Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
dr Tomasz Surmacz
ORCID: 0000-0001-7086-1322

Doktor nauk ekonomicznych. Adiunkt w Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego w Instytucie Ekonomii i Finansów, w Katedrze Marketingu i Przedsiębiorczości. Zainteresowania naukowe skupiają się na zagadnieniach integracji logistycznej i zarządzania łańcuchami dostaw. Dodatkowo specjalizuje się w problematyce zarządzania projektami. Ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami badawczymi i pracami rozwojowymi oraz szereg kursów z zakresu zarządzania projektami. Posiadacz certyfikatów IPMA level D i PRINCE2. Wiceprezes Stowarzyszenia MERCATUS.

 
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.2.6
JEL: M210

W dzisiejszych czasach firmy muszą próbować tworzyć ada-
ptacyjne struktury sieciowe chcąc przetrwać na konkuren-
cyjnym rynku. Istnieje wiele badań potwierdzających korzy-
ści z podejścia opartego na współpracy w ramach łańcuchów

dostaw. Jednocześnie większość firm ma trudności w budo-
waniu takich łańcuchów dostaw. Szczególnie dotyczy to firm

małych i średnich. W artykule podjęta została tematyka re-
lacji międzyorganizacyjnych oraz ocena wybranych elemen-
tów współpracy wśród firm z branży motoryzacyjnej. Poka-
zane są wybrane czynniki kształtowania relacji w łańcu-
chach w ocenie przedsiębiorców.

Słowa kluczowe: więzi międzyorganizacyjne; łańcuch dostaw; współpraca