Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-7853.2021.7.3
JEL: D30, G21, M31, O39

Bankowość mobilna a marketing produktów bankowych

W niniejszym artykule bankowość mobilna jest traktowana jako jedno z narzędzi marketingu wykorzystywane przez banki. To świadczenie usług bankowych za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych (przenośnych, mobilnych) do realizacji operacji bankowych, pokonując przy tym bariery czasowe i przestrzenne. Celem artykułu jest ukazanie istoty bankowości mobilnej jako alternatywnego i coraz bardziej powszechnego instrumentu dystrybucji produktów bankowych. Skoncentrowano się w nim na sposobach wykorzystania marketingu bankowego za pośrednictwem bankowości elektronicznej, ze szczególnym uwzględnieniem bankowości mobilnej. W artykule postawiono tezę, że bankowość mobilna to kanał dystrybucji produktów bankowych stale ewoluujący i dający najwięcej możliwości dotarcia do nowych odbiorców.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: marketing; marketing bankowy; bankowość mobilna; kanał dystrybucji; Blik

Bibliografia

Bibliografia/References

Adamiec, J. (2009). Bankowość elektroniczna. W: D. Grodzka (red.), Społeczeństwo informacyjne (3/19, 174). Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe Kancelarii Sejmu.

Bajor, B. (2011). Bankowość elektroniczna — studium prawne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Benmensour, L. i Adjali, D. (2020). Using Bank's Marketing Mix to Promoting Green Investment in Algeria. Economic Researcher Review, 8(2).

Boczoń, W. (2019). Już 10 milionów użytkowników bankowości mobilnej w Polsce. https://www.bankier.pl/wiadomosc/Juz-10-milionow-uzytkownikowbankowosci-mobilnej-w-Polsce-7609127.html (23.05.2020).

Bolibok, P. i Matras-Bolibok, A. (2014). Bankowość mobilna jako innowacyjny kanał dostępu do usług bankowych. Roczniki Ekonomii i Zarządzania, 6/42(2).

Bolibok, P. i Matras-Bolibok, A. (2016). Innowacje w obrocie bezgotówkowym — bankowość mobilna. W: P. Bolibok i M. Żukowski (red.), Obrót bezgotówkowy w Polsce — stan obecny i perspektywy. Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski.

Borawska, A. (2009). Zastosowanie marketingu mix w bankowości. Roczniki Ekonomii i Zarządzania, 1(37), 155–156.

Brejdak, M. (2019). Jak Polacy korzystają z mobilnej bankowości na tle innych krajów. https://www.edukacjagieldowa.pl/2018/09/jak-polacy-korzystaja-mobilnej-bankowosci-na-tle-innych-krajow/ (05.05.2020).

Chmielarz, W. (2005). Systemy elektronicznej bankowości. Warszawa: Difin.

Daszkowska, M. (red.). (2005). Marketing. Ujęcie systemowe. Gdańsk: Politechnika Gdańska.

Ennew, C., Watkins, T. i Wright, M. (1995). Marketing Financial Services. Second edition. Butterworth-Heinemann, Oxford, UK. https://doi.org/10.1016/B978-0-7506-2247-9.50007-7

Filar, D. (red.). (2012). Współczesny marketing. Skuteczna komunikacja i promocja. Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.

Gospodarowicz, A. (red.). (2000). Zarządzanie bankiem komercyjnym. Warszawa: PWE.

Grubor, A. i Vunjak, N. (2014). Banking Marketing. Journal of Retailing and Consumer Services, 21(3).

Górka, J. H. (2006). Specyfika ryzyka bankowości elektronicznej. Narodowy Bank Polski. Materiały i Studia, (205).

Hassa, T. (2013). Stan i perspektywy rozwoju bankowości mobilnej dla klientów indywidualnych w Polsce. Zeszyty Naukowe Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, (131).

Jadczak, A. (2011). Bankowość mobilna — najnowsze rozwiązania i przykłady techniczne. http://www.rewolucjawfinansach.pl/download/gfx/rewolucjawfinansach/pl/defaultaktualnosci/12/7/1/08062011_rwf_evangelist_arek_jadczak.pdf (24.05.2021).

Kapustka, Ł. (2011). Bankowość internetowa. http://www.lukaszkapustka.pl/?p=30 (23.05.2021).

Kerin, R., Hartley, S. i Rudelius, W. (2009). Marketing. New York: McGraw-Hill Education.

Kotler, P. (1994). Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Warszawa: Gebethner & Ska.

Kuchciak, I. (2012). Mobilna bankowość jako nowoczesny kanał dystrybucji usług bankowych. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia, 46(4).

Krzysztoszek, M. (2017). Bankowość elektroniczna w teorii i praktyce. Warszawa: Komisja Nadzoru Finansowego.

Marketing. (2021a). Marketing usług bankowych. https://mfiles.pl/pl/index.php/Marketing_us%C5%82ug_bankowych (24.05.2021).

Marketing. (2021b). Marketing bankowy — historia rozwoju. https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-marketing-bankowy-historia-rozwoju (24.05.2021).

Marketing. (2021c). Marketing bankowy a formy komunikacji z klientem. https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-marketing-bankowy-a-formy-komunikacjizklientem (24.05.2021).

Mazurkiewicz, L. (2002). Marketing bankowy. Warszawa: Difin.

NBP (2016). Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale 2015 roku. Warszawa: Departament Systemu Płatniczego. https://www.nbp.pl/systemplatniczy/publikacje/2015_4.pdf (14.05.2021).

NBP (2017). Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale 2016 roku. Warszawa: Departament Systemu Płatniczego. https://www.nbp.pl/systemplatniczy/publikacje/2016_4.pdf (14.05.2021).

NBP (2018). Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale 2017 roku. Warszawa: Departament Systemu Płatniczego. https://www.nbp.pl/systemplatniczy/publikacje/2017_4.pdf (14.05.2021).

NBP (2019). Informacja o rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale 2018 roku. Warszawa: Departament Systemu Płatniczego. https://www.nbp.pl/systemplatniczy/publikacje/2018_4.pdf (14.05.2021).

NBP (2020). Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2019 roku. Warszawa: Departament Systemu Płatniczego.

https://www.nbp. pl/systemplatniczy/ocena/ocena2019_2.pdf (14.05.2021).

NBP (2021). Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2020 roku. Warszawa: Departament Systemu Płatniczego. https://www.nbp. pl/systemplatniczy/ocena/ocena2020_2.pdf (14.05.2021).

Przybyłowski, K., Hartley, S. W., Kerin, R. A. i Rudelius, W. (1998). Marketing. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC.

Pobierajło, J. (1999). Bankowość elektroniczna, stan i perspektywy rozwoju w polskim sektorze bankowym. Warszawa: Poltext.

Pogorzelski, K. i Gromski, M. (2018). Finansowy barometr ING. Raport ING o bankowości mobilnej i płatnościach online 2018. https://www.ing.pl/_fileserver/item/1125248 (25.05.2021).

Polasik, M. (2008). Bankowość elektroniczna. Istota — stan — perspektywy. Warszawa: CeDeWu.

Raport Prnews. (2021). Raport prnews.pl. za lata 2012–2020. https://prnews.pl/raporty/bankowosc-mobilna (23.05.2021).

Siemieniuk, Ł., Zalewska-Bochenko, A. i Siemieniuk, N. (2017). Wybrane aspekty funkcjonowania informatycznych systemów zarządzania. Białystok: Exprinter.

Szewczyk-Jarocka, M. (2017). Bankowość mobilna i terminalowa jako przykład usług bankowości elektronicznej zagrożonej bezpieczeństwem w opinii klientów banków spółdzielczych — badania własne. Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. Nauki Ekonomiczne (25).

Szopiński, W. (2013). Marketing bankowy na przykładzie Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie oddział w Rzeszowie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, (28).

System płatniczy. Dane i analizy. (2019). https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/systemplatniczy/publikacje/rozrachunki.html (13.04.2021).

Tiwari, R. i Buse, S. (2007). The Mobile Commerce Prospects: A Strategic Analysis of Opportunities in the Banking Sector. Hamburg: Hamburg University Press.

Trendy. (2020). Bankowość mobilna dla klientów indywidualnych. Trendy 2015–2016. Raport specjalny. https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:9TEwfypjjR0J:https://obserwatorium.biz/images/posts/raports/1_PL.pdf+&cd=4&hl=pl&ct=clnk&gl=pl (05.05.2020).

Turkes, M. C. (2010). Concept and evolution of bank marketing. Annals of Faculty of Economics, 1(2).

Waniowski, P., Sobotkiewicz, D. i Daszkiewicz, M. (2010). Marketing — teoria i przykłady. Warszawa: Placet.

Wrycza, S. (2010). Informatyka ekonomiczna. Podręcznik akademicki. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę