Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-2037.2021.12.2
JEL: Q00, Q13, O32, M11
Joanna Rut ORCID: 0000-0001-9014-8874 , e-mail: j.rut|po.edu.pl| |j.rut|po.edu.pl
Ewa Kulińska ORCID: 0000-0002-3227-057X , e-mail: e.kulinska|po.edu.pl| |e.kulinska|po.edu.pl

Zarządzanie łańcuchem logistycznym w systemach magazynowania zbóż

W każdym procesie działalności gospodarczej przedsiębiorstw występują procesy technologiczne, a magazyn i związane z nim czynności są nieodłącznym atrybutem procesu logistycznego. Zarządzanie łańcuchem logistycznym to wielowymiarowe działania obejmujące procesy informacyjno-decyzyjne oraz procesy wykorzystujące wiedzę właściwych instrumentów kierowania i kontroli na poziomie strategicznym i operacyjnym. Odpowiednie podejście do analizy zarządzania logistycznego w rozwiązywaniu problemów obejmujących gospodarkę magazynową w przedsiębiorstwach wymaga rozpoznania wagi problemów i określenia przyczyn ich powstania. Przedmiotem analizy i oceny w opracowaniu są systemy magazynowania zbóż jako kluczowe ogniwa logistycznych łańcuchów dostaw w przemyśle zbożowym. Nowoczesne, wydajne, jak również zrównoważone łańcuchy logistyczne mają ogromne znaczenie gospodarcze w magazynowaniu przemysłowym. W artykule przedstawiono nowe zrównoważone rozwiązania dotyczące procesu planowania oraz kontroli działań, mających na celu magazynowanie zbóż. Opisane innowacyjne rozwiązanie przyczynia się przede wszystkim do zapewnienia ciągłości funkcjonowania magazynu w sytuacjach awaryjnych oraz pozwala minimalizować kolejki przy skupie zbóż. Ponadto rozwiązanie to wskazuje na niską energochłonność, niskie koszty eksploatacyjne, wysoką wydajność, proekologiczność oraz odporność na awarie. Celem opracowania jest analiza i ocena procesu planowania oraz kontroli działań mających na celu magazynowanie zbóż i opłacalny ekonomicznie przepływ zbóż. Autorki dokonały analizy bieżącej sytuacji w przemyśle zbożowym oraz zaproponowały nową możliwość suszenia zbóż w postaci autorskiej metody alternatywnej, pozwalającej na usprawnienie logistyki przy skupach zbóż oraz zapewniającej ciągłość funkcjonowania magazynu w sytuacjach awaryjnych.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: zarządzanie; łańcuch logistyczny; wartość dodana; proces decyzyjny; magazynowanie; przemysł zbożowy; zrównoważony rozwój

Bibliografia

Bibliografia/References

Boss, J. (1987). Mieszanie materiałów ziarnistych. Warszawa: PWN.

Boss, J., Tukiendorf, M. (1997). Mixing of granular materials using the method of funnel-flow. Powder Handling & Processing, 9(4) October/December.

Boss, J., Tukiendorf, M. (1998). Mieszanie wibracyjne. Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budowa i Eksploatacja Maszyn, (5).

Carter, C. R., Rogers, D. S. (2008). A Framework of Sustainable Supply Chain Management: Moving toward New Theory. International Journal of Physical Distribution and Logistics Management, 38(5). https://doi.org/10.1108/09600030810882816

Davila, T., Epstein, J. M., Shelton, T. (2006). Making innovation work. How to manage it, measure it, and profit from it. New Jersey: Wharton School Publishing.

GSCF (2018). Global Supply Chain Forum (GSCF) Management. https://www.ukessays.com/essays/management/global-supply-chain-forum-gscf-4563.php?vref=1 (12.10.2021).

Hart J. R. (1967). Hysteresis effect in mixtures of wheat taken from the same sample but having different moisture contents. Cereal Chemistry, 41.

Hassini, E., Surti, C., Searcy, C. (2003). A literature review and a case study of sustainable supply chains with a focus on metrics. International Journal of Production Economics 140(1), 69–82. https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2012.01.042

Kowalski, S., Tabor, S. (2003). Koszty logistyczne w wybranych gospodarstwach rolniczych. Inżynieria Rolnicza, 10(52).

Krawczyk, S. (2001). Zarządzanie procesami logistycznymi. Warszawa: PWE.

Kruczek, M., Przybylska, E., Żebrucki, Z. (2015). Znaczenie innowacji w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, (78), 221–233.

Kulińska, E. (2007). Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw. Logistyka, (1), 18–21.

Kulińska, E. (2009). Podstawy logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw. Podręcznik dla kierunku studiów logistyka. Opole: Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej.

Lewicki, P., Lenart, A., Kowalczyk, R., Pałacha, Z. (1999). Inżynieria procesowa i aparatura przemysłu spożywczego. Warszawa: WNT.

Lisowski, A. (2006). Suszenie ziarna kukurydzy. Cz. I. Wiadomości Rolnicze, (listopad/grudzień), 21.

Pabis, S., Pabis, J. (1974). Technologia suszenia i czyszczenia nasion. Warszawa: Wydawnictwo PWRiL.

Pohorecki, R., Wroński, S. (1979). Kinetyka i termodynamika procesów inżynierii chemicznej. Warszawa: WNT.

Rose, H. E. (1959). A suggested equation relating to the mixing of powders and its application to the study of the performance of certain types of machine. Transactions of the Institution of Chemical Engineers, 37.

Rudnicka, A. (2015). Zrównoważony łańcuch dostaw. Forum Odpowiedzialnego Biznesu, https://odpowiedzialnybiznes.pl/artykuly/zrownowazony-lancuch-dostaw/ (28.09.2021).

Rut, J. (2009). Badanie parametrów ziarna w magazynach zbożowych. Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, (94), 81–82.

Rut, J. (2012). Adaptacja funkcji Bessela do opisu stanu zmieszania jednorodnej mieszaniny ziarnistej. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, (1), 47–49.

Rut, J., Szwedziak, K., Kuczek, B., Piotrowska, L. (2007). Oznaczenie zawartości Alfa-amylazy w ziarnie pszenicy zwyczajnej na podstawie liczby opadania, Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, (2), 23–25.

Seuring, S., Müller, M. (2008). From a literature review to a conceptual framework for sustainable supply chain management. Journal of Cleaner Production, 16(15).

Steimann, H., Schreyögg, G. (2001). Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Koncepcje, funkcje, przykłady. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.

Szwedziak, K., Sobkowicz (Rut), J. (2006). Wykorzystanie funkcji harmonicznej z tłumieniem do opisu przebiegu transportu wilgoci w ziarnie z wykorzystaniem sorbentu naturalnego. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, (1).

Szymoniak, A. (2014). Eurologistyka. Teoria i praktyka. Warszawa: Difin.

Szyszło, J. (2002). Technologie i techniki w przechowalnictwie zbóż. Warszawa: Wydawnictwo IBMIER.

Tubielewicz, A., Tubielewicz, K. (2016). Doskonalenie funkcjonowania łańcucha logistycznego na bazie strategicznej karty wyników. Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. Opole: Oficyna Wydawnicza PTZP.

Tukiendorf, M. (2003). Modelowanie neuronowe procesów mieszania niejednorodnych układów ziarnistych. Rozprawy Naukowe Akademii Rolniczej w Lublinie, (272).

Tukiendorf, M. (2004). Magazynowanie, konserwacja i transport technologiczny zbóż na przykładzie wybranego elewatora Polskich Zakładów Zbożowych. Opole: Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej.

Tukiendorf, M., Rut, J., Szwedziak, K. (2007). Temperatura ziarna w czasie magazynowania. Inżynieria Rolnicza, 9(97), 242–247.

Wasilewski, M. (2003). Gospodarka magazynowa w gospodarstwach rolniczych. W: Globalizacja i integracja gospodarcza a procesy restrukturyzacji i rozwój przedsiębiorstw. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Wasilewski, M. (2004). Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania gospodarowania zapasami w przedsiębiorstwach rolniczych. Warszawa: SGGW.

Żuk, J. (2008). Koncepcja logistyki nowoczesnej technologii magazynowania i przetwórstwa zbóż. Przegląd Zbożowo-Młynarski, (9).

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę