Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Assessment of communication behavior of high school and university students of Piła and Chodzież counties

The article concerns the study of communication behavior of high school and university students in Piła and Chodzież counties. The main problem is the mobility preferences of pupils and students. The article characterizes the concept of city, urban transport and mobility, and then proposes a mobility model that takes into account the preferences of residents when choosing the means of transport. The article ends with a presentation of survey results and drawing appropriate conclusions. They will help in presenting the proposed directions of development of transport infrastructure in the Piła and Chodzież counties. The aim of the article is to assess the communication behavior of high school and university students and the ways of their movement.

Download article
Keywords: communication behavior; public transport; transport system; city logistics

References

Bibliografia/References

Literature/Literature

Ballou, R. H. (2004). Business Logistics/Supply Chain Management. 5th ed., New York: Person Education Upper Saddle River.

Banister, D. (2008). The sustainable mobility paradigm. Transport Policy, 15(2), 73–80. https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2007.10.005

Bartol, R. (2001). Ekonomika i zarządzanie miastem. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

Bartol, R., Maj, M., Strahl, D. (1990). Metody typologii miast. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

Borys, T. (2009). Pomiar zrównoważonego rozwoju transportu. In: D. Kiełczewski, B. Dobrzyńska (eds), Ekologiczne problemy zrównoważonego rozwoju. Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.

Chamier-Gliszczyński, N. (2016). Model mobilności użytkowników miast dla potrzeb działań transportowych. Transport Miejski i Regionalny, (6).

Chamier-Gliszczyński, N. (2015). Zrównoważona mobilność miejska jako element planu transportowego. Logistyka, (4).

Dydkowski, G. (2009). Integracja transportu miejskiego. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Flejterski, S., Panasiuk, A., Perenc, J., Rosa, G. (2008). Współczesna ekonomia usług. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kamiński, T. (2021). Pojazdy zautomatyzowane w aspekcie zrównoważonej mobilności miejskiej. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (1). https://doi.org.10.33226/1231-2037.2021.1.2

Kiełczewska-Zalewska, M. (1969). Geografia osadnictwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 143–148.

Kłos-Adamkiewicz, Z., Crew, E. (2017). Miejski transport zbiorowy. Kształtowanie wartości usług dla pasażera w świetle wyzwań nowej kultury mobilności. Warszawa: BEL Studio.

Kornas, K. (2021). Ocena wpływu zachowań innych uczestników ruchu drogowego na opóźnienia autobusów komunikacji miejskiej. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (2), 29–37. https://doi.org/10.33226/1231-2037.2021.2.5

Kruszyna, M. (2010). Inżynieria ruchu a kształtowanie mobilności. Communication Review, (11–12), 52–53.

Kruszyna, M. (2012). Dworzec kolejowy jako węzeł mobilności. Communication Review, (10), 34–37.

Litman, T. (2007). Developing Indicators for Comprehensive and Sustainable Transport Planning, Transportation Research Record. Journal of the Transportation Research Board, (1). https://doi.org/10.3141/2017-02

Menes, E. (2001). Socio-economic aspects of the development of individual motorization in Poland. Communication Review, (1).

PWN (1994). Słownik języka polskiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

PWN (1999). Encyklopedia PWN. Vol. 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Rzeczyński, B. (1999). Racje i ogólne cele logistyki miejskiej. Logistyka, (4).

Szołtysek, J. (2011). Kreowanie mobilności mieszkańców miast. Warszawa: Wolters Kulwer.

Taniguchi, E., Thompson, R.G., Yamada, T. (1999). Modeling city logistics. In: E. Taniguchi, R. G. Thomson (eds), City Logistics I. Kioto: Institute of Systems Science Research.

Werona, J., Rek, J. (1997). Podstawy geografii ekonomicznej. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Załoga, E., Dudek, E. (2009). Wybrane problemy mobilności społeczeństwa europejskiego. Scientific Papers of the University of Szczecin, Problems of Transport and Logistics, (9), 99–109.

 

Akty prawne/Legal acts

Directive 2012/34/EU of the European Parliament and of the Council establishing a single European railway area (OJ L343, 14.12.2012).

Regulation (EC) No 1370/2007 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2007 on public passenger transport services by rail and by road and repealing Council Regulation (EEC) No 1107/70 (Journal of Laws L315 of 3.12.2007, Article 2).

Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym z 16 grudnia 2010 r., Dz.U. 2011, nr 5, poz. 13. z późn. zm., Dz.U. 2016, poz. 1342 (act on public collective transport of 16.12.2010, Journal of Laws of 2011, no. 5, item 13).

Article price
4.00
Price of the magazine number
14.00
Subscription
158.00 €
119.00
get subscription