Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-7853.2022.3.4
JEL: M31
Tomasz Bekus ORCID: 0000-0003-1071-9281 , e-mail: tomasz.bekus|gmail.com| |tomasz.bekus|gmail.com

Automatyzacja procesów biznesowych — status i potencjał implementacji w polskim e-handlu

Celem artykułu jest identyfikacja potencjału oraz zakresu zastosowania systemów zarządzania procesami biznesowymi (ang. Business Process Management Suites, BPMS), w tym zrobotyzowanej automatyzacji procesów (Robotic Process Automation, RPA), w polskich przedsiębiorstwach świadczących sprzedaż w Internecie (e-commerce). Omówiono w nim problematykę zarządzania procesami biznesowymi (Busines Process Management, BPM). Szerszej charakterystyce poddano systemy RPA — ich genezę, funkcjonalność i przesłanki implementacji w przedsiębiorstwach z sektora e-handlu. W artykule zostały także zaprezentowane wyniki badań ilościowych — CATI — przeprowadzonych wśród polskich przedsiębiorstw z sektora sprzedaży internetowej dotyczących oceny stopnia wykorzystywania przez nie systemów zarządzania i automatyzacji procesów biznesowych. Zebrane dane poddano analizie statystycznej w celu zidentyfikowania zależności pomiędzy testowanymi zmiennymi i na ich podstawie przedstawiono konkluzje.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: automatyzacja procesów; zarządzanie procesami; e-commerce; marketing

Bibliografia

Bibliografia/References

Abdelrhim, M. i Elsayed, A. (2020). The Effect of COVID-19 Spread on the e-commerce market: The case of the 5 largest e-commerce companies in the world. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.3621166

Anagnoste, S. (2017). Robotic Automation Process — The next major revolution in terms of back office operations improvement. Proceedings of the International Conference on Business. Excellence, 11(1), 676–686. https://doi.org/10.1515/picbe-2017-0072

Bessen, J. E. (2016). How Computer Automation Affects Occupations: Technology, Jobs, and Skills. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.2690435

Bessen, J. E. (2019). Automation and Jobs: When Technology Boosts Employment. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.2935003.

Bhatti, A. i in. (2020). E-commerce trends during COVID-19 Pandemic. International Journal of Future Generation Communication and Networking, 13(2), 1449–1452.

Bliźniuk, G. i in. (2012). Hurtownie procesów. Studia Informatica, 30(1), 1–19.

Chuong, L. V., Hung, P. D., i Diep, V. T. (2019). Robotic Process Automation and Opportunities for Vietnamese Market. 86–90. https://doi.org/10.1145/3348445.3348458

Drelichowski, L. (2004). Systemy ERP, przewaga konkurencyjna i zarządzanie wiedzą. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, (183).

Fernando, D. i Harsiti, H. (2019). Studi literatur: Robotic Process automation. Jurnal Sistem Informasi, 6(1), 6–11. https://doi.org/10.30656/jsii.v6i1.1071

Gemius (2020). E-commerce w Polsce 2020. https://www.gemius.pl/wszystkie-arty…lnosci/e-commerce-w-polsce-2020.html

Gogołek, W. i Cetera, W. (2014). Leksykon tematyczny. Zarządzanie, IT. Warszawa: Wydawnictwo Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW.

Grajewski, P. (2003). Koncepcja struktury organizacji procesowej. Toruń: Dom Organizatora.

GUS (2021). Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach w 2020 roku. Warszawa.

Heine, M. i in. (2020). Robotic Process Automation: Hype or Hope? WI2020 Zentrale Tracks, 1750–1762. https://doi.org/10.30844/wi_2020_r6-hindel

Jędrzejka, D. (2019). Robotic process automation and its impact on accounting, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 105(161), 137–166. https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.6061

Kardasz, P. (2017). Współczesna automatyzacja i robotyzacja a człowiek. Biuletyn Naukowy Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej. Informatyka, 7(2), 25–27.

Kerpedzhiev, G. D. i in. (2021). An Exploration into Future Business Process Management Capabilities in View of Digitalization. Business & Information Systems Engineering, 63(2), 83–96. https://doi.org/10.1007/s12599-020-00637-0

Kryszczuk, M. i Szymański, K. (2019). Komputery w środowisku pracy: historyczny zarys procesu informacjonalizacji. Miscellanea Anthropologica et Sociologica, 20(3), 120–140.

Madakam, S. i in. (2019). The Future Digital Work Force: Robotic Process Automation (RPA). Journal of Information Systems and Technology Management, 16, 1–17. https://doi.org/10.4301/S1807-1775201916001

Nowosielski, S. (2008). Podejście procesowe a współczesne koncepcje zarządzania przedsiębiorstwami. W: J. Lichtarski (Red.), Kierunki i dylematy rozwoju nauki o przedsiębiorstwie. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

OMG (2010). Business Process Model and Notation (BPMN) Version 2.0, s. 145. http://www.omg.org/spec/BPMN/2.0

Piotrowski, M. (2014). Procesy biznesowe w praktyce. Projektowanie, testowanie i optymalizacja. Gliwice: Helion.

Reijers, H. A. (2021). Business Process Management: The evolution of a discipline. Computers in Industry, 126, 103404. https://doi.org/10.1016/j.compind.2021.103404

Richardson, S. (2020). Cognitive automation: A new era of knowledge work? Business Information Review, 37(4), 182–189. https://doi.org/10.1177/0266382120974601

Sahu, S. i in. (2020). Invoice Processing Using Robotic Process Automation. International Journal of Scientific Research in Computer Science, Engineering and Information Technology, 216–223. https://doi.org/10.32628/CSEIT2062106

Schneider, C. (2017). How Autodesk sped up customer response times by 99% with Watson, IBM.www.ibm.com/blogs/watson/2017/10/how-autodesk-sped-upcustomerservice-times-with-watson

Van der Aalst, W. M. P., Bichler, M. i Heinzl, A. (2018). Robotic Process Automation. Business & Information Systems Engineering, 60(4), 269–272. https://doi.org/10.1007/s12599-018-0542-4

Weske, M., Van der Aalst, W. M. P. i Verbeek, H. M. W. (2004). Advances in business process management. Data & Knowledge Engineering, 50(1), 1–8. https://doi.org/10.1016/j.datak.2004.01.001

Xu, Y. i in. (2020). AI customer service: Task complexity, problem-solving ability, and usage intention. Australasian Marketing Journal, 57–59. https://doi.org/10.1016/j.ausmj.2020.03.005

Żytniewski, M. i Zadora, P. (2013). Modelowanie procesów biznesowych z użyciem notacji BPM. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Studia Ekonomiczne, 128, 195–210.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę