Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr hab. inż. Ewa Kulińska
ORCID: 0000-0002-3227-057X
Dr hab. inż. Ewa Maria Kulińska, prof. PO Jest przewodniczącą Rady Naukowej dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Politechniki Opolskiej, pełnomocnikiem Rektora PO ds. zarządzania ryzykiem, kierownikiem Katedry Logistyki na Wydziale Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej oraz Senatorem Politechniki Opolskiej. Jej zainteresowania naukowe mieszczą się w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości. Zajmuje się procesami
DOI: 10.33226/1231-2037.2021.12.2
JEL: Q00, Q13, O32, M11

W każdym procesie działalności gospodarczej przedsiębiorstw występują procesy technologiczne, a magazyn i związane z nim czynności są nieodłącznym atrybutem procesu logistycznego. Zarządzanie łańcuchem logistycznym to wielowymiarowe działania obejmujące procesy informacyjno-decyzyjne oraz procesy wykorzystujące wiedzę właściwych instrumentów kierowania i kontroli na poziomie strategicznym i operacyjnym. Odpowiednie podejście do analizy zarządzania logistycznego w rozwiązywaniu problemów obejmujących gospodarkę magazynową w przedsiębiorstwach wymaga rozpoznania wagi problemów i określenia przyczyn ich powstania. Przedmiotem analizy i oceny w opracowaniu są systemy magazynowania zbóż jako kluczowe ogniwa logistycznych łańcuchów dostaw w przemyśle zbożowym. Nowoczesne, wydajne, jak również zrównoważone łańcuchy logistyczne mają ogromne znaczenie gospodarcze w magazynowaniu przemysłowym. W artykule przedstawiono nowe zrównoważone rozwiązania dotyczące procesu planowania oraz kontroli działań, mających na celu magazynowanie zbóż. Opisane innowacyjne rozwiązanie przyczynia się przede wszystkim do zapewnienia ciągłości funkcjonowania magazynu w sytuacjach awaryjnych oraz pozwala minimalizować kolejki przy skupie zbóż. Ponadto rozwiązanie to wskazuje na niską energochłonność, niskie koszty eksploatacyjne, wysoką wydajność, proekologiczność oraz odporność na awarie. Celem opracowania jest analiza i ocena procesu planowania oraz kontroli działań mających na celu magazynowanie zbóż i opłacalny ekonomicznie przepływ zbóż. Autorki dokonały analizy bieżącej sytuacji w przemyśle zbożowym oraz zaproponowały nową możliwość suszenia zbóż w postaci autorskiej metody alternatywnej, pozwalającej na usprawnienie logistyki przy skupach zbóż oraz zapewniającej ciągłość funkcjonowania magazynu w sytuacjach awaryjnych.

Słowa kluczowe: zarządzanie; łańcuch logistyczny; wartość dodana; proces decyzyjny; magazynowanie; przemysł zbożowy; zrównoważony rozwój

Dr hab. inż. Ewa Maria Kulińska, prof. PO

Jest przewodniczącą Rady Naukowej dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Politechniki Opolskiej, pełnomocnikiem Rektora PO ds. zarządzania ryzykiem, kierownikiem Katedry Logistyki na Wydziale Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej oraz Senatorem Politechniki Opolskiej. Jej zainteresowania naukowe mieszczą się w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości. Zajmuje się procesami logistycznymi, a szczególnie ich udziałem w tworzeniu wartości dodanej, łączeniem różnych stylów zarzadzania w koncepcje zintegrowane; bada możliwości zabezpieczania przedsiębiorstw przed kryzysem (zarzadzanie ryzykiem, zabezpieczanie procesów logistycznych). Ponadto jej zainteresowania obejmują praktyczne aspekty zarządzania logistyką, zarządzanie relacjami w łańcuchach dostaw, strategie rozwoju organizacji, podejście procesowe w zarządzaniu, nowoczesne techniki informacyjne. Jest autorką ponad 300 publikacji naukowych (14 książek) zamieszczonych w wydawnictwach krajowych i zagranicznych, w tym w bazie Web of Science. Kierowała projektami badawczymi NCN i innymi o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Za osiągniecia naukowe i organizacyjne została wielokrotnie wyróżniona nagrodami Rektora PO oraz gremiów krajowych. Jest członkiem Komisji Nauk Prawnych i Ekonomicznych PAN Oddział w Katowicach, Polskiego Towarzystwa Logistycznego oraz Polskiego Towarzystwa Zarzadzania Produkcją. Została odznaczona Medalem Brązowym za długoletnią służbę, przyznanym przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.