Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Analiza strategiczna przedsiębiorstwa z sektora transportowego

W  artykule  przedstawiono  wyniki  analizy  strategicznej przedsiębiorstwa  transportowego.  Wykonano  analizę SWOT/TOWS  oraz  punktową  ocenę  atrakcyjności  sektora.

Pierwsza  część  artykułu  zawiera  charakterystykę  metod oraz krótką charakterystykę przedsiębiorstwa. W części badawczej wykonano analizę SWOT/TOWS i punktową ocenę atrakcyjności sektora.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: analiza strategiczna; analiza SWOT; punktowa ocena atrakcyjności sektora; transport

Bibliografia

Budzyńska-Biernat,  A.  (2015).  Strategie  konkurencji  przedsiębiorstw  na  przykładzie  sektora  rolno-spożywczego  z województwa wielkopolskiego. Marketing i Rynek, (12), 24–31.

Chermack, T. J., Kasshanna, B. K. (2007). The Use and Misuse of SWOT Analysis and Implications for HRD Professionals. Human Resource Development International, 10(4), 383–399.

Gierszewska, G., Romanowska, M. (1999). Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE.

Hausner,  J.  (red.).  (2008).  Foresight  technologiczny  na  rzecz  zrównoważonego  rozwoju  Małopolski.  Kraków:  Małopolska  Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Kozioł, K. (2008). Analiza otoczenia konkurencyjnego. W: K. Janasz, W. Janasz, K. Kozioł, K. Szopik (red.), Zarządzanie strategiczne, koncepcje, metody, strategie. Warszawa: Difin.

Koźlak,  A.  (2008).  Czynniki  konkurencyjności  polskich  przedsiębiorstw  na  międzynarodowym  rynku  TSL.  W:  Birski  A.  (red.), Innowacyjność, jakość, przedsiębiorczość — szansą konkurencyjności. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.

Lisiński, M. (2004). Metody planowania strategicznego. Warszawa: PWE.

Obłój, K. (2007). Strategia organizacji. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Penc-Pietrzak, I. (2010). Planowanie strategiczne w nowoczesnej firmie. Warszawa: Wolters Kluwer.

Przybylska, E. (2017). Potencjalne źródła innowacji w branży TSL. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie, (101), 401–410.

Stankiewicz, M. J. (2005). Konkurencyjność przedsiębiorstwa. W: Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji. Toruń: Dom Organizatora.

Sztando,  A.  (2006).  Analiza  strategiczna  jednostek  samorządu  terytorialnego.  W:  D.  Strahl  (red.)  Metody  oceny  rozwoju  regionalnego. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.

Cena numeru czasopisma
59.90
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę