Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Tomasz Kołakowski
ORCID: tomasz.kolakowski@ue.wroc.pl

Adiunkt w Katedrze Zarządzania Strategicznego i Logistyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W działalności naukowej zajmuje się analizą i oceną projektów, głównie w obszarze infrastruktury logistycznej, zarządzaniem projektami logistycznymi oraz logistyką w nietypowych zastosowaniach (kultura, turystyka).

 
DOI: 10.33226/1231-2037.2023.2.2
JEL: J24, L14, M12, M54

Praca zespołowa w łańcuchu dostaw – systematyczna i bibliometryczna analiza literatury (cz. 2)

The success of supply chains depends primarily on integrating and coordinating the activities of network participants. Many supplier companies are shifting toward team-based structures to manage the boundaries with their customers. One of the possibilities of the operational implementation of cooperation in the supply chain is the appointment of teams in the network structure. The paper aims to orient researchers who are new to collaborative work in supply chain research. The study conducted by the authors used both a systematic literature review and bibliometric analysis. The second part of the paper includes in-depth analysis of clusters identified for the teamwork in the supply chain based on the analysis with the TreeCloud tool and VOSviewer software performed in the first part. Authors of the paper did the synthesis of both analyses with an in-depth reading of the seminal studies according to the identified clusters. The second part of this paper also contains summary with conclusions where trends in the field of supply chain collaboration by teamwork are identified. Following the research results, three main topics should be investigated in future research: the impact of cross-functional and cross-organizational teams on supply chain integration and performance and the ways of managing cross-functional and cross-organizational teams in the supply chain communication in cross-functional and cross-organizational teams.

Sukces łańcuchów dostaw zależy przede wszystkim od integracji i koordynacji działań uczestników sieci. Wielu dostawców przechodzi na struktury oparte na zespołach, aby zarządzać granicami organizacji wraz ze swoimi klientami. Jedną z możliwości operacyjnej realizacji współpracy w łańcuchu dostaw jest powołanie zespołów w ramach struktury sieciowej. Artykuł ma na celu ukierunkowanie badaczy, dla których badania nad pracą zespołową w łańcuchu dostaw są pewnym novum. W badaniu przeprowadzonym przez autorów zastosowano zarówno systematyczny przegląd literatury, jak i analizę bibliometryczną. Część druga opracowania zawiera dogłębną analizę klastrów, jakie zostały wyznaczone dla tematyki pracy zespołowej w łańcuchach dostaw przy użyciu zaprezentowanego w pierwszej części artykułu narzędzia Treecloud i oprogramowania VOSviewer. Autorzy dokonali syntezy klastrów utworzonych za pomocą obu narzędzi w postaci dopasowania szerokiej perspektywy zidentyfikowanej narzędziem TreeCloud do węższych klastrów wskazanych w oprogramowaniu VOSviewer. W drugiej części artykułu zawarto również wnioski z przeprowadzonych badań. Wyniki badania sugerują, iż w przyszłych badaniach należy skupić się na trzech głównych tematach: wpływie zespołów międzyfunkcyjnych i międzyorganizacyjnych na integrację i wydajność łańcucha dostaw oraz na sposobach zarządzania tymi zespołami w komunikacji w łańcuchu dostaw w zespołach międzyfunkcyjnych i międzyorganizacyjnych.

Słowa kluczowe: teamwork; supply chain; collaboration; interorganizational relations; team (: praca zespołowa; łańcuch dostaw; współdziałanie; relacje międzyorganizacyjne; zespół)
DOI: 10.33226/1231-2037.2023.1.3
JEL: J24, L14, M12, M54

Praca zespołowa w łańcuchu dostaw – systematyczna i bibliometryczna analiza literatury (cz. 1)

The success of supply chains depends primarily on integrating and coordinating the activities of network participants. Many supplier companies are shifting toward team-based structures to manage the boundaries with their customers. One of the possibilities of the operational implementation of cooperation in the supply chain is the appointment of teams in the network structure. Teamwork is a specific social group, consisting of at least two people, subject to the same impact, consciously interacting with one another, perceiving themselves as members of a specific group and identifying with it, as well as having a common goal, shared norms and creating a characteristic structure (fulfilling complementary roles). Situation caused by COVID-19 forced a change in defining and functioning of supply chains. It is also a moment of very dynamic development of work and cooperation in a remote environment, which impacted the functioning of teamwork in the supply chain. The paper is composed of two parts and aims to orient researchers who are new to collaborative work in supply chain research. The first article is structured as follows: the systematic literature review procedure is presented, then the bibliometric analysis is conducted, an in-depth analysis of journals and articles is performed with use of the Treecloud tool and VOSviewer software to analyse the selected papers.

Sukces łańcuchów dostaw zależy przede wszystkim od integracji i koordynacji działań uczestników sieci. Wielu dostawców przechodzi na struktury oparte na zespołach, aby zarządzać granicami organizacji wraz ze swoimi klientami. Jedną z możliwości operacyjnej realizacji współpracy w łańcuchu dostaw jest powołanie zespołów w ramach struktury sieciowej. Praca zespołowa jest specyficznym konstruktem społecznym, składającym się z co najmniej dwóch osób, podlegających temu samemu oddziaływaniu, świadomie wchodzących ze sobą w interakcje, postrzegających siebie jako członków określonej grupy i identyfikujących się z nią, a także mających wspólny cel, wspólne normy i tworzących charakterystyczną strukturę (osoby pełnią uzupełniające się role). Sytuacja spowodowana pandemią COVID-19 wymusiła zmianę w definiowaniu i funkcjonowaniu łańcuchów dostaw. To także moment bardzo dynamicznego rozwoju pracy i współpracy w środowisku zdalnym, który wpłynął na funkcjonowanie pracy zespołowej w łańcuchu dostaw. Artykuł, który składa się z dwóch części, ma na celu ukierunkowanie badaczy, dla których badania nad pracą zespołową w łańcuchu dostaw są pewnym novum. W części pierwszej opisano procedurę systematycznego przeglądu literatury, analizy bibliometrycznej, dokonano poszerzonej prezentacji czasopism oraz artykułów z największą liczbą cytowań w poruszanej tematyce oraz wykorzystano narzędzie Treecloud i oprogramowanie VOSviewer do analizy wyselekcjonowanych artykułów.

 

Słowa kluczowe: teamwork; supply chain; collaboration; interorganizational relations; team (praca zespołowa; łańcuch dostaw; współdziałanie; relacje międzyorganizacyjne; zespół)