Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Marketing i Rynek nr 09/2011

ISBN: 1231-7853
Liczba stron: 40
Rok wydania: 2011
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
45.00
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:

Marketing i Rynek 8/2011
 
Streszczenia
  
Tomasz J. Dąbrowski
Marka przedsiębiorstwa jako nowy paradygmat brandingu
Zmiany dokonujące się w przedsiębiorstwach, a przede wszystkim te zachodzące w ich otoczeniu, wpływają na wzrost znaczenia marki organizacji. Marka ta odgrywa istotną rolę w wyróżnianiu przedsiębiorstwa, pozwalając różnym grupom interesariuszy jednoznacznie to przedsiębiorstwo identyfikować. Marka przedsiębiorstwa zasadniczo różni się od marek produktowych, bliska jest natomiast współczesnemu rozumieniu tożsamości. Jej kształtowanie wymaga harmonizacji kultury organizacyjnej, strategicznej wizji i komunikacji przedsiębiorstwa.
Corporate brand as a new branding paradigm
The aim of this article is to present the growing role of corporate brand. The article examines how corporate brand differs from product brand and corporate identity. It also shows a corporate branding model linking organizational culture, strategic vision and corporate communication.
 
Małgorzata Niesiobędzka
Nastrój a skłonność do kupowania kompulsywnego
Kupowanie kompulsywne definiowane jest jako chroniczna, patologiczna forma kupowania, która staje się podstawową reakcją na negatywne wydarzenia i uczucia jednostki, w dłuższej perspektywie owocująca negatywnymi konsekwencjami. Celem prezentowanych w artykule badań było ustalenie roli emocji w podejmowaniu decyzji nabywczych. W grupie konsumentów o bardzo wysokiej skłonności do kupowania kompulsywnego oczekiwano wzrostu intensywności odczuwanych emocji pozytywnych podczas pobytu w sklepie, a w grupie o niskiej skłonności wzrostu emocji negatywnych. Uzyskane wyniki częściowo potwierdziły przyjęte założenia.
Mood and compulsive buying tendency
Compulsive buying is defined as chronic, pathological  purchasing that becomes a response to negative events or feelings and ultimately results in harmful consequences. The purpose of the research was to establish the impact of emotions on compulsive buying. It was expected an increase the intensity of positive emotions in the group with very high level of compulsive buying tendency, and an increase negative emotion in the group with very low  level of compulsive buying tendency during purchasing. The study has only partially confirmed the expectations.
 
Agnieszka Kańczukowska-Stadnik
Czynniki sukcesu nowego produktu na rynku
Autor poddaje analizie czynniki mające wpływ na sukces rynkowy nowych produktów oraz metody pomiaru tego sukcesu. Przedstawia następnie wyniki badań w tym obszarze przeprowadzone na rynku opakowań w Polsce. Na ich podstawie próbuje odpowiedzieć na pytanie, jakie zmienne decydują o powodzeniu nowego opakowania jednostkowego na rynku i jak ten sukces powinien być weryfikowany.
Success determinants of a new product on the market
An author analyses determinants that have an influence on the product innovation success on the market and the ways of measuring this success. Then the research results conducted on the packaging market in Poland are presented. On the basis of it the author tries to answer the question what variables decide about the new unit packaging success on the market and how it can be verified.
 
Realia rynku
 
Leszek Michalczyk
Kluczowe segmenty rynku outsourcingu informatycznego w Polsce jako element rynku usług e-commerce
W artykule omówiono kluczowe techniczno-handlowe zasady funkcjonowania rynku ASP w Polsce. Rynek ten po burzliwym rozwoju na początku ubiegłej dekady przeżywa okres stagnacji, mimo dużych możliwości po stronie podażowej produktu (usługi) i dużej konkurencyjności cenowej w stosunku do opcyjnych rozwiązań. By stwierdzić przyczyny tego faktu, przeprowadzono badania populacji wyłonionej z uwzględnieniem kryteriów: geograficznego, losowego, rodzajowego i wielkości, których wyniki zaprezentowano w artykule.
The key-segments IT outsourcing in Poland as element of the e-commerce market
The article explores key principles of the ASP market in Poland. Following its boom at the end of the previous decade, the market for this type of service is currently experiencing some stagnation in spite of the great possibilities if offers regarding the supply of products (services) and competitive pricing in comparison to alternative methods. In order to determine the reasons responsible for such a state of affairs, we surveyed the population according to the following criteria: geographical, random, and the criteria of type and size. The results of our research are presented in the second part of the article.
 
Anna Iwanicka
Jakość produktów mleczarskich w opiniach nabywców finalnych
W artykule zdefiniowano pojęcie jakości produktu spożywczego i czynniki ją reprezentujące. Na podstawie wyników badań empirycznych zaprezentowano strukturę jakości produktu mleczarskiego w opiniach nabywców finalnych wykorzystując do tego celu analizę czynnikową. Postrzegana jakość produktów mleczarskich przez badanych nabywców finalnych składa się z pięciu elementów, przy czym istnieją istotne różnice w postrzeganiu jakości produktów mleczarskich oraz ocenie ich wizerunku przez wyodrębnione przez autorkę segmenty rynku.
The quality of dairy products from the final purchasers' point of view - the results of empiric research
In the article product quality and representing factors are defined. On the ground of the results of empiric research the structure of product quality is presented from the final purchasers’ point of view. Factor analysis was used. In the final purchasers’ opinion, product quality consists of five consecutive elements, with considerable differences of diary products’ quality and their image in the perception of separated market segments.
 
Sebastian Białoskurski
Wpływ jakości produktów spożywczych na decyzje zakupowe nabywców finalnych
Na jakość produktów spożywczych wpływ ma wiele czynników, wśród których wyróżniamy m.in. wartości zdrowotne, użytkowe oraz sensoryczne. Czynniki te często decydują o zaspokojeniu potrzeb danego konsumenta, a w konsekwencji wpływają na jego decyzje zakupowe. Z punktu widzenia oferentów jakość produktów spożywczych stała się jednym z podstawowych zagadnień. Na coraz bardziej nasyconym rynku odpowiednia jakość produktów, zgodna z oczekiwaniami nabywców, często decyduje o satysfakcji zakupowej konsumentów, co w dalszej perspektywie wpływa na lojalność zakupową względem konkretnych produktów lub całej oferty produktowej. Lojalni nabywcy pozwalają z kolei na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej. Natomiast znaczenie jakości w czynnościach zakupowych nabywców produktów spożywczych zależy od wielu czynników, takich jak sytuacja ekonomiczna gospodarstwa domowego, wykształcenie czy stopień świadomości zakupowej nabywcy.
The food quality effects on customers purchasing decisions
Many factors have influence on the quality of food products. It is health value, sensory value and utility value. These factors very often  decide on satisfaction of customer needs, and  influence on their purchasing decisions. According to customers point of view the meaning of food product quality becomes one of the basic issue. On getting saturated more and more market, proper product quality consistent with buyers expectations, very often decide on  purchase satisfactory of buyers, what in long term influence on the customers loyalty concerning to specific products or entire product range. Loyal buyers let to obtain competitive advantage. However, the importance of quality in the purchasing food products is dependent on many factors, such as the economic situation of household, education or the degree of purchasing awareness of the buyer.
 
Z czasopism zagranicznych
 
Jarosław Sawicki
Efektywność lokowania produktu
 
Zachęcamy do zapoznania się z omówieniem artykułu pt. Product Placement Effectiveness: Revisited and Renewed, którego autorami są Kaylene Williams, Alfred Petrosky, Edward Hernandez i Robert Page Jr. Artykuł ten opublikowano w 2011 r. w czasopiśmie „ Journal of Management and Marketing Research”.

Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł