Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Agnieszka Łukasiewicz
ORCID: 0000-0001-6876-8110

Adiunkt w Zakładzie Systemów Zarządzania i Telematyki Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, z dużym doświadczeniem międzynarodowym. Uczestniczyła w wielu międzynarodowych projektach badawczych w ramach szóstego i siódmego Programu Ramowego, a także programów HORYZONT 2020 i COST (European Cooperation in Science and Technology). Projekty dotyczyły m. in. zarządzania planowaniem i wdrażaniem dużych projektów infrastrukturalnych, zrównoważonego transportu, bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także społecznych aspektów sektora transportu. Obecnie jest zaangażowana w projekt From Sharing to Caring: Examining Socio-Technical Aspects of the Collaborative Economy oraz w Partnerstwie Europejskim na rzecz nowej perspektywy budżetowej Horizon Europe, w obszarze Connected, Cooperative and Automated Mobility. Brała również udział w licznych krajowych projektach badawczych.

 
DOI: 10.33226/1231-2037.2021.5.2
JEL: L1, N7

Przedsiębiorstwa transportu drogowego towarów w obliczu pandemii COVID-19

The purpose of this article is to present the results of research on the impact of the COVID-19 pandemic on the activity of road freight transport companies. Moreover, it outlines the main corrective actions that have been taken by road carriers to eliminate the effects of the crisis. The source basis are the results of studies, which were conducted on a purposively selected sample of 100 enterprises representing the sector. What emerges from the research carried out is a destructive impact of the pandemic on the activities carried out in the field of road transport. Consequences of the epidemic can be seen both in the reduction for transport services' demand and in poorer financial condition of the companies surveyed. In response to the crisis, transport companies have taken numerous cost-cutting measures.

Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań dotyczących wpływu pandemii COVID-19 na działalność przedsiębiorstw transportu drogowego towarów z jednoczesnym nakreśleniem głównych działań naprawczych, które zostały podjęte przez przewoźników w celu eliminacji skutków kryzysu. Podstawę źródłową stanowią wyniki badań bezpośrednich, które przeprowadzono na celowo dobranej próbie 100 przedsiębiorstw reprezentujących ten sektor. Z przeprowadzonych badań wyłania się destrukcyjny wpływ pandemii na działalność realizowaną w obszarze transportu drogowego. Skutki epidemii widoczne są zarówno w spadku zapotrzebowania na usługi przewozowe, jak i w gorszej kondycji finansowej badanych przedsiębiorstw. W odpowiedzi na ten kryzys przewoźnicy drogowi podjęli liczne działania zmierzające do redukcji kosztów.

Słowa kluczowe: road carriers; COVID-19 pandemic; corrective measures; road freight transport (: przewoźnicy drogowi; pandemia COVID-19; działania naprawcze; przewóz drogowy towarów)