Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Marketing i Rynek 12/2023

ISSN: 1231-7853
Liczba stron: 60
Rok wydania: 2023
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Format: A4
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
18.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
70.00
18.00
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:
DOI: 10.33226/1231-7853.2023.12.1
JEL: M31, M38, D18

Wpływ oświadczeń na opakowaniach ciastek bezglutenowych na zachowania konsumentów. Badanie eye-trackingowe

This paper aims to investigate how the number and type of claims placed on gluten-free (GF) cookies packaging impact consumer visual attention and purchase intention, and to compare how consumers who are on a gluten-free diet and those who are not perceive the claims. This article uses the triangulation of two research methods, i.e. eye-tracking (ET), which measures consumer visual attention, and a questionnaire survey. Three self-designed labels for gluten-free cereal cookies with various combinations of health and nutrition claims were assessed. The study shows that both the number and the type of claims on GF packaging impact the visual attention and purchase intention of consumers. Higher number of different claims induces more attention given to all of them but does not lead to higher purchase intention of a certain product. Despite the fact that participants who were on a gluten-free diet had declared that information on the package concerning how the ingredients influenced their health was of high importance, no difference in the visual attention given to claims and purchase intention was found between the followers and non-followers of the diet (p > 0.05).

Artykuł ma celu zbadanie, w jaki sposób liczba i rodzaj oświadczeń umieszczanych na opakowaniach ciastek bezglutenowych wpływa na uwagę wzrokową konsumentów i zamiar zakupu, a także porównanie sposobu postrzegania oświadczeń przez konsumentów będących na diecie bezglutenowej i tych, którzy na niej nie są. W artykule wykorzystano triangulację dwóch metod badawczych, tj. eye-trackingu (ET), który mierzy uwagę wzrokową konsumentów, oraz ankiety. Trzy samodzielnie zaprojektowane etykiety bezglutenowych ciastek zbożowych z różnymi kombinacjami oświadczeń zdrowotnych i żywieniowych zostały poddane ocenie. Z badania wynika, że zarówno liczba, jak i rodzaj oświadczeń na opakowaniach wpływa na uwagę wizualną i intencje zakupowe konsumentów. Większa liczba różnych oświadczeń zwraca uwagę konsumenta, ale nie prowadzi do zwiększenia intencji zakupowej określonego produktu. Pomimo że badani będący na diecie bezglutenowej deklarowali, że informacja na opakowaniu dotycząca wpływu składników na ich zdrowie jest dla nich bardzo istotna, nie stwierdzono różnicy w uwadze wzrokowej na oświadczeniach oraz intencji zakupowej pomiędzy konsumentami stosującymi dietę i jej niestosującymi (p > 0,05).

Słowa kluczowe: visual attention; purchase intention; health claim; nutrition claim; gluten-free diet (uwaga wzrokowa; intencja zakupowa; oświadczenia zdrowotne; oświadczenia żywieniowe; dieta bezglutenowa)
DOI: 10.33226/1231-7853.2023.12.2
JEL: M21, M31, M39

Artykuł przedstawia wyniki badań ilościowych na próbie studenckiej (n = 163), pozwalające określić znaczenie warunków dostaw w decyzjach zakupowych konsumenta w handlu elektronicznym. Dostawa w wymiarze funkcjonalnym jest definiowana przez trzy atrybuty: czas dostawy, cenę dostawy i sposób dostawy (miejsce dostawy). Celem artykułu jest określenie hierarchii (ważności) poszczególnych atrybutów dostawy towaru w handlu elektronicznym w kształtowaniu postrzeganej wartości oferty dla klienta. Na tej podstawie można zdefiniować kluczowe pytanie badawcze – jak poszczególne atrybuty dostawy towaru w handlu elektronicznym wpływają na postrzeganą wartość oferty dla klienta. Do analizy zebranego materiału empirycznego wykorzystano analizę połączoną, która umożliwia określenie znaczenia atrybutów dostawy dla kształtowania postrzeganej wartości dla klienta, ale również wyznaczenie optymalnych poziomów poszczególnych atrybutów. Na podstawie analizy wyników badań można sformułować następujące wnioski: 1) hierarchia atrybutów dostaw w kształtowaniu postrzeganej wartości przedstawia się następująco: cena dostawy, sposób dostawy i czas dostawy; 2) optymalne warunki dostawy, czyli tworzące najwyższą postrzeganą wartość dla klientów, to: dostawa tego samego dnia, do automatu paczkowego i poza darmo (0 zł).

Słowa kluczowe: postrzegana wartość dla klienta; handel elektroniczny; warunki dostaw; analiza połączona
DOI: 10.33226/1231-7853.2023.12.3
JEL: M31, D1, D9, B5, E

Źródło innowacji – jak centrum technologii i innowacji wzmacnia regionalny potencjał innowacyjny?

Fostering technology and innovation centres (TIC) is expanding globally; as a result, the concept of the capacity to be the source of innovation (CSI) is getting widespread attention. Four categories of CSI exist: CSI in knowledge, technology, industry, and system. The future development direction of China's TIC is examined by summarizing and contrasting the similarities and differences between three international TICs (Shanghai, Beijing, and Guangdong) and three regional TICs (Zhejiang, Hubei, and Liaoning) in China, in terms of policy texts, development positioning, and regional planning. All of that is done in order to investigate the relationship between the building of TIC and CSI. Additionally, based on the four different types of CSI, the corresponding improvement solutions are given.

Wzmacnianie roli centrów technologii i innowacji (technology and innovation centres – TIC) jest obserwowane na całym świecie. W efekcie coraz większe zainteresowanie wzbudza koncepcja zdolności do bycia źródłem innowacji (capacity to be the source of innovation – CSI). Istnieją cztery kategorie CSI – w zakresie wiedzy, technologii, przemysłu i systemu. Autorzy badają przyszły kierunek rozwoju chińskich TIC poprzez podsumowanie i zestawienie podobieństw i różnic pomiędzy trzema międzynarodowymi TIC (w Szanghaju, Pekinie i Guangdongu) i trzema regionalnymi TIC (w Zhejiangu, Hubei i Liaoningu) w Chinach, w kontekście polityki, pozycjonowania rozwoju i planowania regionalnego. Celem studium jest zbadanie związku pomiędzy tworzeniem TIC i CSI. Ponadto, opierając się na czterech różnych typach CSI, podano odpowiednie rozwiązania usprawniające.

Słowa kluczowe: technology and innovation centre; regional innovation capacity; source of innovation (centrum technologii i innowacji; regionalny potencjał innowacyjny; źródło innowacji)
DOI: 10.33226/1231-7853.2023.12.4
JEL: M31, Z3

Rozwijająca się konkurencja na rynku agroturystycznym, będąca efektem wzrostu społecznego zainteresowania tą formą wypoczynku, wymaga poznania profilu nabywców usług oferowanych przez gospodarstwa agroturystyczne. Celem artykułu jest identyfikacja zmian, jakie zaszły w profilu agroturysty z uwzględnieniem wpływu pandemii COVID-19 na kształtowanie się ruchu turystycznego w odniesieniu do tej formy wypoczynku. W opracowaniu wykorzystano wyniki dwóch sondaży diagnostycznych przeprowadzonych wśród reprezentantów gospodarstw agroturystycznych w województwie podlaskim w 2020 i 2022 r. Rozważania przedstawione w artykule pozwoliły nie tylko ustalić przekształcenia w strukturze demograficzno-społecznej i psychograficznej agroturystów, ale także umożliwiły wskazanie nowych potencjalnie wzrostowych segmentów usługobiorców oferty agroturystycznej.

Słowa kluczowe: usługi agroturystyczne; profil agroturysty; pandemia COVID-19
DOI: 10.33226/1231-7853.2023.12.5
JEL: M3

Nowe spojrzenie na komunikację marki. Odkrywanie postmodernistycznego paradygmatu w marketingu poprzez polską markę jubilerską

The article attempts to capture the axial, pressing conflicts in the field of marketing theory and practice today, taking as a reference point one of the most discussed advertising campaign of recent years in Poland of the YES brand, local jewellery manufacturer. The paper offers a socio-cultural explanation for the success of the campaign as an example of challenging modernist intuitions in marketing communication. Specifically, it explores the conditions and course of the social transformation that fuelled the emergence of an identity market for the brand and demonstrates how marketing communications aligned with identity projects of Polish consumers. In the realm of organization theory, it is argued that common theoretical and cognitive assumptions about the nature of the sociocultural context of organizing and basic management principles, such as the assumed separation between an organization and its environment, prove to be a dysfunctional barrier to the transition to a new two-way model of communication with consumers.

W artykule podjęto próbę uchwycenia osiowych konfliktów w obszarze teorii i praktyki marketingu, biorąc za punkt wyjścia jedną z najbardziej dyskutowanych kampanii reklamowych ostatnich lat w Polsce – marki YES, lokalnego producenta biżuterii. Artykuł proponuje społeczno- kulturowe wyjaśnienie sukcesu kampanii jako przykład podważenia modernistycznych intuicji w komunikacji marketingowej. W szczególności bada warunki i przebieg transformacji społecznej, która umożliwiła wyłonienie się tożsamościowego rynku dla marki, i pokazuje, w jaki sposób komunikacja marketingowa została dostosowana do projektów tożsamościowych polskich konsumentów. W odniesieniu do teorii organizacji artykuł przekonuje, że niektóre założenia teoretyczne i poznawcze dotyczące kontekstu działań organizacji, takich jak np. zakładane oddzielenie organizacji od jej otoczenia, stanowią dysfunkcjonalną barierę w przechodzeniu do nowego, dwukierunkowego modelu komunikacji z konsumentami.

Słowa kluczowe: marketing communication; cultural branding; management theory; consumer research
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł