Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Mgr inż. Jacek Kostrzewa
ORCID: 0000-0002-9845-8508

Doktorant w Szkole Doktorskiej Politechniki Warszawskiej z Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska. Reprezentuje dyscyplinę naukową: inżynieria lądowa, geodezja i transport. Jego działalność naukowa obejmuje tematykę gospodarki o obiegu zamkniętym w sektorze wodno-ściekowym i możliwości wykorzystania odpadów odzyskiwanych w oczyszczalni ścieków jako surowców alternatywnych w budownictwie. Pasjonat geotechniki. Kierownik dwóch grantów badawczych i wykonawca dwóch innych grantów badawczych. Stypendysta na University of Coimbra w Portugalii.

 
DOI: 10.33226/1231-2037.2023.3.3
JEL: L74, Q01, Q34, Q53

Przegląd możliwości wykorzystania odpadów piaszczystych odzyskiwanych w oczyszczalniach ścieków jako surowca alternatywnego w budownictwie

Sand is a globally mined natural resource. It is applied, among others, in construction, because sand is one of the main components of concrete mixtures and a material used in earthworks. The aim of the manuscript is to organize the state of knowledge regarding the management of sandy waste generated in wastewater treatment plants and to indicate the possibilities of using this waste as an alternative raw material in construction applications. The main thesis is the claim that sand recovered in wastewater treatment plants, perceived as waste, can be an alternative for the global economy to obtain a significant amount of raw material for various uses in construction and to replace natural raw materials extracted for industry. The paper presents data on natural sand resources and its use, the effects of uncontrolled exploitation of the worlds sand resources and the potential of the Polish sand resource base. Particular attention was paid to the review of the possibilities of using sandy waste generated in wastewater treatment plants as an alternative raw material for natural sand resources. The practical applications of sand obtained in the processes used in wastewater treatment plants were also presented.

Piasek jest globalnie wydobywanym zasobem naturalnym. Stosuje się go m.in. w budownictwie, ponieważ piasek jest jednym z głównych składników mieszanek betonowych oraz materiałem wykorzystywanym w robotach ziemnych. Celem artykułu jest uporządkowanie stanu wiedzy dotyczącego zagospodarowania odpadów piaszczystych powstających w oczyszczalniach ścieków i wskazanie możliwości wykorzystania tych odpadów jako surowca alternatywnego w zastosowaniach budowlanych. Główną tezę stanowi twierdzenie, że piasek odzyskiwany w oczyszczalniach ścieków, postrzegany jako odpad, może być alternatywą dla światowej gospodarki na pozyskanie znacznej ilości surowca do różnych zastosowań w budownictwie i zastąpienia nim surowców naturalnych wydobywanych dla przemysłu. W pracy przedstawiono dane dotyczące zasobów piasku naturalnego i jego wykorzystania, skutki niekontrolowanej eksploatacji światowych zasobów piasku oraz potencjał polskiej bazy zasobowej piasku. Szczególną uwagę poświęcono przeglądowi możliwości wykorzystania odpadów piaszczystych powstających w oczyszczalniach ścieków jako alternatywnego surowca dla piasku naturalnego. Przedstawiono również dotychczasowe, praktyczne zastosowania piasku uzyskanego w procesach stosowanych w oczyszczalniach ścieków.

 

Słowa kluczowe: sand; mineral waste; sandy waste generated in wastewater treatment plants; circular economy; natural resources