Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-7853.2023.12.5
JEL: M3
Tomasz Serwański ORCID: 0000-0001-8697-5455 , e-mail: tserwa|sgh.waw.pl| |tserwa|sgh.waw.pl

Reimagining brand communication: Exploring the postmodern paradigm in marketing through a Polish jewellery brand

Nowe spojrzenie na komunikację marki. Odkrywanie postmodernistycznego paradygmatu w marketingu poprzez polską markę jubilerską

The article attempts to capture the axial, pressing conflicts in the field of marketing theory and practice today, taking as a reference point one of the most discussed advertising campaign of recent years in Poland of the YES brand, local jewellery manufacturer. The paper offers a socio-cultural explanation for the success of the campaign as an example of challenging modernist intuitions in marketing communication. Specifically, it explores the conditions and course of the social transformation that fuelled the emergence of an identity market for the brand and demonstrates how marketing communications aligned with identity projects of Polish consumers. In the realm of organization theory, it is argued that common theoretical and cognitive assumptions about the nature of the sociocultural context of organizing and basic management principles, such as the assumed separation between an organization and its environment, prove to be a dysfunctional barrier to the transition to a new two-way model of communication with consumers.

W artykule podjęto próbę uchwycenia osiowych konfliktów w obszarze teorii i praktyki marketingu, biorąc za punkt wyjścia jedną z najbardziej dyskutowanych kampanii reklamowych ostatnich lat w Polsce – marki YES, lokalnego producenta biżuterii. Artykuł proponuje społeczno- kulturowe wyjaśnienie sukcesu kampanii jako przykład podważenia modernistycznych intuicji w komunikacji marketingowej. W szczególności bada warunki i przebieg transformacji społecznej, która umożliwiła wyłonienie się tożsamościowego rynku dla marki, i pokazuje, w jaki sposób komunikacja marketingowa została dostosowana do projektów tożsamościowych polskich konsumentów. W odniesieniu do teorii organizacji artykuł przekonuje, że niektóre założenia teoretyczne i poznawcze dotyczące kontekstu działań organizacji, takich jak np. zakładane oddzielenie organizacji od jej otoczenia, stanowią dysfunkcjonalną barierę w przechodzeniu do nowego, dwukierunkowego modelu komunikacji z konsumentami.

Słowa kluczowe: marketing communication; cultural branding; management theory; consumer research

Bibliografia

References/Bibliografia

Aaker, D. (1991). Managing Brand Equity. Simon and Schuster.

Aaker, D. (1996). Building Strong Brands. Simon and Schuster.

Aaker, D., & Joachimsthaler, E. (2000). Brand Leadership. Simon and Schuster.

Adorno, T., & Horkheimer, M. (2002). Dialectic of Enlightenment. Stanford University Press.

Amado, A., Cortez, P., Rita, P., & Moro, S. (2018). Research trends on Big Data in marketing: A text mining and topic modeling based literature analysis. European Research on Management and Business Economics, 24(1), 1–7. https://doi.org/10.1016/j.iedeen.2017.06.002

Apart. (2020) I like to go back to where I was. Apart Youtube.com. https://www.youtube.com/watch?v=RbnzyuJvU1c&t=18s (accessed 19.10.2023).

Arnould, E., & Thompson, C. (2005). Consumer Culture Theory (CCT): Twenty years of research. Journal of Consumer Research, 31(4), 868–882. https://doi.org/10.1086/426626

Arnould, E., & Thompson, C. (2018). Consumer Culture Theory. Sage.

Arnould, E., Press, M., Salminen, E., & Tillotson, J. S. (2019). Consumer Culture Theory: Development, critique, application and prospects. Foundations and Trends® in Marketing, 12(2), 80–166. https://doi.org/10.1561/1700000052

Bauman, Z. (1996). From pilgrim to tourist – or a short history of identity. In: S. Haull & P. du Gay (Eds.), Questions of Cultural Identity (18–36). Sage.

