Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Angelika M. Pabian
Dr Angelika M. Pabian
ORCID: 0000-0002-8958-4262

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, zatrudniona na stanowisku adiunkta na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Specjalizuje się w problematyce zarządzania marketingiem, w szczególności komunikacji marketingowej oraz ukierunkowania rynkowego organizacji o charakterze non-profit. Współpracuje z redakcją czasopisma „Marketing i Rynek” od 2008 roku jako autor tekstów naukowych. Nauczyciel akademicki, który realizuje się również w ramach kształcenia pozaakademickiego prowadząc warsztaty oraz szkolenia, jak również realizując projekty edukacyjne i badawcze wraz ze Studenckim Kołem Naukowym „Progres”.

 
DOI: 10.33226/1231-7853.2022.4.3
JEL: I23, D83

Redefinicja produktu kształceniowego w dobie pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 — perspektywa polska

Polish universities have undergone huge changes over the last 30 years. Traditional academic education in Alma Mater was supplemented by distance learning. However, the strategy for the development of education has never indicated the replacement of face-to-face activities with those online. As it turned out, the environment forced universities to completely change the paradigm of academic education based on mutual contact, exchange of views, or direct discussion. In March 2020, universities moved their activities to the Internet. The article aims to identify the challenges faced by Polish universities in the period of limiting the functioning of universities to counteract the spread of the SARS-CoV-2 virus. The article is empirical — it presents a case study describing the results of an experiment in which students of the University of Silesia in Katowice participated in human resource management. The author will present the survey and observations results regarding e-learning education during the pandemic, assessed in the context of the redefinition of a marketing service product. The main research problem revolved around finding an answer to the question: What are the reactions to distance learning among students?

Polskie uczelnie przeszły na przestrzeni ostatnich 30 lat ogromne zmiany. Tradycyjne kształcenie akademickie Alma Mater uzupełniano kształceniem zdalnym. Jednak strategia rozwoju szkolnictwa nigdy nie wskazywała na zastąpienie zajęć stacjonarnych tymi w sieci. Jak się okazało, otoczenie wymusiło na uczelniach zupełną zmianę paradygmatu kształcenia akademickiego, opartego na wzajemnym kontakcie, wymianie poglądów czy bezpośredniej dyskusji. W marcu 2020 r. uczelnie przeniosły swoją działalność do sieci internetowej. Celem artykułu jest identyfikacja wyzwań, przed którymi stanęły polskie uczelnie w okresie ograniczenia funkcjonowania uniwersytetów w celu przeciwdziałania rozpowszechnianiu się wirusa SARS-CoV-2. Artykuł ma charakter empiryczny — prezentuje studium przypadku opisujące rezultaty eksperymentu, w którym wzięli udział studenci Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi. Autorka prezentuje rezultaty ankietyzacji oraz obserwacji dotyczącej kształcenia e-learningowego w okresie pandemii, ocenianego w kontekście redefinicji marketingowego produktu usługowego. Główny problem badawczy koncentrował się wokół znalezienia odpowiedzi na pytanie: Jakie reakcje wywołało kształcenie na odległość wśród studentów?

Słowa kluczowe: e-learning; distance learning; education platforms; Higher Education Institutions (HEIs) (e-learning; kształcenie zdalne; platformy edukacyjne; szkoły wyższe (uczelnie))
DOI: 10.33226/1231-7853.2020.4.2
JEL: M31, L3

Artykuł jest poświęcony tematyce marketingu kościelnego, będącego paradygmatem rozwijającym się w ramach holistycznej koncepcji marketingu. Ma on charakter poznawczy w zakresie współczesnego wykorzystania marketingu kościelnego oraz wartościujący w kontekście jego przydatności dla działalności Kościoła. W części pierwszej artykułu, opublikowanej w poprzednim numerze „Marketingu i Rynku”, autorka dokonała charakterystyki katolika jako adresata działań marketingowych Kościoła wykorzystującego w posłudze duszpasterskiej nowe media. W części drugiej przedstawia wyniki badań własnych prowadzonych na terenie parafii rzymskokatolickich Śląska i okolic. Zamierzenia badawcze skrystalizowały się w konsekwencji identyfikacji niedostatecznego poziomu wiedzy na temat koncepcji marketingu religijnego w polskich realiach.

Słowa kluczowe: organizacje non-profit (organizacje trzeciego sektora; NGO); marketing religijny (kościelny); konsument-katolik; nowe media w procesie komunikacji Kościoła z wiernymi
DOI: 10.33226/1231-7853.2020.3.2
JEL: M31, L3

Artykuł jest poświęcony tematyce marketingu kościelnego, będącego paradygmatem
rozwijającym się w ramach holistycznej koncepcji marketingu. Ma on charakter
poznawczy w zakresie współczesnego wykorzystania marketingu kościelnego oraz
wartościujący w kontekście jego przydatności dla działalności Kościoła. Celem części
pierwszej artykułu jest przede wszystkim dokonanie charakterystyki katolika jako
adresata działań marketingowych Kościoła wykorzystującego w posłudze
duszpasterskiej nowe media. W części drugiej autorka przedstawi wyniki badań
własnych prowadzonych na terenie parafii rzymskokatolickich Śląska i okolic.
Zamierzenia badawcze skrystalizowały się w konsekwencji identyfikacji
niedostatecznego poziomu wiedzy na temat koncepcji marketingu religijnego w
polskich realiach.

Słowa kluczowe: organizacje non-profit (organizacje trzeciego sektora); marketing religijny (kościelny; chrześcijański); konsument-katolik; nowe media w procesie komunikacji Kościoła z wiernymi