Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Relacje międzyorganizacyjne jako determinanta rozwoju klastrów w układach regionalnych

Artykuł przedstawia zagadnienie relacji partnerskich dokonujących się między podmiotami tworzącymi porozumienia typu klastrowego oraz założenia koncepcji potrójnej heliksy – w aspekcie praktycznej przydatności tego modelu. Cele empiryczne koncentrują się na zbadaniu relacji zachodzących między przedsiębiorstwami (uczestnikami klastrów) a jednostkami samorządu terytorialnego, jak również barier, ograniczających współpracę między tymi dwoma środowiskami. Zaprezentowane wnioski są krótką syntezą badań empirycznych w omawianym przez autora obszarze badawczym. Większość konkluzji można odnieść do wszystkich regionów kraju. Ich adresatami mogą być: podmioty biznesowe, koordynatorzy klastrów, jak również władze publiczne kreujące politykę klastrową na poziomie regionalnym, lokalnym czy krajowym.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: relacje partnerskie; klastry; model potrójnej heliksy; współpraca samorządu z biznesem

Bibliografia

Bojar, M. (2014). Współpraca wewnątrzregionalna jako czynnik rozwoju regionalnego – doświadczenia z procesu klasteringu. W: R. Borowiecki i T. Rojek (red.), Procesy formowania więzi organizacyjnych we współczesnej gospodarce. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. https://doi.org/10.15611/pn.2014.332.17

Kaźmierski, J. (2010). Clusters as a Symptom of Developing Functions of Logistics in Region. Scientific Journal – Service Management, VI.

Kaźmierski, J. (2012). Rozwój i zarządzanie strukturami klastrowymi w regionie. Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego.

Kotler, P. (2010). Marketing. Podręcznik europejski. Cyt. za: Z. Olesiński, Zarządzanie relacjami międzyorganizacyjnymi. Warszawa: C.H. Beck.

Leydesdorff, L. i Etzkowitz, H. (2001). The Transformation of University Industry-Government Relations. Electronic Journal of Socjology. Pozyskano z: http://www.socjology.org/archive.html

Menzel, M.P. i Fornahl, D. (2013). Cluster Life Cycles-dimensions and Rationales of Cluster Evolution. Hamburg: Industrial and Corporate Change. https://doi.org/10.1093/icc/dtp036

Olesiński, Z. (2014). Zarządzanie relacjami międzyorganizacyjnymi. Warszawa: C.H. Beck.

Porter, M.E. (2013). Funkcjonowanie Gospodarki Regionów (The Economic Performance of Regions). Badania Regionalne, 37(6&7).

Raines, P. (2016). The Cluster Approach and the Dynamics of Regional Policy – making. Regional and Industry Policy Research, 47, The University of Strathclyde and Glasgow.

Witek, J. (2012). Budowanie relacji biznes – nauka – samorząd w oddziaływaniu na rozwój klastrów. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne problemy usług, 94(719). https://doi.org/10.18276/pzfm

Cena numeru czasopisma
59.90
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę