Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Logistic customer service in the light of theoretical foundations

Logistic customer service, especially in the area of e-commerce, is evolving significantly. A few years ago, the delivery could be made within a few days of purchase, now the optimal time is 24–48 hours. It is therefore necessary for entities operating in the field of e-commerce to cooperate with the company or courier companies that are able to carry out these deliveries. Today, cooperation between business entities, institutions and individuals takes on a completely new dimension. Developed relationships and trust, as well as the possibility of sharing resources or creating new solutions, are becoming more and more important. The ongoing transfer of knowledge, information, capital and human resources makes it worth referring to the concept and theory of economic sciences in this area. When creating a logistic service process, one should look for such a combination of resources that will most effectively meet the growing expectations of customers. Thus, their skillful use, not just having, is of undoubted value.

The aim of this article is to show the important role of logistic customer service in e-commerce and to present it in the light of theoretical foundations: resource theory, transaction cost theory, behavioral economics and the sharing economy. Literature sources were used in the study. The considerations made it possible to define the role of the foundations of economic theories as the building blocks of the competitive position of e-enterprises.

Download article
Keywords: logistic customer service; e-commerce; behavioral economics; sharing economy

References

Bibliografia/References

 

Acquiera, A., Daudigeosb, T., Pinksec, J. (2017). Promises and paradoxes of the sharing economy: An organizing framework. Technological Forecasting and Social Change, 125(12), 1–10. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2017.07.006

Barney J. B. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of Management, 17(1), 99–120.

Bentyn, Z. (2016). Transformacja łańcuchów dostaw dzięki wirtualizacji procesów logistycznych oraz zmianie zachowań konsumenckich. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (5), 46–56.

Besler, S., Sezeler, H. (2011). Core competences in non- governmental organizations: A case study. The Proceedings of 7th International Strategic Management Conference. Procedia Social and Behavioral Sciences, (24).

Christopher, M. (2011). Logistics & supply chain management (4th ed.). London: Financial Times Prentice Hall.

Coase, R. H. (1937). The Nature of the Firm. Economica, 4(16), 386–405. https://doi.org/10.1111/j.1468-0335.1937.tb00002.

Coase, R. H. (1960). The Problem of Social Cost. Journal of Law and Economics, III, 1–44. https://doi.org/10.1002/sres.3850090105

Coyle, J. J., Bardi, E. J., Langley, C. J. Jr. (2010). Zarządzanie logistyczne. Warszawa: PWE.

Cyfert, S., Krzakiewicz, K. (2013). Przesłanki i dylematy zastosowania koncepcji organizacji sieciowej z perspektywy zarządzania strategicznego. W: R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne. Quo vadis?, 223–236. Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, 22(2), Wałbrzych: Wydawnictwo WWSZiP.

Czakon, W. (2010). Zasobowa teoria firmy w krzywym zwierciadle. Przegląd Organizacji (4), 8–12.

Czakon, W. (2012). Sieci w zarządzaniu strategicznym. Warszawa: Wolters Kluwer.

Davis-Sramek, B., Mentzer, J. T., Stank, T. P. (2008). Creating consumer durable retailer customer loyalty through order fulfillment service operations. Journal of Operations. Management, 26(6), 781–797. https://doi.org/10.1016/j.jom.2007.07.001

Felson, M., Spaeth, J. (1978). Community structure and collaborative consumption: A routine activity approach. American Behavioral Scientist, 21(4), 614–624. https://doi.org/10.1177/000276427802100411

Gregorya, A., Half, G. (2017). Understanding public relations in the 'sharing economy'. Public Relations Review, 43(1), 4–13. https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2016.10.008

Hamel, G., Prahalad, C. K. (1990). The Core Competence of the Corporation. Harvard Business Review, May–June.

Kahneman, D., Kentsch, J. L., Thaler, R. H. (1991). The endowment effect, loss aversion, and status quo bias. Journal of Economic Perspectives, 5(1), 193–206. https://scholar.princeton.edu/sites/default/files/kahneman/files/anomalies_dk_jlk_ rht_1991.pdf (30.09.2020).

Kahneman, D., Tversky, A. (1979). Prospect theory: An analysis of decisions under risk. Econometrica, 47, 313–327. http://www.its.caltech.edu/~camerer/Ec101/ProspectTheory.pdf (30.09.2020).

Katona, G. (1980). Essays on behavioral economics. Ann Arbor: Institute for Social Research.

Kay, J. (1993). Foundations of corporate success: how business strategies add value. Oxford: Oxford University Press.

Kempny, D. (2001). Logistyczna obsługa klienta. Warszawa: PWE.

Kempny, D. (2008). Obsługa logistyczna. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

Kotler, Ph. (2005). Marketing. Poznań: REBIS.

Kozera, I. (2017). Koszty transakcyjne jako determinanta wyboru modelu dystrybucji opartego o marketing wielopoziomowy. Przedsiębiorstwo i Region (9), 110–122.

Krawczyk-Sołtys, A. (2017). Wykorzystanie zasobowej teorii organizacji w zarządzaniu szpitalami publicznymi. Handel Wewnętrzny, 368 (3/1), 192–202.

Krupski, R. (2009). Strategia organizacji w konwencji szkoły zasobowej zarządzania strategicznego. Wybrane problemy. W: R. Krupski (red), Refleksje społeczno-gospodarcze. Zeszyty Naukowe. Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, (12), 4–12.

Krupski, R. (2012). Rozwój szkoły zasobów zarządzania strategicznego. Przegląd Organizacji (4), 3–7.

Kułyk, P., Michałowska, M., Kotylak, S. (2017). Assessment of customer satisfaction with logistics service in the light of the results of the research. Management, 21(1), 205–222. https://doi.org/10.1515/manment-2015-0089

Majchrzak-Lepczyk, J. (2019). Logistyczna obsługa klientów handlu elektronicznego. Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

Mruk, H. (2018). Ekonomia behawioralna a skuteczność zarządzania. Studia i prace. Kolegium Zarządzania i Finansów SGH. Zeszyt Naukowy (167), 9–19.

Mruk, H., Jankowiak-Kaczmarek, A. (2017). Wiedza o konsumentach z perspektywy ekonomii behawioralnej. W: M. Bartosik-Purgat (red.), Zachowania konsumentów. Globalizacja. Nowe technologie. Aktualne trendy. Otoczenie społeczno-kulturowe, 79–98. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Noga, M. (2017). Neuroekonomia a ekonomia głównego nurtu. Warszawa: CeDeWu.

Obłój, K. (2017). Praktyka strategii firmy. Warszawa: Poltext.

Penrose, E. (1995). The Theory of the Growth of the Firm, 3rd ed., Oxford: Oxford University Press.

Poniatowska-Jaksch, M. (2016). Modele biznesu w sharing economy. W: M. Poniatowska-Jaksch, R. Sobiecki (red.), Sharing economy (gospodarka współdzielenia), s. 55–68. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.

Poniatowska-Jaksch, M. i Sobiecki, R. (red.) (2016). Sharing economy (gospodarka współdzielenia). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.

Simon, H. A. (1982). Models of bounded rationality. Cambride: MIT Press.

Stalk Jr., G., Evans, P., Shulman, L. E. (1992). Competing on capabilities: the new rules of corporate strategy. Harvard Business Review, March–April, 106–121, https://hbr.org/1992/03/competing-on-capabilities-the-new-rules-of-corporate-strategy (30.09.2020).

Sztokfisz, B. (2017). Gospodarka współdzielenia — pojęcie, źródła, potencjał. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 6(966), s. 89–103. https://doi:10.15678/ZNUEK.2017.0966.0606

Szwedziak-Bork, I. (2016). Zastosowania teorii agencji w zarządzaniu. W: K. Klincewicz (red.), Zarządzanie, organizacje i organizowanie — przegląd perspektyw teoretycznych, 253–261. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, http://timo.wz.uw.edu.pl/zoo (30.09.2020).

Szymusiak, H. (2012). Neurobiologiczne techniki stosowane w biznesie. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Światowiec-Szczepańska, J. (2012). Renta ekonomiczna a przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa. Ekonomista, 2, 203–226.

Teece, D. J., Pisano, G., Shuen, A. (1997). Dynamic capabilities and strategic management. Strategic Management Journal, 18(7), 509–533. https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-0266(199708)18:7<509::AID-SMJ882>3.0.CO;2-Z

Thaler, R. (1980). Toward a positive theory of consumer choice. Journal of Economic Behavior and Organization, (1), 39–60, https://www.eief.it/butler/files/2009/11/thaler80.pdf (30.09.2020).

Thaler, R. H. (2018). Zachowania niepoprawne. Tworzenie ekonomii behawioralnej. Poznań: Media Rodzina.

Wernerfetl, B. (1984). A resource-based view of the firm. Strategic Management Journal, 5(2). https://doi.org/10.1002/smj.4250050207

Williamson, O. E. (1971). The Vertical Integration of Production: Market Failure Considerations. American Economic Review, 61(2), 112–123.

Williamson, O. E. (1994). Evaluating Coase, Journal of Economic Perspectives. American Economic Association, 8(2), 201–204.

Article price
4.00
Price of the magazine number
15.00
As file to download
15.00
Subscription
113.00 €
91.00
Lowest price in last 30 days: 91.00
get subscription