Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Gospodarka materiałowa i logistyka Nr 01/2007

ISSN: 1231-2037
Pages: 32
Place publication: 2007 Warszawa
Binding: paperback
Article price
As file to download
4.00
Buy article
Price of the magazine number
9.00
Annual subscription 2024 (4 consecutive numbers)
113.00 €
91.00
Lowest price in last 30 days: 89.00
113.00 €
91.00
Lowest price in last 30 days: 89.00
From number:
W numerze:

Dariusz Milewski

Zależność między wielkością dostawy zapasem bezpieczeństwa
Podejście logistyczne do zarządzania zapasami powinno uwzględniać różne czynniki - przede wszystkim koszty zapasów, koszty tworzenia zapasów i poziom logistycznej obsługi klienta. W literaturze zazwyczaj oblicza się oddzielnie optymalną wielkość dostawy i poziom zapasu bezpieczeństwa (a raczej wielkość punktu ponownego zamówienia). Według autora artykułu większa wielkość dostawy może być swego rodzaju zabezpieczeniem przed wyczerpaniem się zapasu. Przedstawione w artykule symulacje udowodniły, że przynajmniej w niektórych wypadkach taka zależność rzeczywiście istnieje.

Agnieszka Skowrońska

Globalne trendy cywilizacyjne podstawą europejskiej polityki logistycznej
Logistyka odgrywa dziś niezwykle istotną rolę nie tylko w funkcjonowaniu pojedynczych przedsiębiorstw, ale także oddziałuje bezpośrednio i pośrednio na gospodarkę, społeczeństwo i środowisko. Celem artykułu jest ukazanie wpływu globalnych trendów na zmiany w podejściu do problematyki, miejsca i znaczenia logistyki w polityce gospodarczej Unii Europejskiej. W artykule przedstawiono wpływ logistycznych trendów cywilizacyjnych na funkcjonowanie i zarządzanie łańcuchami dostaw, a także na cele europejskiej polityki logistycznej.

Magdalena Dąbrowska-Mitek

Logistyka zaopatrzenia w Przedsiębiorstwie Wyrobów Cukierniczych Odra SA
Na wejściu systemu logistycznego każdego przedsiębiorstwa produkcyjnego znajduje się logistyka zaopatrzenia. Najważniejszym celem logistyki zaopatrzenia jest pozyskanie surowców, materiałów oraz półfabrykatów niezbędnych do zapewnienia ciągłości, a także rytmiczności produkcji. Dla osiągnięcia tego celu wymagane są określone czynności logistyczne. Logistyka zaopatrzenia zawiera nie tylko czynności związane z magazynowaniem czy tworzeniem zapasów, ale również z procedurami obejmującymi opracowywanie zamówień i dokonywanie zakupu surowców, materiałów i półfabrykatów. Podobnie jak logistyka dystrybucji, logistyka zaopatrzenia zawiera elementy marketingu (dotyczy to czynności związanych z zakupem). Wzrost roli operacji związanych z zakupem w dużej mierze uwarunkowany jest rozwojem rynku dostawców. Z punktu widzenia skuteczności zaopatrzenia istotne stały się zatem organizacja procesu zakupów, formy współpracy z dostawcami oraz elementy negocjacji warunków dostawy i należności. W niniejszym artykule autorka przedstawia organizację procesu zakupów oraz wybrane elementy współpracy z dostawcami zastosowane w Przedsiębiorstwie Wyrobów Cukierniczych Odra SA.

