Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery
DOI: 10.33226/0032-6186.2021.5.2
JEL: K31

The legal status of trade unions that associate workers employed under civil law contracts and trade union officials in Poland

The article is devoted to the issue of the coalition in trade unions of persons employed on civil law basis. The notion of civil law employment may be understood in different ways. In the narrow interpretation (sensu stricto) it refers only to individuals who perform work under civil law agreements, such as a contract of mandate or an agreement on the provision of services. In the wider sense (sensu largo), one might also add performing work by self-employed persons (b2b). Moreover, the article discusses some aspects of the status of trade union officials performing work on a civil law basis.

Keywords: collective labour law; trade unions; civil law contracts; trade union officials

References

References/Bibliografia

Baran, K. W. (2019). In K. W. Baran (ed.), Zbiorowe prawo zatrudnienia. Komentarz. Warszawa.

Baran, K. W. (2019). Z problematyki liczebności zakładowej organizacji związkowej. Monitor Prawa Pracy, (5).

Dral, A. (2018). Ochrona trwałości stosunku pracy działaczy związkowych w świetle noweli ustawy o związkach zawodowych. Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej, (3).

Grygiel-Kaleta, Z. (2015). Wolność zrzeszania się w związkach zawodowych. Warszawa.

Grzebyk, P. & Pisarczyk, Ł. (2019). Krajobraz po reformie. Zbiorowa reprezentacja praw i interesów zatrudnionych niebędących pracownikami. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (1). https://doi.org/10.33226/0032-6186.2019.10.1

Hajn, Z. (2013). Zbiorowe prawo pracy. Zarys systemu. Warszawa.

Latos-Miłkowska, M. (2020). Związek zawodowy jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą. Monitor Prawa Pracy, 2020, (11).

Sanetra, W. (1998). Konstytucyjne prawo do rokowań. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (12).

Tomaszewska, M. (2014). In K.W. Baran (ed.), System prawa pracy. Tom. 5. Zbiorowe prawo pracy. Warszawa.

Wandzel, M. (2003). Równe traktowanie mężczyzn i kobiet. Kraków.

Żołyński J. (2019a). Nowe prawo związkowe w świetle ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych ustaw. Gdańsk.

Żołyński, J. (2019b). Sądowa kontrola liczebności członków związku zawodowego — uwagi teoretyczne. Monitor Prawa Pracy, (5).

Article price
4.00
Price of the magazine number
14.00
Subscription
163.00 €
122.00
get subscription