Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-2037.2022.4.4
JEL: L91, L92, L98
Kamil Pawłowski ORCID: 0000-0003-0483-921X , e-mail: camil1999|gmail.com| |camil1999|gmail.com

Implikacje modernizacji połączeń kolejowych pomiędzy Krakowem i Katowicami na podstawie analizy rozkładu jazdy pociągów (13.12.2020–11.12.2021)

Połączenia między miastami wojewódzkimi są bardzo ważne, gdyż ułatwiają nie tylko przepływ ludzi, ale także kapitału, informacji i innych zasobów. Realizację tych funkcji zapewnia połączenie kolejowe między Krakowem a Katowicami. W tych miastach znajdują się główne ośrodki akademickie, przemysłowe itp. Na trasie Kraków– Katowice leżą część aglomeracji krakowskiej i część konurbacji górnośląskiej. Przez wiele lat miasta te borykały się z niezadowalającym czasem przejazdu i małą liczbą pociągów. Podróżnym, którzy chcieli skorzystać z usług transportu publicznego, pozostawały autobusy. Od grudnia 2020 r. zwiększono liczbę połączeń kolejowych na tej trasie i znacznie skrócono czas przejazdu. Zwiększyła się liczba połączeń realizowanych przez PKP Intercity i POLREGIO. Pojawiło się też kilka kursów Kolei Śląskich. Zjawisko to należy ocenić pozytywnie, gdyż wywiązała się konkurencja między transportem kolejowym a autobusowym. Głównym celem artykułu jest zbadanie konsekwencji modernizacji linii kolejowej łączącej Kraków i Katowice oraz jej wpływu na siatkę połączeń, pobocznym zaś — porównanie ofert przewoźników kolejowych. W artykule skupiono się na parametrach związanych z: liczbą połączeń w ciągu doby, czasem przejazdu oraz liczbą obsługiwanych stacji. Rozważania te mogą stanowić inspirację do dalszych badań nad siecią połączeń pomiędzy miastami metropolitalnymi, takimi jak Kraków i Katowice.

Słowa kluczowe: Kraków; Katowice; transport kolejowy; mobilność; dostępność transportowa

Bibliografia

Bibliografia/References

Bartniczak, B. (2013). Zrównoważony transport na poziomie regionalnym jako przedmiot pomiaru wskaźnikowego. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, (14), 11–20.

Bartosiewicz, B., & Wiśniewski, S. (2016). Kolej aglomeracyjna jako element systemu lokalnego transportu zbiorowego Łodzi. W: E. Masierek (red.), Uwarunkowania polityki mieszkaniowej w Polsce i na Ukrainie. The determinants of housing policy in Poland and Ukraine. Space — Society — Economy, 18, 49–65.

Beim, M., & Soczówka, A. (2016). Rozwój kolejowych, regionalnych połączeń transgenicznych w Polsce. Transport Miejski i Regionalny, 10, 19–24.

European Commission (1993). The future development of the common transport policy. A global to the construction of a Community framework for sustainable mobility. COM (92) 494.

Dębicki, M. (2019). Wyczytane z rozkładu jazdy. Transgraniczne połączenia kolejowe Polski — portret ilościowy i wstępne tropy interpretacyjne. UR Journal of Humanities and Social Sciences, 4(13), 112–130.

Diewitz, U., Klippel, P., & Verron, H. (1998). Der Verkehr droht die Mobilität zu ersticken. Internationales Verkehrswesen, 3(50), 72.

Dyr, T. (2013). Integracja transportu miejskiego jako czynnik rozwoju rynku publicznych przewozów pasażerskich. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, (14), 43–52.

Fajri, K., & Kartika, T. (2016). The service quality of taxi in supporting tourism industry (case study in Bandung), Asia Tourism Forum 2016 — The 12th Biennial Conference of Hospitality and Tourism Industry in Asia (ATF-16), 0508–0512.

Hanson, S. (1995). The geography of urban transportation. The Guilford Press. https://portalpasazera.pl/ (pobrano 20.01.2022).

Kołoś, A., Król, M., & Taczanowski, J. (2017). Regionalizacja jako czynnik zmian w ofercie przewozowej kolei w Polsce na przykładzie czterech województw. Prace Komisji Geografii Komunikacji Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 20, 37–50.

Kołoś, A., & Taczanowski, J. (2018). Możliwości i dylematy rozwoju miejskiego transportu szynowego w Polsce. Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 21, 31–44.

Koźlak, A. (2013). Kolej aglomeracyjna jako podstawa systemu komunikacyjnego obszarów metropolitarnych w Polsce. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 14, 172–185.

Małysz, M. (2020). Nocne pociągi dalekobieżne w przestrzeni Polski — zarys historyczny i perspektywy rozwoju. Prace Geograficzne, (160), 53–73.

Mężyk, A., & Zamkowska, S. (2019). Problemy transportowe miast. Stan i kierunki rozwiązań. Wydawnictwo Naukowe PWN, 11–59.

Pawłowski, K. (2021). Uwarunkowania wykorzystywania transportu kolejowego w rozwoju turystyki międzynarodowej. W: K. Borodako (red.), Turystyka w okresie pandemii. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 133–143. https://doi.org/10.12657/9788379863501-13.

Rosa, G. (1997). Orientacja marketingowa przedsiębiorstwa PKP. Przegląd Kolejowy, (10).

Rosa, G. (red.) (2011). Marketing. Materiały do ćwiczeń. C.H.Beck.

Satora, M., & Szkoda, M. (2017). Czynniki determinujące rozwój transportu kolejowego w aglomeracji krakowskiej. Autobusy. Technika.

Eksploatacja. Systemy transportowe. 18(12), 1597–1603.

Sitarz, M., Bużałek, T., Pomykała, A., & Raczyński, J. (2019). Katowicki Węzeł Kolejowy — uwarunkowania historyczne i perspektywy rozwoju TEN-T. TTS. Technika Transportu Szynowego, (11–12), 35–46.

Szołtysek, J. (2011). Kreowanie mobilności mieszkańców miast. Wolters Kluwer.

Wiśniewski, S. (2015). Zróżnicowanie dostępności transportowej miast w województwie łódzkim. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę