Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Gospodarka materiałowa i logistyka Nr 02/2008

ISSN: 1231-2037
Pages: 32
Publication date: 2008
Place publication: Warszawa
Binding: paperback
Article price
As file to download
4.00
Buy article
Price of the magazine number
9.00
Annual subscription 2024 (4 consecutive numbers)
113.00 €
91.00
Lowest price in last 30 days: 91.00
113.00 €
91.00
Lowest price in last 30 days: 91.00
From number:

W numerze:

Anna Sobotka
Piotr Jaśkowski
Zadania i modele w zarządzaniu logistyką przedsięwzięć budowlanych
Artykuł koncentruje się na problemach logistyki zaopatrzenia w materiały inwestycji budowlanej podczas jej wykonywania. Decyzje dotyczące sposobu obsługi logistycznej przedsięwzięcia wpływają na czas, koszty i jakość obiektów i robót budowlanych. W praktyce coraz częściej obserwuje się zwrócenie uwagi inwestorów i wykonawców na znaczącą rolę logistyki wspomagającej procesy budowlane i wykorzystanie wiedzy logistycznej do tworzenia odpowiednich dla danych warunków realizacji inwestycji, systemów obsługi logistycznej i podejmowania decyzji. Artykuł zawiera opis logistyki dwóch inwestycji: wykonania stanu surowego Złotych Tarasów w Warszawie i kompleksu budynków biurowych w Krakowie. Na przykładzie tych inwestycji przedstawiono zastosowanie metod naukowych (logistyki) do budowy modeli systemów obsługi logistycznej, stanowiących podstawę podejmowania optymalnych decyzji logistycznych

Tasks and logistic models in logistic management of construction project
A paper presents problems connected with material requirements' logistics of a construction investment. The time, costs and a quality of buildings and building works are influenced by logistic project service resolutions. In praxis we can observe that investors and contractors are increasingly focused on logistics that significantly supports construction processes. They take advantage of logistic science to create proper logistic systems for particular projects and to undertake proper decisions. The paper contains a description of logistics of two construction projects: an incomplete state of "Zlote Tarasy" in Warsaw and an office buildings complex in Krakow. These examples are presenting the application of scientific methods to create models of logistic systems. Such models are a base for optimal logistic decisions.

Katarzyna Nowicka
Makroekomiczne narzędzia polityki handlowej
W dobie postępującej światowej integracji ekonomicznej i politycznej znaczenie roli państwa - suwerena zmienia swój dotychczasowy charakter, a ingerencja w gospodarkę wolnego rynku nabiera cech działań interwencyjnych, zwanych interwencjonizmem państwowym. W systemie gospodarki rynkowej, opartej na instytucji własności prywatnej, decyzje ekonomiczne są podejmowane przez poszczególnych przedsiębiorców. W systemie tym państwo nie może bezpośrednio nakazać określonej działalności, np. inwestycji, rodzaju produkcji, rozpoczęcia, zwiększenia albo zmniejszenia eksportu, zmiany jego struktury itp. Może natomiast, działając w interesie ogólnospołecznym, zakazać: określonej produkcji (np. szkodliwej dla zdrowia), wywozu z kraju produktów o charakterze strategicznym, eksportu określonych technologii, maszyn i urządzeń, przywozu pewnych produktów szkodliwych dla zdrowia, nieodpowiadających normom lub nieposiadających odpowiednich atestów itp. Artykuł ten ma na celu zaprezentowanie wykorzystania narzędzi polityki handlowej w dobie liberalizacji obrotów międzynarodowych.

Macroeconomic instruments of international trade policy
Globalization and international trade liberalization influence on worldwide tariffs' reduction. At the same time the demand driven international supply chain pressures on time. Several questions concerning local market protection might arise. As a consequence, the interest on non tariff instruments is increasing. Since they have unofficial character - they are difficult to eliminate what makes them an interesting effective international trade barrier.

Agnieszka Skowrońska
Polityka logistyczna - ewolucja, bariery, stymulatory i sposoby monitorowania
Celem artykułu jest wskazanie na rosnącą rolę logistyki w skali makroekonomicznej, która staje się zaczynem do stopniowego ewoluowania tradycyjnej polityki transportowej w kierunku polityki logistycznej. Autorka dokonuje także prezentacji barier i stymulatorów rozwoju polityki logistycznej oraz sposobów monitorowania tejże polityki.
Logistic Policy - Evolution, Barriers, Stimulators and Monitoring Methods The objective of this article is to point out the ever-growing role of logistics in the macroeconomic scale, which triggers gradual evolution of the traditional transport policy toward logistic policy. The author also presents barriers and stimulators of the development of logistic policy and ways of monitoring logistic policy.

Edukacja ekonomiczna

Magdalena Dąbrowska-Mitek
Istota i rodzaje benchmarkingu
Benchmarking jest narzędziem znanym i stosowanym od wielu lat w przedsiębiorstwach funkcjonujących w realiach rozwiniętych gospodarek rynkowych. Jego główną ideą jest dorównywanie najlepszym, co wpływa nie tylko na rozwój firmy, ale również całej gospodarki. Cechą charakterystyczną benchmarkingu jest jego ciągły i powtarzalny charakter. Polega on na porównywaniu własnych procesów z procesami liderów w celu wdrożenia najlepszych praktyk we własnej firmie oraz polepszenia własnych wyników. W artykule Autorka dokonuje przeglądu definicji oraz rodzajów benchmarkingu.

Essence and types of benchmarking
Benchmarking is a tool, that is known and used in many enterprises from many years (especially in firms, that were organized in frames of market conditions). Its main idea is to equal the best practice world. This idea has influence not only on organization development, but also on whole economy development. Benchmarking is a process of continuous comparison of own processes with the leaders ones with the aim to implement the best practices and to improve own results. Every process can be a subject to benchmarking. It means that logistics processes can also be a subject for measurement and comparison with the best practices to be improved. In the article the author presents the essence and types of benchmarking.

Odbiór osobisty 0 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €