Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Prof. dr hab. Grzegorz Karasiewicz
Prof. dr hab. Grzegorz Karasiewicz
ORCID: 0000-0003-2472-185X

Profesor nauk ekonomicznych. Kierownik Katedry Marketingu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, autor ponad 100 publikacji naukowych, w tym monografii naukowych: Marketingowe strategie cen (1997), Systemy dystrybucji artykułów rolno-spożywczych na rynku polskim. Diagnoza i koncepcja zmian (2001) i Marketingowe strategie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw (2013). Specjalizuje się w problematyce decyzji cenowych w przedsiębiorstwie, strategii internacjonalizacji przedsiębiorstw i handlu elektronicznym.

 
DOI: 10.33226/1231-7853.2023.12.2
JEL: M21, M31, M39

Artykuł przedstawia wyniki badań ilościowych na próbie studenckiej (n = 163), pozwalające określić znaczenie warunków dostaw w decyzjach zakupowych konsumenta w handlu elektronicznym. Dostawa w wymiarze funkcjonalnym jest definiowana przez trzy atrybuty: czas dostawy, cenę dostawy i sposób dostawy (miejsce dostawy). Celem artykułu jest określenie hierarchii (ważności) poszczególnych atrybutów dostawy towaru w handlu elektronicznym w kształtowaniu postrzeganej wartości oferty dla klienta. Na tej podstawie można zdefiniować kluczowe pytanie badawcze – jak poszczególne atrybuty dostawy towaru w handlu elektronicznym wpływają na postrzeganą wartość oferty dla klienta. Do analizy zebranego materiału empirycznego wykorzystano analizę połączoną, która umożliwia określenie znaczenia atrybutów dostawy dla kształtowania postrzeganej wartości dla klienta, ale również wyznaczenie optymalnych poziomów poszczególnych atrybutów. Na podstawie analizy wyników badań można sformułować następujące wnioski: 1) hierarchia atrybutów dostaw w kształtowaniu postrzeganej wartości przedstawia się następująco: cena dostawy, sposób dostawy i czas dostawy; 2) optymalne warunki dostawy, czyli tworzące najwyższą postrzeganą wartość dla klientów, to: dostawa tego samego dnia, do automatu paczkowego i poza darmo (0 zł).

Słowa kluczowe: postrzegana wartość dla klienta; handel elektroniczny; warunki dostaw; analiza połączona
DOI: 10.33226/1231-7853.2022.2.1
JEL: M31

Wspieranie komunikacji nieformalnej w środowisku wirtualnym na Facebooku: ujęcie międzynarodowe

There is a growing interest in marketing communications on social media and word of mouth. More and more companies operate in an international context. However, cross-cultural research on the relationship between marketing communications on social media and electronic word-of-mouth (eWOM) is very scarce. By filling the research gap, the purpose of this study is to assess the influence of marketing communications on Facebook on eWOM in different countries. The results of content analysis of 1,040 Facebook posts show that 27% of the variance of eWOM is explained by the geographic market. This study allows a deeper understanding of marketing communication processes in the virtual environment and provides concreto guidelines on content having a positive influence on eWOM.

Zainteresowanie komunikacją marketingową w mediach społecznościowych i komunikacją nieformalną stale rośnie. Choć coraz więcej przedsiębiorstw działa w kontekście międzynarodowym, liczba badań dotyczących związku między komunikacją marketingową w mediach społecznościowych i komunikacją nieformalną w środowisku wirtualnym (eWOM) w ujęciu międzykulturowym jest nadal znikoma. Celem artykułu jest, wypełniając istniejącą lukę badawczą, ocena wpływu komunikacji marketingowej na Facebooku na eWOM w różnych krajach. Wyniki analizy treści 1040 postów na Facebooku wskazują, że rynek geograficzny wyjaśnia 27% wariancji eWOM. Niniejszy artykuł umożliwia głębsze zrozumienie procesów związanych z eWOM i dostarcza konkretnych wskazówek dotyczących treści mających pozytywny wpływ na komunikację nieformalną w tym środowisku.

Słowa kluczowe: marketing communications; social media; Facebook; electronic word of mouth; social media marketing; international marketing (komunikacja marketingowa; media społecznościowe; Facebook; komunikacja nieformalna w środowisku wirtualnym; social media marketing; marketing międzynarodowy)