Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Marketing i Rynek 03/2022

ISSN: 1231-7853
Liczba stron: 48
Rok wydania: 2022
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Format: A4
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:
DOI: 10.33226/1231-7853.2022.3.1
JEL: M3, M37

Reklama podprogowa przez szereg lat wzbudzała wiele kontrowersji w środowisku badaczy zajmujących się tym zjawiskiem. Ponieważ okazało się, że wyniki pierwszego badania dotyczącego działania reklamy podprogowej zostały prawdopodobnie sfałszowane, pojawiły się wątpliwości, czy taka forma reklamy w ogóle może być skuteczna. Przełomowe dla tego rodzaju opinii okazały się badania nad tzw. podprogowym torowaniem, które pokazały, że prezentacja bodźca podprogowego może mieć wpływ na system poznawczy i afektywny człowieka. W ostatnich latach obserwuje się wzrost zainteresowania efektami perswazji podprogowej, czego przejawem jest m.in. rosnąca liczba publikacji poświęconych badaniom tego zjawiska. Okazuje się, że efekty ekspozycji bodźców podprogowych można zaobserwować nie tylko w odniesieniu do zachowań konsumentów, ale dzięki metodom wykorzystywanym w badaniach funkcjonowania mózgu działanie takich bodźców jest rejestrowane również na poziomie zmian aktywności fal mózgowych. W artykule dokonano przeglądu badań dotyczących efektów działania bodźców podprogowych, których wyniki mogą być wykorzystywane w komunikacji marketingowej.

Słowa kluczowe: reklama podprogowa; torowanie podprogowe; bodziec podprogowy; perswazja podprogowa
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-7853.2022.3.2
JEL: M31

LOL! Can textual paralanguage be useful in marketing?

Textual Paralanguage (TPL) is widely used in marketing practice. However, there is no consensus on its effectiveness. Since mimicry is a good proxy for communication effectiveness, we set out to determine if TPL is in fact being mimicked (in spoken or written form: "hm," "aaaa," "lol" which are exemplars of the TPL), and consequently, whether TPL is an effective tool in marketing communication. In three studies, participants took part in interviews and were randomly assigned to two condition groups. In the experimental group, the experimenter incorporated elements of TPL in the conversation. The control group had no exposure to TPL. We used several measures of the tendency to mimic TPL. The experiments were run at a university in Poznań (Poland), at the turn of 2017 and 2018. We found that TPL, often used in marketing communication, was not mimicked at all, and thus may not be beneficial to the agent using it. The findings of this paper contradict the everyday practice of marketing communication. The results are consistent across all three experiments. In light of the reported experiments, people do not imitate TPL in communication, which may signify that the expected benefits are lacking.

Tekstualny parajęzyk (TPL) jest powszechnie stosowany w praktyce marketingowej, lecz nie ma pewności czy jest skuteczny. Ponieważ mimikra jest dobrym wskaźnikiem skutecznej komunikacji, autorzy artykułu postawili sobie za cel zbadanie, czy TPL jest naturalnie naśladowany (w mowie lub piśmie: „hm”, „aaaa”, „lol”), a w konsekwencji czy jest skutecznym narzędziem w komunikacji marketingowej. Uczestnicy trzech opisanych w artykule badań brali udział w wywiadach, gdzie byli losowo przydzielani do jednego z dwóch warunków. W warunkach eksperymentalnych eksperymentator włączał do rozmowy elementy TPL. Warunki kontrolne były wolne od tych ekspozycji. W badaniach mierzono skłonność uczestników do naśladowania TPL. Eksperymenty przeprowadzono na jednej z poznańskich uczelni wyższych na przełomie 2017 i 2018 roku. Uzyskane wyniki są spójne we wszystkich trzech eksperymentach. Stwierdzono, że TPL nie był naśladowany, w związku z czym może nie być korzystny dla osoby stosującej ten element podczas komunikacji. Wnioski przedstawione w artykule zaprzeczają codziennej praktyce komunikacji marketingowej. W świetle raportowanych eksperymentów ludzie nie naśladują TPL, co może świadczyć o braku oczekiwanych korzyści.

Słowa kluczowe: mimicry; imitation; written communication; textual paralanguage; emoji in marketing (mimikra; imitacja; pisemna komunikacja; tekstualny parajęzyk; emoji w marketingu)
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-7853.2022.3.3
JEL: M31

Determinanty akceptacji marketingu mobilnego przez konsumentów. Analiza porównawcza rynku wietnamskiego i polskiego

Mobile communication technology has penetrated consumer markets around the world. Mobile marketing has the ability to have a certain influence on business activities, consumer behavior, as well as national and global markets. Therefore, it is of considerable value to identify the factors that influence the acceptance of mobile marketing. Based on a literature review and theoretical basis of the TAM model, this paper proposes an extended theoretical model to conduct the analysis. The study was conducted with 784 students in Vietnam and Poland. Structural equation modeling was conducted to determine that factors affecting mobile marketing adoption in Vietnam and Poland. In addition, a comparative test was performed to determine the impact of cultural differences. perceived of usefulness, information value, brand trust were key factors predicting positive attitude and purchase intention among both Vietnamese and Polish. Moreover, the results also found multiple cross-cultural differences — particularly in perceived of usefulness, information value, brand trust and privacy. The study provided some practical and informative insights from user perspectives for enterprises looking to enter the Vietnamese and Polish markets.

Technologia komunikacji mobilnej przeniknęła rynki konsumenckie na całym świecie. Marketing mobilny ma możliwość wywierania określonego wpływu na działalność biznesową, zachowania konsumentów, a także na rynki krajowe i światowe. Dlatego za ważną należy uznać identyfikację czynników, które wpływają na poziom akceptacji marketingu mobilnego. Na podstawie przeglądu literatury i podstaw teoretycznych modelu TAM w niniejszym artykule zaproponowano rozszerzony model teoretyczny w celu jego empirycznej weryfikacji. Badanie przeprowadzono wśród 784 studentów z Wietnamu i Polski. Przeprowadzono modelowanie równań strukturalnych w celu określenia czynników wpływających na akceptację marketingu mobilnego w Wietnamie i Polsce. Ponadto przeprowadzono test porównawczy w celu określenia wpływu różnic kulturowych. Postrzegana użyteczność, wartość informacyjna, zaufanie do marki były kluczowymi czynnikami predykcyjnymi pozytywnego nastawienia i intencji zakupowych zarówno wśród Wietnamczyków, jak i Polaków. Co więcej, wyniki wykazały również wiele różnic międzykulturowych — zwłaszcza w obszarze postrzeganej użyteczności, wartości informacyjnej, zaufania do marki i prywatności. Badanie dostarczyło kilka praktycznych konkluzji z perspektywy użytkownika dla przedsiębiorstw chcących stosować komunikację mobilną na rynku wietnamskim i polskim.

Słowa kluczowe: consumer acceptance; mobile marketing; cross-cultural approach; Vietnam and Poland (akceptacja konsumentów; marketing mobilny; podejście międzykulturowe; Wietnam i Polska)
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-7853.2022.3.4
JEL: M31

Celem artykułu jest identyfikacja potencjału oraz zakresu zastosowania systemów zarządzania procesami biznesowymi (ang. Business Process Management Suites, BPMS), w tym zrobotyzowanej automatyzacji procesów (Robotic Process Automation, RPA), w polskich przedsiębiorstwach świadczących sprzedaż w Internecie (e-commerce). Omówiono w nim problematykę zarządzania procesami biznesowymi (Busines Process Management, BPM). Szerszej charakterystyce poddano systemy RPA — ich genezę, funkcjonalność i przesłanki implementacji w przedsiębiorstwach z sektora e-handlu. W artykule zostały także zaprezentowane wyniki badań ilościowych — CATI — przeprowadzonych wśród polskich przedsiębiorstw z sektora sprzedaży internetowej dotyczących oceny stopnia wykorzystywania przez nie systemów zarządzania i automatyzacji procesów biznesowych. Zebrane dane poddano analizie statystycznej w celu zidentyfikowania zależności pomiędzy testowanymi zmiennymi i na ich podstawie przedstawiono konkluzje.

Słowa kluczowe: automatyzacja procesów; zarządzanie procesami; e-commerce; marketing
Pobierz artykul
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł