Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.12.2
JEL: D22, M21

Logistics as a determinant of competitiveness of a service enterprises — research results (part II)

The article constitutes the second part of the study, the purpose of which is to represent the influence of logistics on competitiveness of a service company in contemporary conditions on the example of selected service enterprises. In the article, the author attempted to conduct an in-depth analysis of logistics systems and logistics process management in the surveyed service enterprises in the context of building the enterprise's competitiveness and assessing the influence of logistics on the competitiveness of the surveyed enterprises.

Download article
Keywords: enterprise competitiveness; service enterprise; logistics

References

Bibliografia/References

Adamkiewicz-Drwiłło, H. G. (2010). Konkurencyjność przedsiębiorstw w świetle uwarunkowań współczesnej gospodarki. Toruń: TNOiK Dom Organizatora.

Autry, C. W., Zacharia Z. G., Lamb C. W. (2008). A logistics strategy taxonomy. Journal of Business Logistics, 29(2), 27–51. https://doi.org/10.1002/j.2158-1592.2008tb00086.x

Bednarz, J. (2013). Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw na rynkach europejskich na przykładzie wybranych branż. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Blaik, P. (2019). O wymiarach współczesnej logistyki i potrzebie ich kompleksowego wdrażania w praktyce przedsiębiorstw. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (6), 11–19. https://doi.org/10.33226/1231-2037.2019.6.2

Buła, P., Żak, A. (2017). Dyfuzja wspólnych działań w kierunku idei społecznej odpowiedzialności biznesu — CSR 3.0+. W: A. Sopińska, P. Wachowiak (red.), Wyzwania współczesnego zarządzania strategicznego (s. 405–425). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.

Chikán, A. (2008). National and firm competitiveness: a general research model. Competitiveness Review, 18(1/2), 20–28. https://doi.org/10.1108/10595420810874583

Christopher, M., Holweg, M. (2017). Supply chain 2.0 revisited: a framework for managing volatility-induced risk in the supply chain. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 47(1), 2–17. https://doi.org/10.1108/ijpdlm-09-2016-0245

Ciesielski, M. (2010). Strategiczna rola łańcuchów dostaw. W: M. Ciesielski, J. Długosz (red.), Strategie łańcuchów dostaw (s. 32–48). Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Czubała, A., Jonas, A., Smoleń, T. i Wiktor J. W. (2012). Marketing usług. Warszawa: Wolters Kluwer Business.

Długosz, J. (2009). Istota, cechy i znaczenie technologii logistycznych. W: J. Długosz (red.), Nowoczesne technologie w logistyce, 13–32. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Dzikowska, M., Gorynia, M., Jankowska, B. (2016). Teoretyczne, empiryczne i metodologiczne aspekty konkurencyjności przedsiębiorstw. W: M. Dzikowska, M. Gorynia, B. Jankowska (red.), Międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw w okresie globalnego kryzysu gospodarczego i po jego wystąpieniu, s. 98–131. Warszawa: Difin.

Flak, O., Głód, G. (2014). Weryfikacja zintegrowanego modelu konkurencyjności przedsiębiorstwa. Wyniki badań empirycznych. Przegląd Organizacji, (10), 4–10. https://doi.org/10.33141/po.2014.10.01

Gajdzik, B. (2012). Istota, determinanty i typy zaufania w łańcuchu wartości dodanej. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (4), 16–24.

Gąsowska, M. K. (2015). Innowacje logistyczne w przedsiębiorstwie usługowym. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (12), I–VI.

Gąsowska, M. K. (2016). Kształtowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa świadczącego usługi logistyczne. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (10), 23–29.

Gąsowska, M. K. (2018). Logistyka a konkurencyjność przedsiębiorstwa. Warszawa: Difin.

Gąsowska, M. K. (2020). Logistyka jako determinanta konkurencyjności przedsiębiorstwa usługowego — wyniki badań (cz. I). Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (11), 23–33. https://doi.org/10.33226/1231-2037.2020.11.3

Gołembska, E., Bentyn, Z., Gołembski M. (2017). Logistyka usług. Aktualne trendy rozwoju. Najnowsze wyniki badań. Sprawdzone metody zarządzania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Gołembska, E. (2009). Logistyka w gospodarce światowej. Warszawa: C.H. Beck.

Gołembska, E., Tyc-Szmil, K., Brauer, J. (2008). Logistyka w usługach. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Grawe, S. J. (2009). Logistics innovation: a literature — based conceptual framework. International Journal of Logistics Management, 20 (3), 360–377. https://doi.org/10.1108/09574090911002823

Gruchmann, T., Schmidt, I., Lubjuhn, S., Seuring, S., Bouman, M. (2018). Informing logistics social responsibility from a consumer-choice-centered perspective. International Journal of Logistics Management, 30(1), 96–116. https://doi.org/10.1108/ijlm-07-2018-0169

Harrison, A., van Hoek, R. (2010). Zarządzanie logistyką. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Ibrahim, H. W., Zailani, S., Tan K. C. (2015). A content analysis of global supply chain research. Benchmarking: An International Journal, 22(7), 1429–1462. https://doi.org/10.1108/bij-04-2013-0038

Kachniewska, M. (2009). Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa hotelowego. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.

Kawa, A. (2017). Orientacja sieciowa przedsiębiorstw branży usług logistycznych. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Kisperska-Moroń, D., Płaczek, E., Piniecki R. (2003). Zarządzanie logistyczne w firmach usługowych. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

Kisperska-Moroń, D. (2017). Zmiana wymogów w zakresie kompetencji menedżerskich we współczesnych łańcuchach dostaw. W: D. Kisperska-Moroń, K. Niestrój, M. Świtała (red.), Budowanie łańcuchów dostaw jutra w świetle teorii i wyników badań, 256–267. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Krawczyk, S. (2001). Zarządzanie procesami logistycznymi. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Krawiec, S. (2009). Pozyskiwanie wiedzy jako źródło innowacyjności przedsiębiorstwa transportowego. W: M. Michałowska (red.), Transport w gospodarce opartej na wiedzy (s. 52–62). Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

Lin, Y., Shi, Y., Zhou, L. (2010). Service supply chain: nature, evolution, and operational implications. W: G. Q. Huang, K. L. Mak, P. G. Maropoulos (red.), Advances in intelligent and soft computing, 1189–1204. Berlin/Heidelberg: Springer-Verlag.

Matwiejczuk, R. (2014). Kompetencje logistyki w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Multaharju, S., Lintukangas, K., Hallikas, J., Kähkönen, A. -K. (2017). Sustainability-related risk management in buying logistics services — an exploratory cross-case analysis. International Journal of Logistics Management, 28(4), 1351–1367. https://doi.org/10.1108/ijlm-05-2016-0134

Nilsson, F. R. (2019). A complexity perspective on logistics management: Rethinking assumptions for the sustainability era. International Journal of Logistics Management, 30(3), 681–698. https://doi.org/10.1108/ijlm-06-2019-0168

Nowicka, K. (2019). Technologie cyfrowe jako determinanta transformacji łańcuchów dostaw. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.

Pierścionek, Z. (2011). Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Rokita, J. (2005). Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Romanowska, M., Melnarowicz, K. (2020). Strategies for innovative business in business groups. Przegląd Organizacji, (3), 3–11.

Romanowska, M. (2009). Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Stankiewicz, M. J. (2005). Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji. Toruń: TNOiK Dom Organizatora.

Stankiewicz, M. J. (2009). Konkurencyjność przedsiębiorstwa — jej istota i źródła. W: M. Haffer, W. Karaszewski (red.), Czynniki wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów, 71–84. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Stankiewicz, M. J. (2011). Konkurencyjność przedsiębiorstwa. W: B. Godziszewski, M. Haffer, M. J. Stankiewicz, S. Sudoł, Przedsiębiorstwo. Teoria i praktyka zarządzania, 147–177. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Szymonik, A. (2012). Logistyczny system informacyjny przedsiębiorstwa. W: A. Szymonik (red.), Logistyka produkcji. Procesy. Systemy. Organizacja, 161–191. Warszawa: Difin.

Światowiec-Szczepańska, J. (2011). Strategiczne narzędzia konkurowania. W: E. Urbanowska-Sojkin (red.), Podstawy wyborów strategicznych w przedsiębiorstwach, 309–344. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Teece, D., Peteraf, M., Leih, S. (2016). Dynamic capabilities and organizational agility: risk, uncertainty, and strategy in the innovation economy. California Management Review, 58(4), 13–35. https://doi.org/10.1525/cmr.2016.58.4.13

Zaheer, N., Trkman, P. (2017). An information sharing theory perspective on willingness to share information in supply chains. International Journal of Logistics Management, 28(2), 417–443. https://doi.org/10.1108/ijlm-09-2015-0158

Zakrzewska-Bielawska, A. (2018). Strategie rozwoju przedsiębiorstw. Nowe spojrzenie. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Article price
4.00
Price of the magazine number
15.00
Subscription
113.00 €
91.00
Lowest price in last 30 days: 91.00
get subscription