Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.12.2
JEL: D22, M21

Logistyka jako determinanta konkurencyjności przedsiębiorstwa usługowego — wyniki badań (cz. II)

Artykuł stanowi drugą część opracowania, którego celem jest przedstawienie wpływu logistyki na konkurencyjność przedsiębiorstwa usługowego we współczesnych uwarunkowaniach na przykładzie wybranych przedsiębiorstw usługowych. Podjęto w nim próbę pogłębionej analizy systemów logistycznych i zarządzania procesami logistycznymi w badanych przedsiębiorstwach usługowych w kontekście budowania konkurencyjności przedsiębiorstwa i oceny wpływu logistyki na konkurencyjność badanych przedsiębiorstw.

Słowa kluczowe: konkurencyjność przedsiębiorstwa; przedsiębiorstwo usługowe; logistyka

Bibliografia

Bibliografia/References

Adamkiewicz-Drwiłło, H. G. (2010). Konkurencyjność przedsiębiorstw w świetle uwarunkowań współczesnej gospodarki. Toruń: TNOiK Dom Organizatora.

Autry, C. W., Zacharia Z. G., Lamb C. W. (2008). A logistics strategy taxonomy. Journal of Business Logistics, 29(2), 27–51. https://doi.org/10.1002/j.2158-1592.2008tb00086.x

Bednarz, J. (2013). Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw na rynkach europejskich na przykładzie wybranych branż. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Blaik, P. (2019). O wymiarach współczesnej logistyki i potrzebie ich kompleksowego wdrażania w praktyce przedsiębiorstw. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (6), 11–19. https://doi.org/10.33226/1231-2037.2019.6.2

Buła, P., Żak, A. (2017). Dyfuzja wspólnych działań w kierunku idei społecznej odpowiedzialności biznesu — CSR 3.0+. W: A. Sopińska, P. Wachowiak (red.), Wyzwania współczesnego zarządzania strategicznego (s. 405–425). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.

Chikán, A. (2008). National and firm competitiveness: a general research model. Competitiveness Review, 18(1/2), 20–28. https://doi.org/10.1108/10595420810874583

Christopher, M., Holweg, M. (2017). Supply chain 2.0 revisited: a framework for managing volatility-induced risk in the supply chain. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 47(1), 2–17. https://doi.org/10.1108/ijpdlm-09-2016-0245

Ciesielski, M. (2010). Strategiczna rola łańcuchów dostaw. W: M. Ciesielski, J. Długosz (red.), Strategie łańcuchów dostaw (s. 32–48). Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Czubała, A., Jonas, A., Smoleń, T. i Wiktor J. W. (2012). Marketing usług. Warszawa: Wolters Kluwer Business.

Długosz, J. (2009). Istota, cechy i znaczenie technologii logistycznych. W: J. Długosz (red.), Nowoczesne technologie w logistyce, 13–32. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Dzikowska, M., Gorynia, M., Jankowska, B. (2016). Teoretyczne, empiryczne i metodologiczne aspekty konkurencyjności przedsiębiorstw. W: M. Dzikowska, M. Gorynia, B. Jankowska (red.), Międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw w okresie globalnego kryzysu gospodarczego i po jego wystąpieniu, s. 98–131. Warszawa: Difin.

Flak, O., Głód, G. (2014). Weryfikacja zintegrowanego modelu konkurencyjności przedsiębiorstwa. Wyniki badań empirycznych. Przegląd Organizacji, (10), 4–10. https://doi.org/10.33141/po.2014.10.01

Gajdzik, B. (2012). Istota, determinanty i typy zaufania w łańcuchu wartości dodanej. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (4), 16–24.

Gąsowska, M. K. (2015). Innowacje logistyczne w przedsiębiorstwie usługowym. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (12), I–VI.

Gąsowska, M. K. (2016). Kształtowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa świadczącego usługi logistyczne. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (10), 23–29.

Gąsowska, M. K. (2018). Logistyka a konkurencyjność przedsiębiorstwa. Warszawa: Difin.

Gąsowska, M. K. (2020). Logistyka jako determinanta konkurencyjności przedsiębiorstwa usługowego — wyniki badań (cz. I). Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (11), 23–33. https://doi.org/10.33226/1231-2037.2020.11.3

Gołembska, E., Bentyn, Z., Gołembski M. (2017). Logistyka usług. Aktualne trendy rozwoju. Najnowsze wyniki badań. Sprawdzone metody zarządzania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Gołembska, E. (2009). Logistyka w gospodarce światowej. Warszawa: C.H. Beck.

Gołembska, E., Tyc-Szmil, K., Brauer, J. (2008). Logistyka w usługach. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Grawe, S. J. (2009). Logistics innovation: a literature — based conceptual framework. International Journal of Logistics Management, 20 (3), 360–377. https://doi.org/10.1108/09574090911002823

Gruchmann, T., Schmidt, I., Lubjuhn, S., Seuring, S., Bouman, M. (2018). Informing logistics social responsibility from a consumer-choice-centered perspective. International Journal of Logistics Management, 30(1), 96–116. https://doi.org/10.1108/ijlm-07-2018-0169

Harrison, A., van Hoek, R. (2010). Zarządzanie logistyką. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Ibrahim, H. W., Zailani, S., Tan K. C. (2015). A content analysis of global supply chain research. Benchmarking: An International Journal, 22(7), 1429–1462. https://doi.org/10.1108/bij-04-2013-0038

Kachniewska, M. (2009). Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa hotelowego. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.

Kawa, A. (2017). Orientacja sieciowa przedsiębiorstw branży usług logistycznych. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Kisperska-Moroń, D., Płaczek, E., Piniecki R. (2003). Zarządzanie logistyczne w firmach usługowych. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

Kisperska-Moroń, D. (2017). Zmiana wymogów w zakresie kompetencji menedżerskich we współczesnych łańcuchach dostaw. W: D. Kisperska-Moroń, K. Niestrój, M. Świtała (red.), Budowanie łańcuchów dostaw jutra w świetle teorii i wyników badań, 256–267. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Krawczyk, S. (2001). Zarządzanie procesami logistycznymi. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Krawiec, S. (2009). Pozyskiwanie wiedzy jako źródło innowacyjności przedsiębiorstwa transportowego. W: M. Michałowska (red.), Transport w gospodarce opartej na wiedzy (s. 52–62). Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

Lin, Y., Shi, Y., Zhou, L. (2010). Service supply chain: nature, evolution, and operational implications. W: G. Q. Huang, K. L. Mak, P. G. Maropoulos (red.), Advances in intelligent and soft computing, 1189–1204. Berlin/Heidelberg: Springer-Verlag.

Matwiejczuk, R. (2014). Kompetencje logistyki w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Multaharju, S., Lintukangas, K., Hallikas, J., Kähkönen, A. -K. (2017). Sustainability-related risk management in buying logistics services — an exploratory cross-case analysis. International Journal of Logistics Management, 28(4), 1351–1367. https://doi.org/10.1108/ijlm-05-2016-0134

Nilsson, F. R. (2019). A complexity perspective on logistics management: Rethinking assumptions for the sustainability era. International Journal of Logistics Management, 30(3), 681–698. https://doi.org/10.1108/ijlm-06-2019-0168

Nowicka, K. (2019). Technologie cyfrowe jako determinanta transformacji łańcuchów dostaw. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.

Pierścionek, Z. (2011). Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Rokita, J. (2005). Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Romanowska, M., Melnarowicz, K. (2020). Strategies for innovative business in business groups. Przegląd Organizacji, (3), 3–11.

Romanowska, M. (2009). Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Stankiewicz, M. J. (2005). Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji. Toruń: TNOiK Dom Organizatora.

Stankiewicz, M. J. (2009). Konkurencyjność przedsiębiorstwa — jej istota i źródła. W: M. Haffer, W. Karaszewski (red.), Czynniki wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów, 71–84. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Stankiewicz, M. J. (2011). Konkurencyjność przedsiębiorstwa. W: B. Godziszewski, M. Haffer, M. J. Stankiewicz, S. Sudoł, Przedsiębiorstwo. Teoria i praktyka zarządzania, 147–177. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Szymonik, A. (2012). Logistyczny system informacyjny przedsiębiorstwa. W: A. Szymonik (red.), Logistyka produkcji. Procesy. Systemy. Organizacja, 161–191. Warszawa: Difin.

Światowiec-Szczepańska, J. (2011). Strategiczne narzędzia konkurowania. W: E. Urbanowska-Sojkin (red.), Podstawy wyborów strategicznych w przedsiębiorstwach, 309–344. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Teece, D., Peteraf, M., Leih, S. (2016). Dynamic capabilities and organizational agility: risk, uncertainty, and strategy in the innovation economy. California Management Review, 58(4), 13–35. https://doi.org/10.1525/cmr.2016.58.4.13

Zaheer, N., Trkman, P. (2017). An information sharing theory perspective on willingness to share information in supply chains. International Journal of Logistics Management, 28(2), 417–443. https://doi.org/10.1108/ijlm-09-2015-0158

Zakrzewska-Bielawska, A. (2018). Strategie rozwoju przedsiębiorstw. Nowe spojrzenie. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę