Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery
DOI: 10.33226/0032-6186.2021.5.1
JEL: K00, K10, K31

The influence of privileging the employee's principle on relation between the collective labour agreements' provisions with the provisions of national legal acts in the light of the Constitution of Republic of Poland

The paper focuses on a problem of compliance legal norm — that is so called privileging the employee's principle (in scope that is currently predicted in an Article 9 para. 2 of Polish Labour Code) with the Constitution of Republic of Poland. The purpose of paper is justification of thesis that subjected principle is de lege lata constitutional norm and showing important consequences of this conclusion. In order to accomplishment of this purpose, article shows results of analysis of relevant regulations that were binding in different moments of time, and use theoretical concepts, especially such as the integrated concept of legal principles and the typological linguistic content of the predicate.

Keywords: privileging the employee's principle; labour collective agreements; integral concept of legal principles

References

Bibliografia/References

Baran, K. W. i Książek, D. (2017). Pojęcie, systematyka i hierarchia źródeł prawa pracy. W: K. W. Baran (red.), System prawa pracy. Tom I — Część ogólna (s. 646–665). Warszawa.

Chmielek, E. (1980). Źródła prawa pracy (zagadnienia hierarchii norm prawnych). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, DLXIX. Prace Prawnicze, 90. Warszawa–Kraków.

Chmielek-Łubińska, E. (1999/2000). Szczególne właściwości źródeł prawa pracy (zagadnienia wybrane). W: A. Świątkowski (red.), Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej (s. 31–58). Kraków.

Coing, H. (1952). Zum Einfluß der Philosophie des Aristoteles auf die Entwicklung des römischen Rechts. Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte: Romanistische Abteilung, 69(1), 24–59. DOI: 10.7767/zrgra.1952.69.1.24

Ćwiertniak, B. M. (1976). O pozadyrektywalnych (opisowych) rozumieniach ,,zasad prawa”. Studia Prawnicze (3), 35–62.

Ćwiertniak, B. M. (2010). O ewolucji pojmowania ,,zasad prawa pracy” w doktrynie polskiego prawa pracy. W: A. Sobczyk (red.), Stosunki zatrudnienia w dwudziestoleciu społecznej gospodarki rynkowej. Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 40-lecia pracy naukowej Profesor Barbary Wagner (s. 23–48). Warszawa.

Florczak-Wątor, M. (2016). Ważenie zasad konstytucyjnych jako podstawa sądowej wykładni prawa. W: A. Kotowski i E. Maniewska (red.), Studia i Analizy Sądu Najwyższego. Materiały naukowe, t. IV, „Argumentacja konstytucyjna w orzecznictwie sądowym” Materiały z konferencji naukowej (s. 24–38). Warszawa.

Florek, L. (2010). Ustawa i umowa w prawie pracy. Warszawa.

Garlicki, L. (2016). Sądy a Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Przegląd Sądowy, (7–8), 7–25.

Gizbert-Studnicki, T. (1978). Wieloznaczność leksykalna w interpretacji prawniczej. Kraków.

Gizbert-Studnicki, T. (2001). Ujęcie instytucjonalne w teorii prawa. W: J. Stelmach (red.), Studia z filozofii prawa (s. 123–134). Kraków.

Góral, Z. (2012). O zasadzie uprzywilejowania pracownika (wybrane uwagi). W: M. Seweryński i J. Stelina (red.), Wolność i sprawiedliwość w zatrudnieniu. Księga pamiątkowa poświęcona Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Profesorowi Lechowi Kaczyńskiemu (s. 123–131). Gdańsk.

Grabowski, A. (2014). Teoria Konstytucyjnego państwa prawa i jej wpływ na argumentację prawniczą. W: M. Aleksandrowicz, A. Jamróz i L. Jamróz (red.), Demokratyczne państwo prawa. Zagadnienia wybrane (s. 57–69). Białystok.

Guastini, R. (2003). La constitucionalización del ordenamiento jurídico: el caso italiano. W: M. Carbonell (red.), Neoconstitucionalismo (s) (s. 49–74). Madrit.

Gutowski, M. i Kardas, P. (2016). Sądowa kontrola konstytucyjności prawa. Kilka uwag o kompetencjach sądów powszechnych do bezpośredniego stosowania konstytucji. Palestra, (4), 5–30.

Gutowski, M. i Kardas, P. (2017). Wykładnia i stosowanie prawa w procesie opartym na Konstytucji. Warszawa.

Jamróz, A. (2002). Bezpośrednie stosowanie konstytucji w kontekście jej normatywnego charakteru. Kilka refleksji. W: Z. Tobor i I. Bogucka (red.), Prawoznawstwo a praktyka stosowania prawa, (s. 143–157). Katowice.

Kaczyński, L. (1984). Zasada uprzywilejowania pracownika w świetle kodeksu pracy. Państwo i Prawo, (8), 60–70.

Kaczyński, L. (1998). Generalizacja układu zbiorowego pracy. Państwo i Prawo, (5), 3–16.

Kelsen, H. (2009). Istota i rozwój sądownictwa konstytucyjnego (w tłum. B. Banaszkiewicza). Warszawa.

Kolańczyk, K. (2007). Prawo rzymskie. Warszawa.

Kordela, M. (2010). Zasady prawa w sensie opisowym. Próba reinterpretacji. W: A. Choduń i S. Czepita (red.), W poszukiwaniu dobra wspólnego. Księga jubileuszowa Profesora Macieja Zielińskiego (s. 439–453). Szczecin.

Kordela, M. (2012). Zasady prawa. Studium teoretycznoprawne. Poznań.

Lewandowski, H. (1999). Układy zbiorowe pracy jako źródło prawa w Polsce — ewolucja i stan obecny. W: B. von Maydell i T. Zieliński (red.), Ład społeczny w Polsce i Niemczech na tle jednoczącej się Europy. Księga pamiątkowa poświęcona Czesławowi Jackowiakowi (s. 80–99). Warszawa.

Masewicz, W. (1970). Układy zbiorowe pracy. Warszawa.

Mączyński, A. (2000). Bezpośrednie stosowanie Konstytucji przez sądy. Państwo i Prawo, (5), 3–14.

Nita, B. (2002). Bezpośrednie stosowanie konstytucji a rola sądów w ochronie konstytucyjności prawa. Państwo i Prawo, (9), 36–46.

Opałek, K., Wróblewski, J. (1969). Zagadnienia teorii prawa. Warszawa.

Piekarczyk, S. (2017). Pewność prawa — wartość rozwinięta w dialogu konstytucyjnym a pewność norm ustawy zasadniczej. Rozważania w kontekście praw człowieka. W: J, Jaskiernia i K. Spryszak (red.), Ochrona praw człowieka w wymiarze uniwersalnym. Aksjologia — instytucje — nowe wyzwania — praktyka, tom I (s. 97–113). Toruń.

Piekarczyk, S. (2018). Układy zbiorowe pracy — analiza teoretycznoprawna (Doktorat niepublikowany). Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Pisarczyk, Ł. (2010). Przeobrażenia prawa pracy a jego funkcja ochronna. W: B. Wagner i E. Hofmańska (red.), Studia Prawnicze. Rozprawy i materiały. ,,Proaktywna” funkcja prawa pracy? (s. 15–45). Kraków.

Pisarczyk, Ł. (2012). Podstawy normatywności i charakter prawny specyficznych źródeł prawa pracy. Państwo i Prawo, (6), 3–17.

Raz, J. (1979). The authority of law. Essays on law and Morality. Oxford University Press.

Sanetra, W. (2000). Źródła prawa pracy w świetle Konstytucji RP. W: L. Florek (red.), Źródła prawa pracy (s. 9–22). Warszawa.

Sanetra, W. (2013). Ogólnie o aksjologicznych podstawach prawa pracy. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (11), 2–11.

Sierocka, I. (1999). Zasada uprzywilejowania pracownika i automatyzmu prawnego w układach zbiorowych pracy. W: W. Sanetra (red.), Prawo pracy. Z aktualnych zagadnień. Materiały konferencji. Tykocin 8–10 maja 1998 r. (s. 53–70). Białystok.

Szubert, W. (1960). Układy zbiorowe pracy. Warszawa.

Tkacz, S. (2014). O zintegrowanej koncepcji zasad prawa w polskim prawoznawstwie (od dogmatyki do teorii). Toruń.

Unterschütz, J. (2011). Prawo pracy. Zarys instytucji. Gdynia.

Włodarczyk, M. (2017). Swoiste źródła prawa pracy. W: K. W. Baran (red.), System prawa pracy. Tom I — Część ogólna (s. 843–911). Warszawa.

Wratny, J. (1997). Zakres przedmiotowy układów zbiorowych pracy w świetle przepisów prawa pracy. W: J. Wratny (red.), Układy zbiorowe w demokratycznym ustroju pracy (s. 15–35). Warszawa.

Wratny, J. (2002). Regulacja prawna swoistych źródeł prawa pracy. Uwagi de lege lata i de lege ferenda. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (12), 2–6.

Wronkowska, S. (1972). Sprawozdanie z dyskusji w Komitecie Nauk Prawnych PAN ,,Sposoby pojmowania zasad prawa”. Państwo i Prawo, (10), 166–169.

Wronkowska, S. (2001). W sprawie bezpośredniego stosowania Konstytucji. Państwo i Prawo, (9), 3–23.

Wronkowska, S., Zieliński, M. i Ziembiński, Z. (1974). Zasady prawa. Zagadnienia podstawowe. Warszawa.

Wróblewski, J. (1959). Zagadnienia teorii wykładni prawa ludowego. Warszawa.

Ziembiński, Z. (1983). Szkice z metodologii szczegółowych nauk prawnych. Warszawa–Poznań.

Zubik, M. (2005). Trybunał Konstytucyjny a układy zbiorowe pracy. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (3), 2–10.

Article price
4.00
Price of the magazine number
14.00
Subscription
163.00 €
122.00
get subscription