Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-2037.2021.6.1
JEL: L9, O18, R33

Ocena atrakcyjności lokalizacyjnej rynku magazynowego w Polsce

Kwestia lokalizacji przedsiębiorstw jest jednym z kluczowych zagadnień z zakresu nauk o przedsiębiorstwie. Problematyka lokalizacji obiektów logistycznych (w tym magazynów) jest podejmowana stosunkowo rzadko. Jest to też zagadnienie relatywnie nowe, a w związku z tym dość słabo jeszcze zbadane. Celem pracy jest ocena poziomu i zróżnicowania atrakcyjności lokalizacyjnej rynku magazynowego. Badaniu poddano 29 lokalizacji na terenie Polski. Opracowanie jest też próbą zastosowania metody standaryzacji klasycznej przyjętej do oceny wskaźników cząstkowych, które następnie sprowadzono do syntetycznej postaci wskaźnika Perkala. Czynnikami lokalizacyjnymi będącymi podstawą oceny są: dostępność transportowa, warunki prowadzenia działalności, rynek pracy, potencjał gospodarczy obszaru. Nadrzędną kwestią są uwarunkowania geograficzne, wynikające z położenia. Te z kolei mają wpływ na koszty transportu, stanowiące około 50% kosztów funkcjonowania łańcucha dostaw. Efektem przeprowadzonych badań jest ranking atrakcyjności lokalizacyjnej rynku magazynowego.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: rynek magazynowy; lokalizacja; atrakcyjność; metoda oceny; Polska

Bibliografia

Bibliografia/References

Literatura/Literature

Budner, W. (2004). Lokalizacja przedsiębiorstw. Aspekty ekonomiczno-przestrzenne i środowiskowe. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Budner, W. (2020a). Centra logistyczne — uwarunkowania i motywy lokalizacji oraz ich znaczenie dla miast. W: W. Jagodziński, W. Rakowski (red.), Szlakami geografii ekonomicznej. Przestrzeń-Instytucje-Metodologia. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Kucińskiemu (127–142). Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Budner, W. (2020b). Determinanty i tendencje zmian na rynku magazynowym w Polsce. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (11), 2–12. https://doi.org/10.33226/1231-2037.2020.11.1

Colliers International (2019). Rynek nieruchomości magazynowych. Market Insights. Warszawa.

Coyle, J., Bardi, E. Langley Jr., C. (2010). Zarządzanie logistyczne. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Cresa (2019). Warehauses. Warsaw.

Czerwieniec, E. (2007). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w środowisku lokalnym. Zeszyty Naukowe nr 94. Prace Katedry Mikroekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Dyba, W., Stryjakiewicz, T. (2012). Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego gmin województwa wielkopolskiego w świetle realizacji polityki intraregionalnej. Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Seria Rozwój Regionalny i polityka Regionalna, (19).

Galińska, B. (2016). Gospodarka magazynowa. Warszawa: Difin.

Jones Lang Lasalle, (2017). Rynek nieruchomości magazynowych w Polsce w 2016 r.

Jones Lang Lasalle, (2019). Small town big deal.

Kaczmarek, Z., Parysek, J. (1977). Zastosowanie analizy wielowymiarowej w badaniach geograficzno-ekonomicznych. W: Z. Chojnicki (red.), Metody ilościowe i modele w geografii. Warszawa: PWN.

Kalinowski, T. (red.) (2007). Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2007. Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.

Kisperska-Moroń D., Krzyżaniak S. (red.), (2009). Logistyka. Poznań: Instytut Logistyki i Magazynowania.

Kopaliński, W. (1989). Słownik wyrazów obcych. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Kuciński, K. (2001). Przestrzeń operacyjna firmy a jej otoczenie lokalne. W: I. Fierla, K. Kuciński (red.), Lokalizacja przedsiębiorstw a konkurencyjność. Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej (13–37). Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.

Majchrzak-Lepczyk, J., Maryniak, A. (2020). Rynek powierzchni magazynowej i elementy jej wyposażenia. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Małuszyńska, E. (1996). Lokalizacja inwestycji zagranicznych w zachodnich województwach Polski. W: R. Domański (red.), Nowa generacja badań gospodarki przestrzennej. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, (174).

Niemczyk, A. (2006). Wpływ łańcuchów dostaw na zmiany w magazynach. Poznań: Instytut Logistyki i Magazynowania.

Olszewski, P., Dybicz, T., Śleszyński, P., (2015). Stopień dostępności czasowej jako syntetyczny wskaźnik poziomu obsługi transportowej. Przegląd Komunikacyjny, (6), 23–27.

Rożej, A., Stolarski, S., Śliżewska, J. (2014). Organizowanie i monitorowanie procesów magazynowych. Warszawa: WSiP.

Szymonik, A., Chudzik, D. (2018). Logistyka nowoczesnej gospodarki magazynowej. Warszawa: Difin.

Śleszyński, P. (2012). Oszacowanie rzeczywistej liczby ludności gmin województwa mazowieckiego z wykorzystaniem danych ZUS. Studia Demograficzne, 2(160).

Śleszyński, P. (2014). Dostępność czasowa i jej zastosowania. Przegląd Geograficzny, (86/2), 171–215. https://doi.org/10.7163/przg. 2014.2.2

Tarkowski, M. (red.) (2015). Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2015. Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.

 

Strony internetowe/Websites

https://www.establishinc.com/logistics-cost-and-service-database-survey (20.03.2021).

https://exchange-logistics.com (20.03.2021).

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę