Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery
DOI: 10.33226/1231-2037.2021.6.1
JEL: L9, O18, R33

Assessment of location attractiveness of the warehouse market in Poland

The subject of enterprises location is one of the key issues in the field of enterprise science. The problem of the location of logistics facilities (including warehouses) is taken up relatively rarely. It is also a relatively new issue, and therefore still poorly researched. The aim of the study is to assess the level and diversity of location attractiveness of the warehouse market. The study covered 29 locations in Poland. The study is also an attempt to use the classical standardization method adopted for the assessment of partial indices, which were then reduced to the synthetic form of the Perkal index. The location factors underlying the assessment are: transport accessibility, business conditions, labor market, and the economic potential of the area. The overriding issue is geographic conditions — resulting from the location. These, in turn, affect the costs of transport, which account for approximately 50% of the cost of operating the supply chain. The result of the research is a ranking of location attractiveness of the warehouse market.

Download article
Keywords: warehouse market; location; attractiveness; evaluation method; Poland

References

Bibliografia/References

Literatura/Literature

Budner, W. (2004). Lokalizacja przedsiębiorstw. Aspekty ekonomiczno-przestrzenne i środowiskowe. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Budner, W. (2020a). Centra logistyczne — uwarunkowania i motywy lokalizacji oraz ich znaczenie dla miast. W: W. Jagodziński, W. Rakowski (red.), Szlakami geografii ekonomicznej. Przestrzeń-Instytucje-Metodologia. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Kucińskiemu (127–142). Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Budner, W. (2020b). Determinanty i tendencje zmian na rynku magazynowym w Polsce. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (11), 2–12. https://doi.org/10.33226/1231-2037.2020.11.1

Colliers International (2019). Rynek nieruchomości magazynowych. Market Insights. Warszawa.

Coyle, J., Bardi, E. Langley Jr., C. (2010). Zarządzanie logistyczne. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Cresa (2019). Warehauses. Warsaw.

Czerwieniec, E. (2007). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w środowisku lokalnym. Zeszyty Naukowe nr 94. Prace Katedry Mikroekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Dyba, W., Stryjakiewicz, T. (2012). Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego gmin województwa wielkopolskiego w świetle realizacji polityki intraregionalnej. Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Seria Rozwój Regionalny i polityka Regionalna, (19).

Galińska, B. (2016). Gospodarka magazynowa. Warszawa: Difin.

Jones Lang Lasalle, (2017). Rynek nieruchomości magazynowych w Polsce w 2016 r.

Jones Lang Lasalle, (2019). Small town big deal.

Kaczmarek, Z., Parysek, J. (1977). Zastosowanie analizy wielowymiarowej w badaniach geograficzno-ekonomicznych. W: Z. Chojnicki (red.), Metody ilościowe i modele w geografii. Warszawa: PWN.

Kalinowski, T. (red.) (2007). Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2007. Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.

Kisperska-Moroń D., Krzyżaniak S. (red.), (2009). Logistyka. Poznań: Instytut Logistyki i Magazynowania.

Kopaliński, W. (1989). Słownik wyrazów obcych. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Kuciński, K. (2001). Przestrzeń operacyjna firmy a jej otoczenie lokalne. W: I. Fierla, K. Kuciński (red.), Lokalizacja przedsiębiorstw a konkurencyjność. Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej (13–37). Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.

Majchrzak-Lepczyk, J., Maryniak, A. (2020). Rynek powierzchni magazynowej i elementy jej wyposażenia. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Małuszyńska, E. (1996). Lokalizacja inwestycji zagranicznych w zachodnich województwach Polski. W: R. Domański (red.), Nowa generacja badań gospodarki przestrzennej. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, (174).

Niemczyk, A. (2006). Wpływ łańcuchów dostaw na zmiany w magazynach. Poznań: Instytut Logistyki i Magazynowania.

Olszewski, P., Dybicz, T., Śleszyński, P., (2015). Stopień dostępności czasowej jako syntetyczny wskaźnik poziomu obsługi transportowej. Przegląd Komunikacyjny, (6), 23–27.

Rożej, A., Stolarski, S., Śliżewska, J. (2014). Organizowanie i monitorowanie procesów magazynowych. Warszawa: WSiP.

Szymonik, A., Chudzik, D. (2018). Logistyka nowoczesnej gospodarki magazynowej. Warszawa: Difin.

Śleszyński, P. (2012). Oszacowanie rzeczywistej liczby ludności gmin województwa mazowieckiego z wykorzystaniem danych ZUS. Studia Demograficzne, 2(160).

Śleszyński, P. (2014). Dostępność czasowa i jej zastosowania. Przegląd Geograficzny, (86/2), 171–215. https://doi.org/10.7163/przg. 2014.2.2

Tarkowski, M. (red.) (2015). Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2015. Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.

 

Strony internetowe/Websites

https://www.establishinc.com/logistics-cost-and-service-database-survey (20.03.2021).

https://exchange-logistics.com (20.03.2021).

Article price
4.00
Price of the magazine number
14.00
Subscription
158.00 €
119.00
get subscription