Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

The purpose of the paper is to assess the greenhouse gas emissions of electric city buses in the member states of the European Union

The paper presents the results of the greenhouse gas emission assessment for charging city bus batteries using the power grid in each EU country. The analysis covered the time frame from 2015–2050. A comparative analysis of greenhouse gas emissions of an electric bus and a bus with an internal combustion engine was also carried out.

Download article
Keywords: Public Transport; Electromobility; Greenhouse Gas Emission; EU Member States

References

Bibliografia/References

Borucka, A., Załęski, Ł. (2017). Car-pooling w aspekcie zrównoważonego rozwoju transportu. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (5), 51–64.

Boya, Z., Ye, W., Bin, Z., Renjie, W., Wenwei, K. (2016). Real-world performance of battery electric buses and their life-cycle benefits with respect to energy consumption and carbon dioxide emissions. Energy, 96, 603–613. https://doi.org/10.1016/j.energy. 2015.12.041

Burchart-Korol, D. (2019). The possibilities and challenges for application of life cycle assessment for support sustainable transport. W: 8th Carpathian Logistics Congress. CLC 2018, November 3rd–5th 2018, Prague, Czech Republic. Conference proceedings. Ostrava: Tanger, 157–163.

Burchart-Korol, D., Folęga, P. (2019). Impact of road transport means on climate change and human health in Poland. Promet-Traffic & Transportation, (2), 195–204

Burchart-Korol, D., Jursova, D., Folęga, P., Korol, J., Pustejovska, P., Blaut, A. (2018), Environmental life cycle assessment of electric vehicles in Poland and the Czech Republic. Journal of Cleaner Production, 202, 476–487. https://doi.org/10.1016/j.jclepro. 2018.08.145

Cholewa, M. (2015). Planowanie gospodarki niskoemisyjnej — proekologiczne rozwiązania w transporcie. W: J. Kulczyka (red.). Społecznie odpowiedzialne zarządzania w teorii i praktyce. Kraków: AGH.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/33/WE z dnia 23.04.2009 r. w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego. Dz. Urz. UE, 15.05.2009 r.

Ercan, T., Tatari, O. (2015). A hybrid life cycle assessment of public transportation buses with alternative fuel options. The International Journal of Life Cycle Assessment. (5), 1213–1232. https://doi.org/10.1007/s11367-015-0927-2

GUS (2019). Transport i łączność: Przewozy ładunków transportem drogowym. Raport roczny. Warszawa: GUS.

Intergovernmental Panel on Climate Change. (2013). IPCC Fifth Assessment Report. The Physical Science Basis. Available online: http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1/ (8.06.2019). https://doi.org/10.1080/01944363.2014.954464

ISO (2006). ISO 14040:2006 Environmental Management-Life Cycle Assessment-Principles and Framework; International Organization for Standardization: Geneva, Switzerland. https://doi.org/10.1065/lca2005.03.001

ISO (2006). ISO 14044:2006 Environmental Management-Life Cycle Assessment-Requirements and Guidelines; International Organization for Standardization: Geneva, Switzerland. https://doi.org/10.3403/30290345u

Jursova, S., Burchart-Korol, D., Pustejovska, P. (2019). Carbon footprint and water footprint of electric vehicles and batteries charging in view of various sources of power supply in the Czech Republic. Environments, (38), 1–11. https://doi.org/10.3390/environments6030038

Kupczyk, A., Mączyńska, J., Sikora, M., Gawron, J., Tucki, K. (2017). Stan obecny i przyszłość biopaliw wykorzystywanych w transporcie Państw Członkowskich w świetle regulacji prawnych UE. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (10), 16–22.

Kuźmiński, J. (2016), Miejskie Zakłady Autobusowe Warszawa: Autobusy niskoemisyjne w Warszawie. 10 Konferencja naukowo techniczna miasto i transport. Warszawa. http://www.miastoitransport.il.pw.edu.pl/4_MIT2016.pdf

Morawska-Kolasińska, K., Mazurkiewicz, G. (2018). Realizacja koncepcji zrównoważonego transportu na przykładzie żeglugi śródlądowej na górnej Łabie. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (7), 155–167.

Pielecha, J., Magdziak, A., Markowski, J., Jasiński, R. (2016). Ekologiczna ocena eksploatacyjna autobusów miejskich z zastosowaniem wybranych stabilizatorów do paliw. Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe, (12), 1289–1296.

The International Energy Agency. (2016). — Data inventory of electricity generation mix, Energy Policies of IEA Countries — EU28: Reference scenario National Technical University of Athens.

Usewicz, T. (2018). Bezpieczeństwo transportu morskiego w świetle strategii Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa morskiego.

Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (12), 1251–1261. www.eafo.eu/vehicles-and-fleet/m1 (4.09.2019).

Zalewski, W. (2016). Rachunek kosztów działań w zarządzaniu przedsiębiorstwem transportu drogowego. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. https://doi.org/10.33141/po.2018.12.03

Article price
4.00
Material Economy and Logistics 7/2020
15.00
As file to download
15.00
Subscription
113.00 €
91.00
Lowest price in last 30 days: 91.00
get subscription