Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-7853.2023.1.2
JEL: M40, M30, M15

Komunikacja wizualna w MŚP – wybrane elementy badania skuteczności

Niniejszy artykuł odnosi się do problematyki komunikacji wizualnej w przedsiębiorstwie z sektora MŚP. Autorka wskazuje istotność tej problematyki w sektorze MŚP, ponieważ przedsiębiorstwa małe, mikro i średnie stosują, zdaniem autorki, komunikację wizualną w sposób przypadkowy, bez systemowego i zintegrowanego podejścia, a narzędzia komunikacyjne są dobierane chaotycznie. W części teoretycznej wskazuje się wybrane aspekty komunikacji wizualnej, głównie poprzez pryzmat marketingowy i sztuki graficznej. W części badawczej zaprezentowano wyniki badań dotyczących celowości komunikacji wizualnej i skuteczności stosowanych narzędzi. Niniejszy artykuł ma na celu analizę wybranych aspektów komunikacji wizualnej w przedsiębiorstwach MŚP. Autorka stawia tezę, że komunikacja wizualna w sektorze MŚP jest niewystarczająco doceniana, słabo jest oceniana jej skuteczność i w porównaniu z okresem wcześniejszym sytuacja ta nie uległa zmianie. Weryfikacji tej tezy dokonano na podstawie wyników szerokich badań pierwotnych przeprowadzonych przez autorkę. W niniejszym artykule przedstawiono fragmenty wyników badań porównawczych z roku 2016 i 2022, wykorzystujących ankietowanie. Analiza zagadnienia będzie kontynuowana w kolejnych artykułach.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: komunikacja marketingowa; marketing; MŚP; komunikacja wizualna

Bibliografia

Altkorn, J. (2002). Kształtowanie rynkowego wizerunku firmy. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Antos, G., & Opiłowski, R. (2015). W drodze do lingwistyki obrazu. Tekst i Dyskurs, (8).

Baer, K. (2008). Information design workbook. Rockport Publishers.

Beliczyński, J. (1999). Planowanie mediów w zarządzaniu reklamą. Antykwa

Bergstorm, B., & Hseuh-Ming, H., & Woods, J. (2012). Visual communications. Laurence King Publishing.

Bergstrom, B. (2008). Essentials of visual communication. Laurence King Publishing.

Carter, E. M. A. (1993). The return of the mentor: Strategies for workplace learning. Psychology Press.

Castells, M. (2003). Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem. Dom Wydawniczy Rebis.

Churchil, G. (2002). Badania marketingowe – podstawy metodologiczne. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Francuz, P. (2007). Obrazy w umyśle. Scholar.

Francuz, P. (red.) (2012). Komunikacja wizualna. Scholar.

Goban-Klas, T. (1999). Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasa, radia, telewizji i Internetu. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Griffin, R. (2017). Podstawy zarządzania organizacjami. Wydawnictwo naukowe PWN.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zarz%C4%85dzanie_wizualne

Jodido, P. (2008). Green architecture now. W: Tematski zbornik radova: drugi deo. Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije.

Kawka, M. (2015). Komunikowanie wizualne a nauka o mediach – współczesność i perspektywy. Media i Społeczeństwo, (5).

Kotler, Ph. (2012). Marketing. Rebis.

Kotler, Ph., Armstrong, G., Saunders, J., & Wong, V. (2002). Marketing. Podręcznik europejski. PWE.

Kress, G. (2007). Literacy in the New Media Age. Routledge.

Lankow, J., & Ritchie, J. (2012). Infographics. The power of visual storytelling. Wiley.

Lubina, E. (2005). Ewolucja języka edukacji zdalnej. E-mentor, 4(11).

Mamzer, H. (2011). Czy kod wizualny jest językiem. Ikonosfera, (3).

Porter, M. E. (2005). Porter o konkurencji. PWE.

Ries, Al, & Trout, J. (2000). 22 niezmienne prawa marketingu. PWE.

Russel, T., & Lane, R. (2000). Reklama według Ottona Kleppnera. Feldberg SJA.

Rydel, M. (Red.). (2001). Komunikacja marketingowa. ODiDK.

Staszewska, J. (2008). Skuteczność promocji marketingowej pakietów usług turystycznych. UNIKAT2.

Staszewska, J. (2010). Problemy oceny sprawności komunikacji marketingowej jako kategorii jakościowej. W: J. Staszewska (Red.), Przedsiebiorstwo usługowe wobec wyzwań XXI wieku. Unikat2.

Staszewska, J. (2017). Marketingowe aspekty komunikacji wizualnej w klastrach. Marketing i Rynek, (7).

Staszewska, J., & Skorus, P. (2018). Marketingowe aspekty zarządzania komunikacją wizualną. Oficyna Wydawnicza Humanitas

Staszewska, J., & Skorus. P. (2017). Empirical aspects of visual communication in SME sector. Rynek, Społeczeństwo, Kultura, (1/22).

Takashi, O. (1991). The 5S's Five keys to a Total Quality Management. Asian Productivity Organization.

Wiktor, J. (2006). Promocja: System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Cena artykułu
18.00
Cena numeru czasopisma
70.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę