Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery
DOI: 10.33226/0032-6186.2021.1.4
JEL: K31
Daniel Eryk Lach ORCID: 0000-0001-6223-5356 , e-mail: lach|amu.edu.pl| |lach|amu.edu.pl

The payer's claim for a refund of part of the premium charged to insured against a comparative background

The aim of the article is to discuss the issues related to the payer's claims for the return of part of the contribution charged to an insured. Based on the achievements of the Polish, German and Austrian jurisprudence and doctrine it will be shown the possibilities of the payer's claims for reimbursement of social security contributions paid by the payer from his funds in the part that should be financed from the insured's funds in the cases of a posterior statement, that the insured person working under a civil law contract was employed on the basis of an labour employment relationship, or that the insured's selfemployment was of a bogus nature.

Download article
Keywords: social security contributions; claims of the payer against the insured; bogus self-employment

References

Bibliografia/References

Antonów, K. (2011). Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych. Pojęcie oraz właściwości postępowań przedsądowych i ochrony cywilnosądowej. Warszawa.

Bieniek, G. (1978). Roszczenie regresowe zakładu pracy wobec pracownika. Warszawa.

Brühler, G. (1983). Der Erstattungsanspruch des Arbeitgebers gegen den Arbeitnehmer bei der Abführung des Sozialversicherungsbeitrags. Königstein in Taunus.

Eichenhofer, E. i Wenner, U. (red.) (2017). Kommentar zum Sozialgesetzbuch IV. München.

Fras, M. i Habdas, M. (red.). (2018). Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania. Część ogólna (art. 353–534). Warszawa.

Gniewek, E. i Machnikowski, P. (red.). (2019). Kodeks cywilny. Komentarz. Warszawa.

Gudowski, J. (red.). (2018). Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania. Część ogólna. Warszawa.

Gutowski, M. (red.). (2019). Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz. Art. 353–626. Warszawa.

Hauck, K. i Sehnert, G. (red.). (2017). Sozialgesetzbuch — SGB IV. Gemeinsame Vorschriften für die Sozialversicherung. Kommentar. Wydanie wymiennokartkowe. Berlin.

Jackowiak, C. (1991). Kierunki rozwoju ubezpieczeń społecznych. W: Rozwój ubezpieczeń społecznych w Polsce (211–238). Wrocław.

Jończyk, J. (2003). Prawo zabezpieczenia społecznego. Kraków.

Kidyba, A. (red.). (2014). Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania — część ogólna. Warszawa.

Knickrehm, S., Kreikebohm, R. i Waltermann, R. (red.). (2019). Kommentar zum Sozialrecht. VO (EG) 883/2004, SGB I bis SGB XII, SGG, BEEG, Kindergeldrecht (EStG). UnterhaltsvorschussG. München.

Körner, A., Leitherer, St., Mutschler, B. i Rolfs, Ch. (red.). (2019). Kasseler Kommentar Sozialversicherungsrecht. Wydanie wymiennokartkowe. München.

Kreikebohm, R. (red.). (2008). Sozialgesetzbuch. Gemeinsame Vorschriften für die Sozialversicherung. SGB IV. Kommentar. München.

Krejci, H. (1977). Das Sozialversicherungsverhältnis. Wien.

Lach, D. E. (2015). Podział składki na ubezpieczenia społeczne zatrudnionych a rola podmiotu zatrudniającego. W: Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczeń Społecznych pt. „Składki na ubezpieczenia społeczne”, Poznań, –26 września 2014 r. Warszawa.

Lach, D. E. (2011). Zasada równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej. Warszawa.

Maydell, B., Ruland, F. i Becker, U. (red.). (2012). Sozialrechtshandbuch. Baden–Baden.

Mosler, R., Müller, R. i Pfeil, W. (red.). (2019). Der SV-Komm online — Kommentar zur gesamten Sozialversicherung.

Musiała, A. (2017). Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 5 grudnia 2013 r., III PZP 6/13. Orzecznictwo Sądów Polskich, (10).

Pacud, R. (2011). Stosunki prawne ubezpieczenia emerytalnego. Warszawa.

Radwański, Z. (red.). (1981). System prawa cywilnego. Tom III. Część 1. Warszawa.

Saganowski, T. (1977). Regres ubezpieczeniowy. Warszawa.

Schlegel, R. (wyd.). (2011). SGB IV. Sozialgesetzbuch, viertes Buch. Gemeinsame Vorschriften für die Sozialversicherung. Saarbrücken.

Schrammel, W. (1985). Zuwendungen Dritter als beitragspflichtiges Entgelt. W: W. Schrammel (red.), Versicherungs- und Beitragspflicht in der Sozialversicherung. Wien.

Sewing, M. (2019). Studientext der Deutschen Rentenversicherung, Nr. 9, Wirksamkeit der Beitragszahlung.

Sonntag, M. (red.). (2019). ASVG. Allgemeines Sozialversicherungsgesetz. Jahreskommentar. Wien.

Szpunar, A. (1983). Wstąpienie w prawa zaspokojonego wierzyciela. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, (3), 1–16.

Szpunar, A. (2000). Wstąpienie w prawa zaspokojonego wierzyciela. Zakamycze.

Szubert, W. (1957). Zagadnienia prawne ubezpieczenia społecznego. Państwo i Prawo, (1), 43–68.

Ślebzak, K. i Kosonoga, J. (2016). Odpowiedzialność płatnika składek za obliczanie, potrącanie i przekazywanie składek na ubezpieczenie społeczne. Ius Novum, (3), 274–300.

Świątkowski, A. M. (2017). Szczególny przypadek bezpodstawnego wzbogacenia w prawie pracy. Monitor Prawa Pracy, (7).

Unterschütz, J. (2010). Karnoprawna ochrona praw osób wykonujących pracę zarobkową. Warszawa.

Wajda, D. (2018). Cywilnoprawna odpowiedzialność płatnika składek wobec ubezpieczonego za naruszenie obowiązków płatniczo-rozliczeniowych. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (6), 16–24.

Winkler, J. (red.). (2007). Sozialgesetzbuch IV. Gemeinsame Vorschriften für die Sozialversicherung. Lehr- und Praxiskommentar. Baden–Baden.

Zieliński, T. (1982). Ubezpieczenia społeczne jako instytucja prawna. Acta Universitatis Lodzienisis, Folia Iuridica, (8), 53–70.

Article price
4.00
Price of the magazine number
14.00
Subscription
161.00 €
121.00
get subscription