Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery
DOI: 10.33226/1231-2037.2019.11.5
Marzena Ogórek ORCID: 0000-0003-1627-1422 , e-mail: marzena.ogorek|pcz.pl| |marzena.ogorek|pcz.pl

Analysis of selected issues concerning the influence of the human factor on the performance of logistic processes

Modern logistics companies, in order to be competitive, are forced to seek new solutions to improve flexibility and quick action. No logistics company can function without people who are part of various logistics processes. The article presents issues related to the human factor that has a direct impact on logistics processes.

Download article
Keywords: logistics processes; knowledge; competences; human capital; personnel function

References

Bibliografia

Armstrong, M. (2007). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków: Wolters Kluwer Polska.

Ballou, R. H. (1987). Basic Business Logistics. Englewood Cliffs: Prentice Hall.

Blaik, P. (2001). Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania. Warszawa: PWE.

Bochniarz, P., Gugała, K. (2005). Budowanie i pomiar kapitału ludzkiego w firmie. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.

Bozarth, C., Handfield, R. B. (2007). Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw. Gliwice: Wydawnictwo Helion.

Butkiewicz, M. (red.). (1995). Model polskich standardów kwalifikacji zawodowych. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji.

Chaberek, M. (2002). Makro- i mikroekonomiczne aspekty wsparcia logistycznego. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Chwistecka-Dudek, H., Sroka, W. (2000). Core competencies — koncepcja strategiczna. Przegląd Organizacji, (3), 15–17.

Ciesielski, M. (red.) (2009). Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw. Warszawa: PWE.

Ficoń, K. (2001). Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie. Gdynia: Wydawnictwo Impuls Plus Colsulting.

Filipowicz, G. (2004). Zarządzanie kompetencjami zawodowymi. Warszawa: PWE.

Jamka, B. (2011) Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie: zasób czy kapitał? Od zarządzania kompetencjami do zarządzania różnorodnością. Warszawa: Wolters Kluwer.

Jasiński, Z. (red.). (2007). Motywowanie w przedsiębiorstwie. Uwalnianie ludzkiej produktywności. Materialne, organizacyjne i psychologiczne motywatory. Warszawa: Placet.

Jędrych, E. (red.). (2007). Zarządzanie zasobami ludzkimi dla menedżerów średniego szczebla. Kraków: Wolters Kluwer.

Król, H., Ludwiczyński, A. (red.) (2007). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Warszawa: PWN.

Kubicka-Daab, J. (2002). Budowa modeli kompetencji. W: A. Ludwiczyński (red.), Najlepsze praktyki zarządzania kapitałem ludzkim. Warszawa: Polska Fundacja Promocji Kadr.

Kulińska, E. (2009). Podstawy logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw. Podręcznik dla kierunku studiów logistyka. Opole: Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej.

Kurzacz, T. (2007). Informatyka w przedsiębiorstwie. https://www.erp-view.pl/artykuly-erp/25827-informatyka-w-logistyce-cz-1.html (28.10.2019)

Lech, P. (2002). Zintegrowane systemy zarządzania ERP/ERP II. Wykorzystanie w biznesie, wdrażanie. Warszawa: Difin.

Lees, C. D., Ordery, J. L. (2007). Analiza i projektowanie pracy. W: N. Chmiel (red.), Psychologia pracy i organizacji, 73–74. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Łunarski, J. (2012). Zarządzanie jakością w logistyce. Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej.

Małachowski, W. (2006). Outplacement jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi. Warszawa: Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”.

Miller, J. G., Vollman, T. E. (1985). The Hidden Factory. Harvard Business Review, 63(5), 142–150.

Morawski, M. (2005). Zarządzanie wiedzą w perspektywie personalnej. W: K. Perechuda (red.), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWN.

Nkomo, S. M. (1988). Strategic Planning for Human Resources — Let’s Get Started. Long Range Planning, (1), 66–72, https://doi.org/10.1016/0024-6301(88)90060-x.

Nonaka, I., Takeuchi, H. (2004). Kreowanie wiedzy w organizacji. Jak spółki japońskie dynamizują procesy innowacyjne. Warszawa: Polska Fundacja Promocji Kadr.

Pfohl, H. Ch. (1998). Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania. Poznań: Biblioteka Logistyka.

Pienaar, W. J., Vogt, J. J. (2015). Business logistics management: A value chain perspective. Southern Africa: Oxford University Press.

Pocztowski, A. (2004). Funkcja personalna w przedsiębiorstwach w nowej gospodarce. W: Z. Wiśniewski, A. Pocztowski (red.). Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.

Pocztowski, A. (2008). Zarządzanie zasobami ludzkimi Strategie — Procesy — Metody. Warszawa: PWE.

Rostkowski, T., Danilewicz, D., Mrzygłód, J., Rapacka, M., Szczęsna, A. (2005). Nowoczesne metody zarządzania zasobami ludzkimi. Warszawa: Difin.

Schulz, T. W. (1987). Education and Population Quality [w:] G. Psacharopoulos (red.), Economics of Education. Research and Studies. Oxford: Pergamon Press.

Sitek, E. (1997). Strategia rozwoju w ujęciu zasobowej teorii firmy. Warszawa: Wydawnictwo KeyText sp. z o.o.

Staniewski, M. W. (2008). Zarządzanie zasobami ludzkimi a zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie. Warszawa: VIZJA PRESS & IT.

Szałkowski, A. (red.) (2006). Podstawy zarządzania personelem. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Szymczak, M. (red.). (1998). Słownik języka polskiego. Warszawa: PWN.

Szymonik, A. (2011). Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw. Część 2. Warszawa: Difin.

Thierry, D., Sauret, C. (1994). Zatrudnienie i kompetencje w przedsiębiorstwie w procesach zmian. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.

Wawak, S. (2006). Zarządzanie jakością — teoria i praktyka. Gliwice: Wydawnictwo Helion.

Price of the magazine number
15.00
Subscription
113.00 €
91.00
Lowest price in last 30 days: 91.00
get subscription