Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Gospodarka Materiałowa i Logistyka Nr 03/2010

ISSN: 1231-2037
Pages: 32
Publication date: 2010
Place publication: Warszawa
Binding: paperback
Article price
As file to download
4.00
Buy article
Price of the magazine number
11.00
Annual subscription 2024 (4 consecutive numbers)
113.00 €
91.00
Lowest price in last 30 days: 91.00
113.00 €
91.00
Lowest price in last 30 days: 91.00
From number:

W numerze:


Adam Kupczyk, Maria Majkowska, Agnieszka Wójcik-Sztandera

Biogaz rolniczy. Stan i perspektywy rozwoju w Polsce na tle świata i Unii Europejskiej

Celem niniejszego artykułu jest m.in. pokazanie obecnej sytuacji biogazu w Polsce, a także ewentualnych przemian, do jakich może dojść w tym sektorze energetyki. Omawiając te zagadnienia, autorzy kierowali się światowymi tendencjami. W artykule przedstawiono też obecny stan biogazowni na świecie.

The state and development prospects of biogas in Poland comparing to the situation in the world and European Union

 The aim of this article is to show the current situation of biogas in Poland as well as possible changes. Transition to what may occur in the energy sector on the basis of trends in the world. This article presents also the current status of biogas in the world.

Agnieszka Skowrońska

Polityka transportowa Australii

Celem artykułu jest przeprowadzenie analizy sektora transportowego w Australii oraz dokonanie oceny polityki transportowej w tym kraju pod kątem możliwości sprostania uwarunkowaniom rozwojowym sektora transportowego oraz osiągnięcia celów społecznych, ekonomicznych, środowiskowych (czyli celów wyznaczanych przez koncepcję zrównoważonego rozwoju).

The transport policy in Australia
The objective of this article is to analyse the transport sector in Australia and to evaluate Australians transport policy in view of: facing the opportunities and threats, as well as weak and strong points of the transport sector; reaching social, economic and environmental goals (i.e. goals set by the concept of sustainable development).

Agnieszka Bukowska-Piestrzyńska

Miejsce transportu w regionalnych programach operacyjnych
W artykule przedstawiono problematykę transportu w świetle celów rozwojowych poszczególnych województw w Polsce w latach 2007-2013. Poddano analizie regionalne programy operacyjne, w ramach których będą realizowane inwestycje infrastrukturalne ze środków EFRR.

Transport in the Regional Operational Programs
The article presents the problem of transport in the context of the development objectives of the various regions in Poland in 2007-2013. Analyzed Regional Operational Programs, under which investments in infrastructure will be implemented by the ERDF.

Porady i komentarze prawne

Marek Barowicz

Komis
Instytucja komisu została uregulowana w prawie cywilnym. Świadczenia w ramach komisu są realizowane na podstawie zawartej umowy o usługę. Zgodnie z art. 765 k.c. przez umowę komisu przyjmujący zlecenie (komisant) zobowiązuje się za wynagrodzeniem w formie prowizji, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych (najczęściej używanych) na rachunek dającego zlecenie (komitenta), lecz w imieniu własnym.

Edukacja ekonomiczna


Marcin Marecki, Adam Koliński

Proces ciągłego doskonalenia produkcji za pomocą SPC efektywnym narzędziem controllingu logistyki

W dzisiejszych czasach problem utrzymania obsługi klienta na odpowiednim poziomie jest czynnikiem kluczowym dla osiągnięcia przewagi konkurencyjnej na rynku. Przedsiębiorstwa produkcyjne, chcąc poprawić swoją pozycję rynkową szczególnie podczas obecnego kryzysu, są zmuszone do wzmożonego stosowania procesów optymalizacyjnych w produkcji. W niniejszym artykule Autorzy przedstawiają proces ciągłego doskonalenia produkcji za pomocą techniki SPC na przykładzie branży motoryzacyjnej.

The process of continuous production improvement through SPC an effective tool of logistics controlling
In todays market the problem of maintaining customer service at the appropriate level is a fundamental factor for achieving a competitive advantage in the market. Manufacturing companies willing to improve their market position, especially during the current crisis, are forced to enhance the application of optimization in production processes. In this article the authors present the process of continuous production process improvement via the SPC techniques used in the automotive industry.

Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €