Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-7853.2022.4.3
JEL: I23, D83

Redefinition of the educational product during the SARS-CoV-2 pandemic: The Polish perspective

Redefinicja produktu kształceniowego w dobie pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 — perspektywa polska

Polish universities have undergone huge changes over the last 30 years. Traditional academic education in Alma Mater was supplemented by distance learning. However, the strategy for the development of education has never indicated the replacement of face-to-face activities with those online. As it turned out, the environment forced universities to completely change the paradigm of academic education based on mutual contact, exchange of views, or direct discussion. In March 2020, universities moved their activities to the Internet. The article aims to identify the challenges faced by Polish universities in the period of limiting the functioning of universities to counteract the spread of the SARS-CoV-2 virus. The article is empirical — it presents a case study describing the results of an experiment in which students of the University of Silesia in Katowice participated in human resource management. The author will present the survey and observations results regarding e-learning education during the pandemic, assessed in the context of the redefinition of a marketing service product. The main research problem revolved around finding an answer to the question: What are the reactions to distance learning among students?

Polskie uczelnie przeszły na przestrzeni ostatnich 30 lat ogromne zmiany. Tradycyjne kształcenie akademickie Alma Mater uzupełniano kształceniem zdalnym. Jednak strategia rozwoju szkolnictwa nigdy nie wskazywała na zastąpienie zajęć stacjonarnych tymi w sieci. Jak się okazało, otoczenie wymusiło na uczelniach zupełną zmianę paradygmatu kształcenia akademickiego, opartego na wzajemnym kontakcie, wymianie poglądów czy bezpośredniej dyskusji. W marcu 2020 r. uczelnie przeniosły swoją działalność do sieci internetowej. Celem artykułu jest identyfikacja wyzwań, przed którymi stanęły polskie uczelnie w okresie ograniczenia funkcjonowania uniwersytetów w celu przeciwdziałania rozpowszechnianiu się wirusa SARS-CoV-2. Artykuł ma charakter empiryczny — prezentuje studium przypadku opisujące rezultaty eksperymentu, w którym wzięli udział studenci Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi. Autorka prezentuje rezultaty ankietyzacji oraz obserwacji dotyczącej kształcenia e-learningowego w okresie pandemii, ocenianego w kontekście redefinicji marketingowego produktu usługowego. Główny problem badawczy koncentrował się wokół znalezienia odpowiedzi na pytanie: Jakie reakcje wywołało kształcenie na odległość wśród studentów?

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: e-learning; distance learning; education platforms; Higher Education Institutions (HEIs) (e-learning; kształcenie zdalne; platformy edukacyjne; szkoły wyższe (uczelnie))

Bibliografia

Bibliografia/References

Abdon, B. R., Ninomiya, S., & Raab, R. T. (2007). E-Learning in Higher Education Makes Its Debut in Cambodia: The Provincial Business Education Project. International Review of Research in Open and Distance Learning, 8(1), 1–14. https://doi.org/10.19173/irrodl.v8i1.333

Arkorful, V., & Abaidoo, N. (2014). The role of e-learning, advantages and disadvantages of its adoption in higher education. International Journal of Instructional Technology and Distance Learning, 12(1), 29–42.

Bekhet, A. K., & Zauszniewski, J. A. (2012). Methodological Triangulation: An Approach to Understanding Data. Nurse Researcher, 20(2), 40–43. https://doi.org/10.7748/nr2012.11.20.2.40.c9442

Chlipała, P. (2014). Triangulacja podejść metodologicznych w badaniach naukowych z dziedziny marketingu. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (336), 39–48. https://doi.org/10.15611/pn.2014.336.04

de Freitas, S., & Martin, O. (2005). Does e-learning policy drive change in Higher Education? A case study relating models of organisational change to e-learning implementation. London: Birkbeck ePrints. http://eprints.bbk.ac.uk/archive/00000422 (2.05.2021).

Demos Polska Sp. z o.o. oraz TNS Polska (2013). Diagnoza stanu kształcenia na odległość w wybranych krajach Unii Europejskiej. Raport końcowy. Warszawa: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.

Der-Chiang Li, Ching-Yeh Tsai (2020). An Empirical Study on the Learning Outcomes of E-Learning Measures in Taiwanese Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs). Based on the Perspective of Goal Orientation Theory. Sustainability, 12(5054), 1–23. https://doi.org/10.3390/su12125054

Edelhauser, E., & Lupu-Dima, L. (2020). Is Romania Prepared for eLearning during the COVID-19 Pandemic? Sustainability, 12(5438). https://doi.org/10.3390/su12135438

E-learning na polskich uczelniach kuleje. Trzeba zerwać z przyzwyczajeniami. https://www.pulshr.pl/edukacja/e-learning-na-polskich-uczelniach-kulejetrzeba-zerwac-z-przyzwyczajeniami,72099.html (18.04.2021).

Joslin, R., & Müller, R. (2016). Identifying interesting project phenomena using philosophical and methodological triangulation. International Journal of Project Management, 34(6), 1043–1056. https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2016.05.005

Kulig, A., & Nowaczyk, G. (2011). Redefinicja usług szkół wyższych. In G. Nowaczyk & D. Sobolewski (Eds.), Marketing w szkole wyższej. Przemiany w orientacji marketingowej (pp. 145–146). Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

Leatherdale, S. T. (2019). Natural experiment methodology for research: a review of how different methods can support real-world research. International Journal Of Social Research Methodology, 22(1), 19–35. https://doi.org/10.1080/13645579.2018.1488449

Maleńczyk, I. (2017). Diagnoza stanu wykorzystania e-learningu w polskich uczelniach. Konferencja eTEE2017. Politechnika Gdańska. https://pg.edu.pl/documents/45513113/47609841/eTEE2017_Malenczyk.pdf (25.04.2021).

O'Neill, K., Singh, G., & O'Donoghue, J. (2004). Implementing eLearning Programmes for Higher Education. A Review of the Literatur, Journal of Information Technology Education, (3), 313–323. https://doi.org/10.28945/304

Pabian, A. (2015). Determinants and premises of the Polish higher education institutions market orientation. Typescript of the doctoral dissertation written under Prof. Roman Niestrój. Dąbrowa Górnicza.

Pabian, A. (2018). Współczesne uczelnie jako profesjonalnie zarządzane przedsiębiorstwa usługowe zorientowane rynkowo. Marketing i Rynek, (7).

Pabian, A., & Piróg, A. (2017). Consolidation as a Way of Building Competitive Advantage in the Context of the Demographic Decline and Limited Resources. In A. Jabłoński (Ed.), Sustainability and Scalability of Business: Theory and Practice (pp. 33–49). New York: Nova Science Publishers, Inc.

Pabian, A. M. (2021). THE MARKET FUNCTIONING OF POLISH HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN THE CONTEXT OF THE IMPLEMENTATION OF THE CONCEPT OF SOCIAL RESPONSIBILITY. Marketing of Scientific and Research Organizations, 39(1), 1–24. https://doi.org/10.2478/minib-2021-0001

Piwowar-Sulej, K. (2018). Eksperyment jako metoda badań problematyki zarządzania zasobami ludzkimi. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2(121), 93–104.

Ramakrisnan P., bt Yahya, Y., Nor Hajar Hasrol, M., & Aziz, A. A. (2012). Blended Learning: A Suitable Framework for E-Learning in Higher Education. Procedia — Social and Behavioral Sciences, (67), 513–526. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.11.356

Singh, G., O'Donoghue, J., & Worton, H. (2005). A Study into the Effects of eLearning on Higher Education. Journal of University Teaching & Learning Practice, 2(1). https://doi.org/10.53761/1.2.1.3

Statistics Poland, Statistical Office in Gdańsk (2018). Higher educatifron and its finances in 2017. Warsaw–Gdansk. http://stat.gov.pl/obszarytematyczne/edukacja/ (12.04.2019).

Teddlie, Ch., & Tashakkori, A. (2009). Foundations of Mixed Methods Research. Integrating Quantitative and Qualitative Approaches in the Social and Behavioral Sciences. Los Angeles: Sage. https://doi.org/10.4135/9781483348858.n9

Truell, A. D. (2003). Use of Internet Tools for Survey Research. Information Technology, Learning, and Performance Journal, 21(1), 31–37.

Using natural experiments to evaluate population health interventions: guidance for producers and users of evidence. Prepared on behalf of the Medical Research Council. www.mrc.ac.uk/naturalexperimentsguidance (3.05.2021).

Valverde-Berrocoso, J., del Carmen Garrido-Arroyo, M., Burgos-Videla, C., & Belén Morales-Cevallos, M. (2020). Trends in Educational Research about e-Learning: A Systematic Literature Review (2009–2018). Sustainability, 12(5153), 1–53. https://doi.org/10.3390/su12125153

Vasilescu, R., Barna, C., Epure, M., & Baicu, C. (2010). Developing university social responsibility: A model for the challenges of the new civil society. Procedia — Social and Behavioral Sciences, 2(2), 4177–4182. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.03.660

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę