Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Wpływ elektromobilności w transporcie publicznym na emisję gazów cieplarnianych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Celem artykułu jest ocena emisji gazów cieplarnianych elektrycznych autobusów miejskich w państwach członkowskich Unii Europejskiej. W pracy przedstawiono wyniki oceny emisji gazów cieplarnianych w następstwie ładowania akumulatorów autobusów miejskich z wykorzystaniem sieci elektroenergetycznej w poszczególnych krajach. Analizy obejmowały ramy czasowe od 2015 do 2050 r. Wykonano również analizę porównawczą emisji gazów cieplarnianych autobusu elektrycznego oraz autobusu z silnikiem spalinowym.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: transport publiczny; elektromobilność; emisje gazów; cieplarnianych; państwa członkowskie Unii Europejskiej

Bibliografia

Bibliografia/References

Borucka, A., Załęski, Ł. (2017). Car-pooling w aspekcie zrównoważonego rozwoju transportu. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (5), 51–64.

Boya, Z., Ye, W., Bin, Z., Renjie, W., Wenwei, K. (2016). Real-world performance of battery electric buses and their life-cycle benefits with respect to energy consumption and carbon dioxide emissions. Energy, 96, 603–613. https://doi.org/10.1016/j.energy. 2015.12.041

Burchart-Korol, D. (2019). The possibilities and challenges for application of life cycle assessment for support sustainable transport. W: 8th Carpathian Logistics Congress. CLC 2018, November 3rd–5th 2018, Prague, Czech Republic. Conference proceedings. Ostrava: Tanger, 157–163.

Burchart-Korol, D., Folęga, P. (2019). Impact of road transport means on climate change and human health in Poland. Promet-Traffic & Transportation, (2), 195–204

Burchart-Korol, D., Jursova, D., Folęga, P., Korol, J., Pustejovska, P., Blaut, A. (2018), Environmental life cycle assessment of electric vehicles in Poland and the Czech Republic. Journal of Cleaner Production, 202, 476–487. https://doi.org/10.1016/j.jclepro. 2018.08.145

Cholewa, M. (2015). Planowanie gospodarki niskoemisyjnej — proekologiczne rozwiązania w transporcie. W: J. Kulczyka (red.). Społecznie odpowiedzialne zarządzania w teorii i praktyce. Kraków: AGH.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/33/WE z dnia 23.04.2009 r. w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego. Dz. Urz. UE, 15.05.2009 r.

Ercan, T., Tatari, O. (2015). A hybrid life cycle assessment of public transportation buses with alternative fuel options. The International Journal of Life Cycle Assessment. (5), 1213–1232. https://doi.org/10.1007/s11367-015-0927-2

GUS (2019). Transport i łączność: Przewozy ładunków transportem drogowym. Raport roczny. Warszawa: GUS.

Intergovernmental Panel on Climate Change. (2013). IPCC Fifth Assessment Report. The Physical Science Basis. Available online: http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1/ (8.06.2019). https://doi.org/10.1080/01944363.2014.954464

ISO (2006). ISO 14040:2006 Environmental Management-Life Cycle Assessment-Principles and Framework; International Organization for Standardization: Geneva, Switzerland. https://doi.org/10.1065/lca2005.03.001

ISO (2006). ISO 14044:2006 Environmental Management-Life Cycle Assessment-Requirements and Guidelines; International Organization for Standardization: Geneva, Switzerland. https://doi.org/10.3403/30290345u

Jursova, S., Burchart-Korol, D., Pustejovska, P. (2019). Carbon footprint and water footprint of electric vehicles and batteries charging in view of various sources of power supply in the Czech Republic. Environments, (38), 1–11. https://doi.org/10.3390/environments6030038

Kupczyk, A., Mączyńska, J., Sikora, M., Gawron, J., Tucki, K. (2017). Stan obecny i przyszłość biopaliw wykorzystywanych w transporcie Państw Członkowskich w świetle regulacji prawnych UE. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (10), 16–22.

Kuźmiński, J. (2016), Miejskie Zakłady Autobusowe Warszawa: Autobusy niskoemisyjne w Warszawie. 10 Konferencja naukowo techniczna miasto i transport. Warszawa. http://www.miastoitransport.il.pw.edu.pl/4_MIT2016.pdf

Morawska-Kolasińska, K., Mazurkiewicz, G. (2018). Realizacja koncepcji zrównoważonego transportu na przykładzie żeglugi śródlądowej na górnej Łabie. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (7), 155–167.

Pielecha, J., Magdziak, A., Markowski, J., Jasiński, R. (2016). Ekologiczna ocena eksploatacyjna autobusów miejskich z zastosowaniem wybranych stabilizatorów do paliw. Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe, (12), 1289–1296.

The International Energy Agency. (2016). — Data inventory of electricity generation mix, Energy Policies of IEA Countries — EU28: Reference scenario National Technical University of Athens.

Usewicz, T. (2018). Bezpieczeństwo transportu morskiego w świetle strategii Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa morskiego.

Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (12), 1251–1261. www.eafo.eu/vehicles-and-fleet/m1 (4.09.2019).

Zalewski, W. (2016). Rachunek kosztów działań w zarządzaniu przedsiębiorstwem transportu drogowego. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. https://doi.org/10.33141/po.2018.12.03

Cena artykułu
16.00
Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 7/2020
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę