Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Gospodarka materiałowa i logistyka Nr 09/2006

ISSN: 1231-2037
Pages: 32
Place publication: 2006 Warszawa
Binding: paperback
Article price
As file to download
4.00
Buy article
Price of the magazine number
8.00
Annual subscription 2024 (4 consecutive numbers)
113.00 €
91.00
Lowest price in last 30 days: 89.00
113.00 €
91.00
Lowest price in last 30 days: 89.00
From number:
W numerze:

Dariusz R. Pielach

Techniczne dźwignie zakupowe - potencjał oszczędności ukryty w specyfikacji produktu
Zdarza się, że dział zakupów, dążąc do obniżania kosztów zakupów, po wykorzystaniu oszczędności kryjących się w usprawnianiu strony operacyjnej realizacji zamówień, koncentruje się jedynie na korzystaniu z dźwigni handlowych, takich jak: sourcing, tzn. wyszukanie nowego dostawcy, czy skuteczne negocjacje wykorzystujące m.in. argument zagregowanego wolumenu zamówień. W tej sytuacji warto również skorzystać z możliwości, jakie niesie optymalizacja specyfikacji technicznej zakupywanego produktu lub usługi. Zagospodarowanie tego potencjału nabiera szczególnego znaczenia, gdy oszczędności znalezione na rynku dostawców zaczynają być niezadowalające.

Magdalena Dudzik

Internacjonalizacja i globalizacja zakupów przedsiębiorstw
W zgodnych opiniach menedżerów jeszcze nigdy klienci nie byli tak wymagający jak dziś. Dotyczy to zarówno odbiorców indywidualnych, jak i zinstytucjonalizowanych. Ostra konkurencja w skali międzynarodowej oznacza presję na obniżanie kosztów, poszukiwanie źródeł innowacyjności i zwiększanie szybkości reagowania na potrzeby klientów. W tej sytuacji występuje konieczność strategicznego wykorzystania wszystkich zasobów wewnętrznych, w tym także zasobów związanych z realizacją funkcji postrzeganych tradycyjnie jako pomocnicze w procesie tworzenia wartości. Szansą i źródłem tworzenia przewagi konkurencyjnej jest możliwość dokonywania operacji zakupowych na międzynarodowych rynkach.

Magdalena Dąbrowska-Mitek
Łukasz Gliński

Polityka transportowa Węgier
Znaczenie transportu w gospodarce i społeczeństwie wymusza opracowanie odpowiedniej strategii i polityki rozwojowej w celu dostosowania do krajowych i międzynarodowych trendów w rozwoju transportu. Jako priorytety węgierskiej polityki transportowej wskazuje się: budowę brakujących elementów infrastruktury w powiązaniu z rozwojem sieci TEN-T, wspartą planem europejskim, Narodowym planem rozwoju oraz Strategią Funduszu Spójności; dostosowanie do regulacji transportowych UE z uwzględnieniem sytuacji Węgier, zwłaszcza reformy kolejowej, publicznego transportu pasażerskiego oraz regulowanej konkurencji; rozwój transportu przyjaznego środowisku naturalnemu poprzez stosowanie odpowiednich preferencji (m.in. ulg podatkowych, subwencji itp.).

Grażyna Śmigielska

Wyróżniające zdolności logistyczne w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw detalicznych
Rosnące nakłady przedsiębiorstw detalicznych na nowoczesne technologie koordynujące procesy logistyczne i własne centra dystrybucyjne/logistyczne rodzą pytanie: czy zasoby te mogą stać się dla nich źródłem trwałej przewagi konkurencyjnej ("Suatainable Competitive Advantage" - SCA). Starając się na nie odpowiedzieć, sięgnięto do teorii zasobowej budowania SCA. Ilustrację teoretycznych rozważań stanowi przykład Wal-Marta - amerykańskiego detalisty dyskontowego (obecnie największej organizacji handlu detalicznego w świecie), który swój spektakularny sukces zawdzięcza w dużej mierze właśnie wyróżniającym zdolnościom logistycznym.

Agnieszka Skowrońska

Krótkie czy długie łańcuchy logistyczne, czyli jak równoważyć rozwój
Zrównoważony rozwój, zakładający możliwość i konieczność jednoznacznego i bezkonfliktowego osiągania celów społecznych, gospodarczych i ekologicznych, staje się dziś kluczową kwestią, jako że jest jednym z istotnych założeń strategii lizbońskiej. Nie powinien więc dziwić fakt, że poszukuje się różnych metod i sposobów sprzyjających realizacji tego założenia. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie na łańcuchy logistyczne jako narzędzie ułatwiające równoważenie rozwoju ze szczególnym wyeksponowaniem znaczenia w tym względzie krótkich łańcuchów logistycznych.

E-Biznes

Przemysław Piotrowski

Aplikacje na żądanie
W miarę rozwoju Internetu firmom coraz częściej są oferowane programy, z których można korzystać na żądanie ("on demand"). Programy na żądanie mają zastosowanie w wielu obszarach. Bardzo popularne są aplikacje CRM tego typu, np. Salesforce.com. W czerwcu 2006 r. firma doradcza Aberdeen Group (www.aberdeen.com) opublikowała raport opracowany na podstawie wywiadów z kadrą zarządzającą ze 135 firm. Analitycy szukali m.in. odpowiedzi na pytanie, na czym polega przewaga systemów na żądanie nad klasycznym oprogramowaniem "z pudełka".

Magdalena Dudzik

E-zakupy - raport benchmarkingowy
Autorzy publikacji na temat e-biznesu nie mogą już ograniczać się do jego promocji i wskazywania na optymistyczne prognozy rozwoju. Czytelnicy poszukują dowodów na jego faktyczne stosowanie oraz potwierdzenia w faktach jego skuteczności bądź jej braku. Naszym czytelnikom polecamy najnowszy raport na temat handlu elektronicznego, opublikowany na stronach internetowych Center for Strategic Supply Research (www.capsresearch.org). Stanowi on kolejną publikację w ramach realizowanego przez centrum programu badań benchmarkingowych.

Porady i Komentarze prawne

Wiktor Jaślan

Stanowienie przepisów prawnych UEO prawie pochodnym (wtórnym) mówi art. 249 TWE.
Według przepisu tego artykułu: "W celu wykonania swych zadań oraz na warunkach przewidzianych w (...) Traktacie Parlament Europejski wspólnie z Radą, Rada i Komisja uchwalają rozporządzenia i dyrektywy, podejmują decyzje, wydają zalecenia i opinie". Prawo pochodne ma jednak znacznie szerszy zakres. Zalicza się do niego także umowy międzynarodowe (art. 133 ust. 3 TWE) i inne umowy prawa publicznego lub prywatnego (art. 238 TWE), programy wieloletnie ramowe i zalecenia (art. 99, 166 i 202 TWE, określający kompetencje Rady). Za prawo pochodne (wtórne) uznaje się także orzecznictwo ETS. Procedura stanowienia prawa wtórnego jest bardzo skomplikowana. Wynika to z przyznania wielu organom Wspólnoty kompetencji prawodawczych.
Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €