego z omawianego zakresu, przede wszystkim w kontekście zmian normatywnych, jakie nastąpiły po wydaniu uchwały II UZP 1/10.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: weryfikacja podstawy wymiaru składek; działalność gospodarcza; tytuł do ubezpieczenia; ubezpieczenia społeczne

Bibliografia

Bibliografia/References

Czarnecki, M. (2016). Kwestionowanie ważności umowy o pracę przez ZUS w aspekcie prawidłowości ustalania obowiązku ubezpieczenia społecznego. Krytyka Prawa, 8(3).

Dąbek, D. (2010). Prawo sędziowskie w polskim prawie administracyjnym. Warszawa.

Grzybowski, T. (2009). Zagadnienie prawotwórstwa sędziowskiego a instytucja uchwał Naczelnego Sądu Administracyjnego. Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego, (6).

Jończyk, J. (2006). Prawo zabezpieczenia społecznego. Kraków: Zakamycze.

Kasprowicz, S (2018). Solidarność ubezpieczonych w ubezpieczeniu chorobowym a problem nadużyć w prawie do świadczeń. Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i Praktyka, (4).

Kasprowski, S. (2015). Kontrola zasadności pobierania świadczeń w razie choroby i macierzyństwa w polskim systemie ubezpieczeń społecznych w latach 2005–2013. Prace Naukowe UE we Wrocławiu, (395). https://doi.org/10.15611/pn.2015.395.11

Komierzyńska-Orlińska, E. (2019). Komentarz art. 3 ustawy — Prawo przedsiębiorców. W: M. Wierzbowski (red.), Konstytucja biznesu. Komentarz. LEX.

Koroluk, S. (2005). Cechy działalności gospodarczej w świetle ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. W: A. Powałowski i S. Koroluk, Podejmowanie działalności gospodarczej w świetle regulacji prawnych. Bydgoszcz–Gdańsk.

Machnikowski, P. (2019a). Komentarz do art. 5 k.c. W: E. Gniewek i P. Machnikowski. Kodeks cywilny. Komentarz. LEGALIS.

Machnikowski, P. (2019b). Komentarz do art. 58 k.c. W: E. Gniewek i P. Machnikowski. Kodeks cywilny. Komentarz. LEGALIS.

Matyjas-Łysakowska, P. (2017). Zawieranie umów o pracę w celu uzyskania ochrony ubezpieczeniowej. Studia i Materiały Wydziału Zarządzania i Administracji Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, (2).

Morawski, L. (2010). Główne problemy współczesnej filozofii prawa. Prawo w toku przemian. Warszawa.

Pilecka, G. i Bisek-Grąz, M. (2015). Praktyka podwyższania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe na krótko przed porodem przez osoby prowadzące działalność gospodarczą. Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka, (3).

Powałowski, A. (2009). Komentarz do art. 2. W: A. Powałowski (red.), Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz. Warszawa.

Radwański, Z. i Trzaskowski, R. (2019). W: Z. Radwański (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 2. Prawo cywilne — część ogólna. Warszawa.

Rzemek, M. (2019). Sąd kończy z wyłudzaniem wysokich zasiłków z ZUS na firmę. Rzeczpospolita (z 28 marca 2019 r.).

Sobolewski, P. (2020). Komentarz do art. 58 k.c. W: K. Osajda (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. LEGALIS.

Stelmachowski, A. (1967). Prawotwórcza rola sądów (w świetle orzecznictwa cywilnego). Państwo i Prawo, (4–5).

Ślebzak, K. (2017). Kontrola przez ZUS ważności umów o pracę stanowiących tytuł do ubezpieczenia społecznego — wybrane zagadnienia. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (2).

Ślebzak, K. (2020). Zasady prawa ubezpieczeń społecznych. W: A. Wypych-Żywicka (red.), System prawa ubezpieczeń społecznych. Część I ogólna. Warszawa.

Wagner, B. (2014). Z problematyki równości w ubezpieczeniach społecznych. W: M. Skąpski i K. Ślebzak (red.), Aksjologiczne podstawy prawne prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Warszawa.

Wąsowicz, W. (1999). Obejście prawa jako przyczyna nieważności czynności prawnej. Kwartalnik Prawa Prywatnego, (1).

Zbiegień-Turzańska, A. (2020). Komentarz do art. 5 k.c. W: K. Osajda (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. LEGALIS.

Ziembiński, Z. (1993). Tworzenie a stanowienie i stosowanie prawa. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, (4).

Zirk-Sadowski, M. (1980). Precedens a tzw. decyzja prawotwórcza. Państwo i Prawo, (6).

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę