Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr hab. prof. UE Grzegorz Maciejewski
Dr hab. prof. UE Grzegorz Maciejewski
ORCID: 0000-0002-1318-0747

Kierownik Katedry Rynku i Konsumpcji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Wieloletni współpracownik Centrum Badań i Transferu Wiedzy w Katowicach, tutor akademicki oraz kierownik i wykonawca sześciu grantów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.### Jego zainteresowania naukowe dotyczą głównie ekonomii behawioralnej. Jest autorem ponad 130 artykułów z zakresu rynkowych zachowań konsumentów, strategii marketingowych przedsiębiorstw oraz metodologii badań rynku i marketingu. Członek Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii (PTBRiO), Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu (PNTM) oraz Międzynarodowej Sieci Naukowej PGV.

 
DOI: 10.33226/1231-7853.2021.12.2
JEL: D12, D91, L83, M31

Artykuł ma charakter badawczy. Jego celem jest identyfikacja najważniejszych czynników warunkujących jakość usług oferowanych przez szkoły tańca. Do realizacji postawionego celu została wykorzystana metoda SERVQUAL, pozwalająca określić najbardziej pożądane przez kursantów cechy szkół tańca zestawione w kategoriach: „konkrety”, „rzetelność”, „chęć współpracy”, „pewność”, „empatia”. Cechy te tworzą pięć wymiarów jakości usługi i decydują o przyjęciu oferty przedsiębiorstwa przez klienta. Stanowią także fundament procesu budowania satysfakcji klientów każdego przedsiębiorstwa usługowego. Wyniki badań uzyskanych na ogólnopolskiej próbie 265 uczestników szkół tańca wskazują, że spośród badanych wymiarów największe znaczenie dla ankietowanych mają „pewność” oraz „rzetelność”, zaś najmniejsze — „empatia”. Zaprezentowane wyniki, mimo ograniczeń wynikających z braku pełnej reprezentatywności pobranej próby i zastosowanej techniki pomiaru (ankieta online), zdaniem autorów mogą stanowić wsparcie i źródło informacji dla menedżerów szkół tańca oraz być przyczynkiem do kontynuacji badań w podjętym obszarze.

Słowa kluczowe: jakość usług; zachowania konsumentów; szkoła tańca; marketing; SERVQUAL; rynek usług zagospodarowujących czas wolny
DOI: 10.33226/1231-7853.2020.2.3
JEL: D91, E22, G41

Individual participants on financial markets do not constitute a homogeneous group. Hence, defining the whole community as "investors" may be too simplistic. This article is of a research nature and poses an attempt to identify rough characteristics and differences between Polish retail investors and stock traders. The results of the pilotage research confirm a distinction of a class of stock traders proposed in the literature, due to their idiosyncratic business model. Furthermore, minor differences in declared risk propensity, frequency of the ovetrading and motivation to undertake activity on the markets were identified. The results described in this article can be used by brokers and brokerage houses to better understand their client and tailor an offer to his diverse needs.

Indywidualni uczestnicy rynków finansowych nie stanowią jednolitej grupy, a określenie całej zbiorowości mianem inwestorów może stanowić zbytnie uproszczenie. Prezentowany artykuł badawczy stanowi próbę identyfikacji przybliżonych charakterystyk oraz różnic dzielących polskich inwestorów indywidualnych oraz traderów giełdowych. Wyniki przeprowadzonych badań pierwotnych potwierdzają proponowane w literaturze rozróżnienie klasy traderów ze względu na ich unikatowy model działalności. Zidentyfikowano przy tym także pomniejsze różnice w deklarowanej przez osoby z tej grupy skłonności do ryzyka oraz częstotliwości ovetradingu, a także motywacji do prowadzenia działalności na rynkach. Prezentowanymi wynikami badań mogą posłużyć się brokerzy oraz domy maklerskie, celem lepszego zrozumienia ich klienta i dopasowania oferty do jego zróżnicowanych potrzeb.

Słowa kluczowe: investors; traders; financial markets; stock exchange; research results (inwestorzy; traderzy; rynki finansowe; giełda; wyniki badań)