Marcin Kotewicz

Strategie zakupowe przedsiębiorstwa Royal Philips Electronics
Na skutek działań restrukturyzacyjnych podjętych w latach 90. wiele z obszarów działalności Philipsa przeszło w ręce strategicznych dostawców. W rezultacie wzrósł udział kupowanych dóbr w wartości rocznej sprzedaży, co przyciągnęło uwagę najwyższych rangą w przedsiębiorstwie. W 2003 r. wartość dokonanych zakupów kształtowała się na poziomie 19,2 bilionów euro, co stanowiło 66% całkowitej sprzedaży. W związku ze wzrostem znaczenia zaopatrzenia wzrosła ranga zarządzających tym obszarem, których włączono w proces opracowywania strategii konkurowania dla poszczególnych jednostek biznesowych. Obecnie podczas wspólnych warsztatów na poziomie zarządu jednostki biznesowej opracowuje się cele dla działu zaopatrzenia zapisywane w formie Zrównoważonej Karty Wyników. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia zakupy produkcyjne zostały zorganizowane w ramach poszczególnych dywizji produktowych. Międzyzakładowe zespoły opracowują strategie zakupowe dla poszczególnych asortymentów zwiększając siłę negocjacyjną przedsiębiorstwa i redukując koszty prac koncepcyjnych. Tymczasem zakupy dóbr nieprodukcyjnych są realizowane przez odrębne jednostki dla wszystkich zakładów zlokalizowanych na danym obszarze geograficznym. Uniwersalność kupowanego asortymentu pozwala na agregację zapotrzebowania zakładów różnych dywizji produktowych.

E-Biznes

Przemysław Piotrowski

Kryteria wyboru obszaru zastosowań aukcji odwrotnych
Na internetowych forach dyskusyjnych regularnie pojawiają się pytania o to, kiedy w działalności firmy warto zastosować aukcje odwrotne ("reverse auction"). Czy przy zakupie drobnych produktów biurowych? Przemawia za tym fakt, iż zwykle nie jest to obszar działania firmy poddany uważnemu zarządowi. Tym samym zaskakująco duże mogą być kryjące się w nim oszczędności. Co więcej, ponieważ nie jest to zwykle podstawowy obszar działania firmy, to ryzyko zaburzeń istotnych procesów produkcyjnych i biznesowych w praktyce nie istnieje. A może warto wprowadzić aukcje odwrotne do procesu zakupów najważniejszych surowców i produktów? W tym obszarze nawet niewielka poprawa efektywności lub jednostkowej ceny przełoży się na duży zysk na poziomie całej firmy. Na żadne z tych pytań nie można odpowiedzieć ani twierdząco, ani przecząco. Zawarte w nich hipotezy nie są bowiem prawdziwe lub fałszywe, są po prostu źle sformułowane.

Porady i Komentarze prawne

Wiktor Jaślan

Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością
Problematyka bezpieczeństwa żywności i żywienia cieszy się dużym zainteresowaniem, a sprawy te regulują liczne akty prawne. Na szczególną uwagę zasługuje ustawa z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywieniu, a także wymienione w przepisach obowiązujących w tej materii rozporządzenia Rady i Komisji WE oraz inne akty prawne, zwłaszcza dyrektywy wydane przez Unię Europejską (UE). Z bezpieczeństwem żywności wiąże się także sprawa materiałów i wyrobów przeznaczonych lub mogących wejść w kontakt z żywnością, a więc m.in. opakowań. Przepisy wspomnianej ustawy wraz z innymi przepisami dotyczącymi omawianego zagadnienia stanowią przykład regulacji prawnej łączącej prawo polskie z prawem europejskim. Należy przy tym wskazać na skomplikowany charakter "nowego" prawa, trudności w jego poznaniu, zapamiętaniu i stosowaniu.

Edukacja ekonomiczna

Kamil Jachowicz

System FlexNet w zarządzaniu procesami produkcyjno-logistycznymi
Fabryka British American Tobacco (BAT) w Augustowie stała się strategicznym zakładem koncernu w Europie. Wcześniej każdego dnia tiry wywoziły z magazynu fabryki ok. 40 mln papierosów w 30 rodzajach przeznaczonych wyłącznie na rynek krajowy. Po niedawnym przejęciu przez augustowski zakład produkcji z fabryk w Belgii i Anglii liczba wywożonych papierosów wzrosła do ponad 60 mln sztuk dziennie w ponad 250 różnych wariantach oferowanych w kilkudziesięciu krajach. Urozmaicenie oferty całkowicie przestawiło procesy logistyczne, które muszą wspierać produkcję wielu zmieniających się partii równocześnie. Chcąc dokładnie kontrolować i co kilka godzin płynnie przestawiać produkcję i związane z nią procesy logistyczne należało zejść na najniższy poziom organizacji (szeregowego pracownika). System SAP nie był jednak w stanie poradzić sobie z tak olbrzymią ilością danych. Dlatego też zarząd firmy zdecydował się uzupełnić system SAP rozwiązaniem FlexNet klasy MES.
Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €