Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

The importance of the industrial policy of the European Union for the Polish defense sector

The paper presents research results about the importance of European Union industrial policy for Polish defense sector. The aim of the article is an attempt of description of European Union industrial policy and its opportunities (or threats) resulting for the Polish defense-industrial sector.

Download article
Keywords: finance; industrial policy; defence sector; European Defence Fund

References

Bibliografia/References

Literatura/Literature

Drent, M., Wilms, E., Zandee, D. (2017). Making sense of European defence. The Hague: Netherlands Institute of International Relations, https://www.clingendael.org/sites/default/files/2017-12/Making_Sense_of_European_Defence.pdf (31.12.2020).

European Commission (2016). European Defence Action Plan. Brussels.

European Commission (2017). Defending Europe: The European Defence Fund, factsheet. Brussels.

European Commission (2020). European Defence Industrial Development Programme (EDIDP), https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/programmes/edidp

European Defence Agency (2020). Pilot Project and Preparatory Action on Defence Research, https://www.eda.europa.eu/what-we-do/activities/activities-search/pilot-project-and-preparatory-action-for-defence-research (31.12.2020).

European Union External Action Service (2020). Permanent Structured Cooperation (PESCO) — factsheet, https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-Homepage/34226/permanent-structured-cooperation-pesco-factsheet_en (31.12.2020).

Legrand, J. (2017). Common security and defence policy. Fact Sheets on the European Union, http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/060102/04A_FT (2013) 060102_EN.pdf (31.12.2020).

Terlikowski M., (2020) Europejski Fundusz Obronny — między gospodarką a polityką, Biuletyn Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, nr 43 (1975)

 

Akty prawne/Legal acts

Commission decision of 19.3.2019 on the financing of the 'Preparatory action on Defence research' and the adoption of the work programme for 2019, European Commission, Brussels, 19.3.2019 C (2019) 1873 final.

Commission implementing decision of 19.3.2019 on the financing of the European Defence Industrial Development Programme and the adoption of the work programme for the years 2019 and 2020, European Commission, Brussels, 19.3.2019 C (2019) 2205 final.

Communication from The Commission to The European Parliament, The European Council, The Council, The European Economic and Social Committee and The Committee of The Regions, New Industrial Strategy for Europe, European Commission, Brussels, 10.3.2020 COM (2020) 102 final.

Decyzja Rady (WPZiB) 2017/2315 z 11 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia stałej współpracy strukturalnej (PESCO) oraz ustalenia listy uczestniczących w niej państw członkowskich — Dz. Urz. UE z 14.12.2017, L 331/57.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/43/WE z 6 maja 2009 r. w sprawie uproszczenia warunków transferów produktów związanych z obronnością we Wspólnocie — Dz. Urz. UE z 10.6.2009, L 146/1.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE z 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa zmieniająca dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE — Dz. Urz. UE z 20.8.2009, L 216/76.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1092 z 18 lipca 2018 r. ustanawiające europejski program rozwoju przemysłu obronnego mający na celu wspieranie konkurencyjności i zdolności innowacyjnych przemysłu obronnego Unii, PE/28/2018/REV/1, Dz. Urz. UE z 7.8.2018, L 200/30.

Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej — Dz. Urz. UE z 26.10.2012, C 326/01.

Article price
4.00
Price of the magazine number
15.00
Subscription
113.00 €
91.00
Lowest price in last 30 days: 91.00
get subscription