Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Raminta Andréja Ligeikiené
ORCID: 0000-0003-3511-2996
Dr Raminta Andréja Ligeikiené Autorka rozprawy doktorskiej z zakresu zarządzania i rozwoju turystyki. Jej praca badawcza oraz publikacje koncentrują się na zarządzaniu marketingiem, jakości usług, zachowaniach konsumentów oraz zrównoważonym rozwoju w biznesie. Współautorka opracowania „Descriptions of the study fields of business, marketing and tourism and leisure”. Członek litewskiego zespołu
DOI: 10.33226/1231-7853.2020.12.1
JEL: L14, L66, M11, O33

Interesariusze a zmiany technologiczne — teoria i praktyka

The aim of the article is to identify possible consequences for technological changes resulting from the company's cooperation with its stakeholders. An additional goal is the systematization of knowledge about relations with stakeholders and technological changes. Business practice confirms that there are real relationships between stakeholder relationship management and technological change. Proper relationship management contributes to the creation of tangible benefits for the company, increases the propensity of the organization to technological changes and innovations. The example of the bottling industry was used in the conclusion.

Celem artykułu jest identyfikacja możliwych skutków dla zmian technologicznych wynikających ze współpracy przedsiębiorstwa z jego interesariuszami. Dodatkowym celem jest systematyzacja wiedzy na temat relacji z interesariuszami oraz zmian technologicznych. Praktyka biznesowa potwierdza, że istnieją rzeczywiste związki między zarządzaniem relacjami z interesariuszami i zmianami technologicznymi. Właściwe zarządzanie relacjami przyczynia się do stworzenia wymiernych korzyści dla firmy, zwiększa skłonność organizacji do zmian technologicznych i innowacji. We wnioskowaniu posłużono się przykładem branży rozlewniczej.

Słowa kluczowe: stakeholder conception; relations; technological changes; bottling industries (koncepcja interesariuszy; relacje; zmiany technologiczne; branża rozlewnicza)

Dr Raminta Andréja Ligeikiené

Autorka rozprawy doktorskiej z zakresu zarządzania i rozwoju turystyki. Jej praca badawcza oraz publikacje koncentrują się na zarządzaniu marketingiem, jakości usług, zachowaniach konsumentów oraz zrównoważonym rozwoju w biznesie. Współautorka opracowania „Descriptions of the study fields of business, marketing and tourism and leisure”. Członek litewskiego zespołu ekspertów „Development of the System of Study Field Descriptions (SKAR-3)” oraz „Development of the Lithuanian Qualification System”.