Berger, P., & Luckmann, T. (1983). Społeczne tworzenie rzeczywistości. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Bogacka, K. (2022). Ewa Letkiewicz. „Konteksty polskiej biżuterii patriotycznej. Konfederacja barska i powstania narodowe w XIX wieku. Historia kulturowa”. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2021. Biuletyn Historii Sztuki, 84(4), 1018–1024. https://doi.org/10.36744/bhs.1324.

Bradshaw, A., & Dholakia, N. (2012). Outsider's insights: (mis)understanding A. Fuat Firat on consumption, markets and culture. Consumption Markets & Culture, 15(1), 117–131. https://doi.org/10.1080/10253866.2011.637751

Brakus, J., Schmitt, B., & Zarantonello, L. (2009). Brand experience: What is it? How is it measured? Does it affect loyalty? The Journal of Marketing, 73(3), 52–68. https://doi.org/10.1509/jmkg.73.3.52

Brown, S. (1995). Postmodern Marketing. Routledge.

Brown, S. (2006). Recycling Postmodern Marketing. The Marketing Review, 6(3), 211–230. https://doi.org/10.1362/146934706778605322

Brown, S. (2016). Postmodern marketing. Dead and buried or alive and kicking? In: The Marketing Book (21–36). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315890005-3

Çelik, F., Çam, M. S., & Koseoglu, M. A. (2023). Ad avoidance in the digital context: A systematic literature review and research agenda. International Journal of Consumer Studies, 47(6), 2071–2105. https://doi.org/10.1111/ijcs.12882

Certeau, M. de. (1988). The Practice of Everyday Life. University of California Press.

Chapman, C., & Tulien, S. (2010). Brand DNA: Uncover Your Organization's Genetic Code for Competitive Advantage. iUniverse.

Chen, Y., & Zhou, S. (2023). Avoiding pre-roll ads: Predictors of online video consumption. Computers in Human Behavior, 142, 107652. https://doi.org/10.1016/j.chb.2023.107652

Featherstone, M. (1991). Consumer Culture and Postmodernism. Sage. https://doi.org/10.4135/9781446288399

Firat, A. F., & Dholakia, N. (2006). Theoretical and philosophical implications of postmodern debates: Some challenges to modern marketing. Marketing Theory, 6(2), 123–162. https://doi.org/10.1177/1470593106063981

Fiske, J. (1999). Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem. Wydawnictwo Astrum.

Foucault, M. (1978). The History of Sexuality. Vol. 1: An Introduction. Pantheon Books.

Fournier, S., & Avery, J. (2011). The uninvited brand. Business Horizons, 54(2), 193–207.

Frank, T. (1997). The Conquest of Cool. University of Chicago Press. https://doi.org/10.7208/chicago/9780226924632.001.0001

Gladwell, M. (1997, March 10). The Coolhunt. The New Yorker. https://www.newyorker.com/magazine/1997/03/17/the-coolhunt-malcolm-gladwell

Grzeszak, A. (2016, December 18). Jak się rozwija polski rynek biżuterii? Polityka. https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/rynek/1687056,1,jak-sie-rozwija-polski-rynek-bizuterii.read

Hatch, M., & Schultz, M. (2008). Taking brand initiative. Jossey-Bass.

Heath, R., & Feldwick, P. (2008). Fifty years using the wrong model of advertising. International Journal of Market Research, 50(1), 29–59. https://doi.org/10.1177/147078530805000105

Hofstede, G. (1980). Culture's Consequences. Sage.

Holbrook, M. B., & Hirschman, E. C. (1982). The experiential aspects of consumption: Consumer fantasies, feelings, and fun. Journal of Consumer Research, 9(2), 132–140. https://doi.org/10.1086/208906

Holt, D. (1997). Poststructuralist lifestyle analysis: Conceptualizing the social patterning of consumption in postmodernity. Journal of Consumer Research, 23(4), 326–350. https://doi.org/10.1086/209487

Holt, D. (2002). Why do brands cause trouble? A dialectical theory of consumer culture and branding. Journal of Consumer Research, 29(1), 70–90. https://doi.org/10.1086/339922

Holt, D. (2004). How Brands Become Icons. Harvard Business School Press.

Holt, D. (2005). How societies desire brands: Using cultural theory to explain brand symbolism. In: S. Ratneshwar & D. Mick (Eds.), Inside Consumption. Consumer Motives, Goals, and Desires (273–291). Routledge.

Holt, D. (2012). Cultural Brand Strategy. In: G. Carpenter, & S. Venkatesh (Eds.), Handbook of Marketing Strategy. Edward Elgar Publishing. https://doi.org/10.4337/9781781005224.00029

Holt, D. (2016). Branding in the age of social media. Harvard Business Review, 94(3), 40–48.

Holt, D., & Cameron, D. (2010). Cultural Strategy. Oxford University Press.

Ibnierowicz, A. (2012). Matka Polka w defensywie? Przemiany mitu i jego wpływ na sytuację kobiet w polskim społeczeństwie. Ogrody Nauk i Sztuk, (2), 430–442.

Johnson, M., & Lakoff, G. (2010). Metafory w naszym życiu. Państwowy Instytut Wydawniczy.

Keller, K. (1993). Conceptualizing, measuring, and managing customer-based brand equity. The Journal of Marketing, 57(1), 1–22. https://doi.org/10.2307/1252054

Keller, K. (2002). Branding and Brand Equity. Marketing Science Institute.

Keller, K. (2003). Strategic Brand Management. Pearson.

Korolczuk, E., Kowalska, B., Ramme, J., & Snochowska-Gonzalez, C. (2018). Bunt kobiet. Czarne protesty i strajki kobiet. ECS. Europejskie Centrum Solidarności. https://old2022.ecs.gda.pl/library/File/nauka/e-booki/raport/ECS_raport_buntkobiet.pdf

Kozinets, R., Gretzel, U., & Gambetti, R. (2023). Influencers & Creators. Business, Culture and Practice. Sage.

Letkiewicz, E. (2021). Konteksty polskiej biżuterii patriotycznej. Konfederacja barska i powstania narodowe w XIX wieku. Historia kulturowa. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Levy, S. (1959). Symbols for sale. Harvard Business Review, 37(4), 117–124.

Magdziarz, A., & Santora, M. (2020, October 30). Women converge on Warsaw, heightening Poland's largest protests in decades. New York Times. https://www.nytimes.com/2020/10/30/world/europe/poland-abortion-women-protests.html

Matz, S., Kosinski, M., Nave, G., & Stillwell, D. (2017). Psychological targeting as an effective approach to digital mass persuasion. Proceedings of the National Academy of Sciences, 114(48), 12714–12719. https://doi.org/10.1073/pnas.1710966114

McCracken, G. (1986). Culture and consumption: A theoretical account of the structure and movement of the cultural meaning of consumer goods. Journal of Consumer Research, 13(1), 71–84. https://doi.org/10.1086/209048

McCracken, G. (1987). Advertising: Meaning or information? Advances in Consumer Research, 14, 121–124. http://acrwebsite.org/volumes/6667/volumes/v14/NA-14

McCracken, G. (2005). Culture and Consumption II. Indiana University Press.

Mick, D., & Buhl, C. (1992). A meaning-based model of advertising experiences. Journal of Consumer Research, 19(3), 317–338. https://doi.org/10.1086/209305

Nowakowska, J. (2022). ScreenLoversowe TOP5 z Forum IAB 2022 #vol1. ScreenLovers. https://screenlovers.pl/screenloversowe-top5-zforum-iab-2022-vol1/ (accessed 7.09.2023).

Petty, R., & Cacioppo, J. (1986). Communication and Persuasion. Springer Science & Business Media. https://doi.org/10.1007/978-1-4612-4964-1

Petty, R., Cacioppo, J., & Schumann, D. (1983). Central and peripheral routes to advertising effectiveness: The moderating role of involvement. Journal of Consumer Research, 10(2), 135–146. https://doi.org/10.1086/208954

Politico. (2023). Politico Poll of Polls – Polish polls, trends and election news for Poland. https://www.politico.eu/europe-poll-ofpolls/poland/ (accessed 19.10.2023).

Reddy, M. (1979). The conduit metaphor: A case of frame conflict in our language about language. In: A. Ortony (Ed.), Metaphor and Thought (284–324). Cambridge University Press.

Ries, A., & Trout, J. (1981). Positioning: The battle for your mind. McGraw-Hill.

Rojas-Méndez, J. I., Davies, G., & Madran, C. (2009). Universal differences in advertising avoidance behavior: A cross-cultural study. Journal of Business Research, 62(10), 947–954. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2008.08.008

Romaniuk, J., & Sharp, B. (2016). How brands grow. Part 2. Including emerging markets, services, durables B2B and luxury brands. Oxford University Press.

Rorty, R. (1992). The Linguistic Turn. University of Chicago Press.

Satpathy, C. (2017). Jewelry: A medium of symbolic communication. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.2909408

Schau, H. (2018). Identity Projects and the Marketplace. Sage.

Schmitt, B. (1999). Experiential Marketing. Journal of Marketing Management, 15(1–3), 53–67. https://doi.org/10.1362/026725799784870496

Schmitt, B., & Zarantonello, L. (2013). Consumer experience and experiential marketing: A critical review. Review of Marketing Research, 25–61. https://doi.org/10.1108/s1548-6435(2013)0000010006

Schultz, M., Hatch, M., & Larsen, M. (2000). The Expressive Organization: Linking Identity, Reputation, and the Corporate Brand. Oxford University Press.

Serwański, T. (2021). Marketing kulturowy. Społeczno-kulturowe aspekty komunikacji marek w Polsce. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Sharp, B. (2010). How brands grow. What marketers don't know. Oxford University Press.

Swaminathan, V., Sorescu, A., Steenkamp, J.-B. E. M., O'Guinn, T. C. G., & Schmitt, B. (2020). Branding in a hyperconnected world: Refocusing theories and rethinking boundaries. Journal of Marketing, 84(2), 24–46. https://doi.org/10.1177/0022242919899905

Szymborska, W. (1976). Portret kobiecy. In: Wielka liczba. Czytelnik.

Tadajewski, M. (2006). Remembering motivation research: Toward an alternative genealogy of interpretive consumer research. Marketing Theory, 6(4), 429–466. https://doi.org/10.1177/1470593106069931

Thompson, C., Locander, W., & Pollio, H. (1989). Putting consumer experience back into consumer research: The philosophy and method of existential-phenomenology. Journal of Consumer Research, 16(2), 133. https://doi.org/10.1086/209203

Walczewska, S. (1999). Damy, rycerze i feministki. Kobiecy dyskurs emancypacyjny w Polsce. eFka.

Walczewska, S. (2005). Dwie dekady feminizmu. In: S. Walczewska (Ed.), Feministki własnym głosem o sobie (5–20). Wydawnictwo eFka.

Weick, K. (1969). Social psychology in an era of social change. American Psychologist, 24(11), 990–998. https://doi.org/10.1037/h0028881

YES. (2021). I am the woman. YES Youtube.com. https://www.youtube.com/watch?v=--T8-Jw52Qc (accessed 19.10.2023).

YES. (2022). I am the woman. I am the future. New campaign. YES Youtube.com. https://www.youtube.com/watch?v=Yby7ejGdKnY (accessed 19.10.2023).

YES. (2023a) Portrait of a Woman. YES Youtube.com. https://www.youtube.com/watch?v=EORUnl1tMKY (accessed 6.12.2023).

YES. (2023b). #YesforLove. YES Instagram.com. https://www.instagram.com/p/CtYm7X9M84n/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading (accessed 19.10.2023).

Cena artykułu
18.00
Cena numeru czasopisma
70.00
Wersja elektroniczna
18.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę