Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Strategic analysis enterprise in the transport sector

The article presents the results of the strategic analysis of the transport company. A SWOT/TOWS analysis and point assessment  of  the  sector's  attractiveness  were  made.  The first  part  of  the  article  contains  the  characteristics  of  the methods  and  a  brief  description  of  the  enterprise.  In  the research  part,  a  SWOT/TOWS  analysis  and  a  point assessment of the sector's attractiveness were made.

Download article
Keywords: analiza strategiczna; analiza SWOT; punktowa ocena atrakcyjności sektora; transport

References

Budzyńska-Biernat,  A.  (2015).  Strategie  konkurencji  przedsiębiorstw  na  przykładzie  sektora  rolno-spożywczego  z województwa wielkopolskiego. Marketing i Rynek, (12), 24–31.

Chermack, T. J., Kasshanna, B. K. (2007). The Use and Misuse of SWOT Analysis and Implications for HRD Professionals. Human Resource Development International, 10(4), 383–399.

Gierszewska, G., Romanowska, M. (1999). Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE.

Hausner,  J.  (red.).  (2008).  Foresight  technologiczny  na  rzecz  zrównoważonego  rozwoju  Małopolski.  Kraków:  Małopolska  Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Kozioł, K. (2008). Analiza otoczenia konkurencyjnego. W: K. Janasz, W. Janasz, K. Kozioł, K. Szopik (red.), Zarządzanie strategiczne, koncepcje, metody, strategie. Warszawa: Difin.

Koźlak,  A.  (2008).  Czynniki  konkurencyjności  polskich  przedsiębiorstw  na  międzynarodowym  rynku  TSL.  W:  Birski  A.  (red.), Innowacyjność, jakość, przedsiębiorczość — szansą konkurencyjności. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.

Lisiński, M. (2004). Metody planowania strategicznego. Warszawa: PWE.

Obłój, K. (2007). Strategia organizacji. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Penc-Pietrzak, I. (2010). Planowanie strategiczne w nowoczesnej firmie. Warszawa: Wolters Kluwer.

Przybylska, E. (2017). Potencjalne źródła innowacji w branży TSL. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie, (101), 401–410.

Stankiewicz, M. J. (2005). Konkurencyjność przedsiębiorstwa. W: Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji. Toruń: Dom Organizatora.

Sztando,  A.  (2006).  Analiza  strategiczna  jednostek  samorządu  terytorialnego.  W:  D.  Strahl  (red.)  Metody  oceny  rozwoju  regionalnego. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.

Price of the magazine number
15.00
Subscription
113.00 €
91.00
Lowest price in last 30 days: 91.00
get subscription