Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Marketing i Rynek 04/2022

ISSN: 1231-7853
Liczba stron: 40
Rok wydania: 2022
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Format: A4
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:
DOI: DOI 10.33226/1231-7853.2022.4.1
JEL: M12, M54

Przedmiotem badań prezentowanych w artykule jest kariera menedżerska kobiet analizowana w kontekście specyfiki polskiego rynku pracy. Sformułowano następujące pytania badawcze: 1. Które modele kariery są najczęściej realizowane przez kobiety? 2. Co charakteryzuje tzw. kobiecy styl zarzadzania? 3. Jak kształtuje się kariera menedżerska kobiet na polskim rynku pracy na tle innych krajów Europy i świata? Autorki wykorzystały metodę krytycznej analizy literatury przedmiotu oraz systematyczny przegląd raportów z badań. Sformułowano następujące wnioski: Udział kobiet na stanowiskach kierowniczych w polskich przedsiębiorstwach jest na tyle duży, że Polska zajmuje pod tym względem 3 miejsce wśród 32 krajów objętych badaniami „Women in Business 2020”. Są to jednak najczęściej niższe i średnie stanowiska kierownicze. Kobiety w Polsce zajmują zaledwie 6% stanowisk prezesa spółki i tylko 15% najwyższych stanowisk menedżerskich. Ponad połowa kobiet wyraża opinię, że doświadcza trudności w rozwoju swojej kariery ze względu na płeć. Kobiety, które osiągnęły sukces realizując menedżerską ścieżkę kariery, w zdecydowanej większości są zdania, że kobiety i mężczyźni nie mają w Polsce równych szans rozwoju zawodowego i takich samych perspektyw awansu. Kobiety znacząco rzadziej występują w roli ekspertów biznesowych w mediach i na konferencjach branżowych. Dzieje się tak, mimo że kobiety aktywne na polskim rynku pracy są osobami lepiej wykształconymi — aż 66% absolwentów szkół wyższych stanowią kobiety.

Słowa kluczowe: kariera; menedżer; kobiecy styl zarządzania; rynek pracy
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-7853.2022.4.2
JEL: L81, M31

Na przestrzeni ostatnich lat rozwój Internetu oraz aplikacji mobilnych doprowadził do wzrostu sprzedaży w branży e-commerce oraz do powstania wielu nowych sklepów internetowych. Sprzedawcy, poszukując nowych rozwiązań, tworzą coraz więcej sklepów opartych na modelu dropshippingu, który bazuje na sprzedaży produktów znajdujących się fizycznie u producenta bądź w hurtowni. W artykule prezentowane są wyniki badań, których celem było poszerzenie i pogłębienie wiedzy na temat trendów oraz wyzwań związanych z dropshippingiem. Autorka przeprowadziła analizę jakościową danych dostępnych w mediach społecznościowych, a następnie na jej podstawie przedstawia aktualne wyzwania oraz nowe trendy związane z zagadnieniem dropshippingu w Polsce.

Słowa kluczowe: dropshipping; e-commerce; nowe modele biznesowe
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-7853.2022.4.3
JEL: I23, D83

Redefinicja produktu kształceniowego w dobie pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 — perspektywa polska

Polish universities have undergone huge changes over the last 30 years. Traditional academic education in Alma Mater was supplemented by distance learning. However, the strategy for the development of education has never indicated the replacement of face-to-face activities with those online. As it turned out, the environment forced universities to completely change the paradigm of academic education based on mutual contact, exchange of views, or direct discussion. In March 2020, universities moved their activities to the Internet. The article aims to identify the challenges faced by Polish universities in the period of limiting the functioning of universities to counteract the spread of the SARS-CoV-2 virus. The article is empirical — it presents a case study describing the results of an experiment in which students of the University of Silesia in Katowice participated in human resource management. The author will present the survey and observations results regarding e-learning education during the pandemic, assessed in the context of the redefinition of a marketing service product. The main research problem revolved around finding an answer to the question: What are the reactions to distance learning among students?

Polskie uczelnie przeszły na przestrzeni ostatnich 30 lat ogromne zmiany. Tradycyjne kształcenie akademickie Alma Mater uzupełniano kształceniem zdalnym. Jednak strategia rozwoju szkolnictwa nigdy nie wskazywała na zastąpienie zajęć stacjonarnych tymi w sieci. Jak się okazało, otoczenie wymusiło na uczelniach zupełną zmianę paradygmatu kształcenia akademickiego, opartego na wzajemnym kontakcie, wymianie poglądów czy bezpośredniej dyskusji. W marcu 2020 r. uczelnie przeniosły swoją działalność do sieci internetowej. Celem artykułu jest identyfikacja wyzwań, przed którymi stanęły polskie uczelnie w okresie ograniczenia funkcjonowania uniwersytetów w celu przeciwdziałania rozpowszechnianiu się wirusa SARS-CoV-2. Artykuł ma charakter empiryczny — prezentuje studium przypadku opisujące rezultaty eksperymentu, w którym wzięli udział studenci Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi. Autorka prezentuje rezultaty ankietyzacji oraz obserwacji dotyczącej kształcenia e-learningowego w okresie pandemii, ocenianego w kontekście redefinicji marketingowego produktu usługowego. Główny problem badawczy koncentrował się wokół znalezienia odpowiedzi na pytanie: Jakie reakcje wywołało kształcenie na odległość wśród studentów?

Słowa kluczowe: e-learning; distance learning; education platforms; Higher Education Institutions (HEIs) (e-learning; kształcenie zdalne; platformy edukacyjne; szkoły wyższe (uczelnie))
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-7853.2022.4.4
JEL: M12

Decydenci w organizacjach często oczekują od pracowników podejmowania działań, które nie wynikają z formalnej umowy o pracę. W literaturze przedmiotu tego typu aktywność określa się mianem zachowań obywatelskich w organizacji. Pojęcie to pojawiło się w latach 80. XX wieku i do dzisiaj jest przedmiotem znacznego zainteresowania przedstawicieli nauk o zarządzaniu. Celem artykułu jest przegląd oraz przedstawienie wyników dociekań teoretycznych i badań empirycznych nad zachowaniami obywatelskimi w organizacji — tym bardziej że w polskojęzycznych czasopismach ukazało się niewiele artykułów poświęconych tej problematyce. Uwzględniono przede wszystkim cztery obszary analizy — istotę, rodzaje, uwarunkowania i skutki takich zachowań.

Słowa kluczowe: zachowania organizacyjne; zachowania obywatelskie w organizacji
Pobierz artykul
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł