Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.7.3
JEL: R49

Management of the waste originating from the end of life vehicles in the małopolskie and dolnośląskie voivodeships

The purpose of the article is to present the results of analyses regarding the management of waste from the end of life vehicles (ELV) from fourteen vehicle dismantling stations (VDS) in Poland. The study was based on an information from the secondary sources, including scientific publications, and statistical data from the available reports for 2017. The information concerns, among the others, production and management of the waste from ELVs. The analyses were carried out for selected enterprises located in the małopolskie and dolnośląskie voivodships. The result of the analyses is a scientific study on the management of waste from ELVs in the selected regions of Poland.

Download article
Keywords: vehicle dismantling stations; recycling; waste

References

Bibliografia/References

Literatura/Literature

Danilecki, K., Mrozik, M., Smurawski, P. (2017). Changes in the environmental profile of a popular passenger car over the last 30 years — Results of a simplifield LCA study. Journal of Cleaner Production, 141, 208–218. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.09.050

Doliński, A., Wojciechowski, A., Pietrzak, K., Dolińska, K., Wołosiak, M. (2016). Odzysk materiałowy w recyklingu wielomateriałowych części pojazdów samochodowych jako etap wdrażania gospodarki zamkniętego obiegu. Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe, (12), 126–132.

Główny Urząd Statystyczny. (2019). Ochrona środowiska 2019. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/srodowisko-energia/srodowisko/ochrona-srodowiska-2019,1,20.html (24.01.2020).

Kamińska, E. (2018). Management of disused lead-acid batteries on the context of the eco-balance analysis. Journal of Kones, (1), 197–204.

Lewicki, R. (2009). Prośrodowiskowa analiza konsekwencji procesu zagospodarowania pojazdów samochodowych (rozprawa doktorska). Poznań: Politechnika Poznańska.

Lewicki, R., Kłos, Z. (2006). Analiza środowiskowych konsekwencji różnych wariantów recyklingu wyeksploatowanych pojazdów samochodowych w Polsce. Problemy Jakości, (12), 37–41.

Merkisz-Guranowska, A. (2005). Aspekty rozwoju recyklingu w Polsce. Radom: Instytut Technologii i Eksploatacji.

Merkisz-Guranowska, A. (2007). Recykling samochodów w Polsce. Radom: Instytut Technologii Eksploatacji.

Osiński, J., Żach, P. (2009). Wybrane zagadnienia recyklingu samochodów. Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (2018). Raporty wojewódzkie za lata 2013–2017, http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument,iddok,1081,idmp,22, r,r (22.01.2020).

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. (2020). Biuletyny Informacji Publicznej Województwa Małopolskiego, https://bip.malopolska.pl/umwm/Article/id,256032.html (19.01.2020). https://doi.org/10.15576/gll/2014.1.79

 

Akty prawne/Legal acts

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z 19.11.2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy L 312.

Rozporządzenie Ministra Klimatu z 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2020, poz. 10).

Rozporządzenie Ministra Środowiska z 13 grudnia 2017 r. w sprawie odpadów, które podlegają próbie strzępienia odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, oraz sposobu jej wykonania (Dz.U. 2017, poz. 2381).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 28 lipca 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu pojazdów oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. nr 143, poz. 1206 z późn. zm.).

Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 797).

Ustawa z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. 2005, nr 25 poz. 202 z późn. zm.).

 

Strony internetowe/Websites

http://old-strateg.stat.gov.pl/Home/Strateg (22.01.2020)

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction. do (20.01.2020)

https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/towards-circular-economy_pl (23.01.2020)

https://fors.pl/stacje-demontazu/ (18.01.2020)

Article price
4.00
Material Economy and Logistics 7/2020
15.00
As file to download
15.00
Subscription
113.00 €
91.00
Lowest price in last 30 days: 91.00
get subscription