Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Marketing i Rynek nr 11/2019

ISSN: 1231-7853
Liczba stron: 96
Rok wydania: 2019
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Format: A4
Pobierz numer
Cena numeru czasopisma
59.90
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:
DOI: 10.33226/1231-7853.2019.11.1
JEL: M21, Q57

Autorka wskazuje na istotę i znaczenie ekologistyki w przedsiębiorstwach i łańcuchach dostaw w kontekście nasilającego się kryzysu środowiskowego. Wychodząc z założenia, że oddolne inicjatywy pojedynczych przedsiębiorstw mające swoje źródło w realizacji społecznej odpowiedzialności biznesu, jak również w dążeniu do poprawy konkurencyjności są w stanie realnie i szybciej niż projekty systemowe wpłynąć na eliminowanie największych zagrożeń dla środowiska naturalnego, autorka prezentuje rozwiązania z zakresu ekologistyki, które można aplikować w każdym przedsiębiorstwie bez względu na jego status. Celem rozważań podjętych w referacie jest prezentacja autorskiego modelu zaawansowania ekologistyki oraz sposobów oceny działań w tym zakresie w przedsiębiorstwie i łańcuchu dostaw.

Słowa kluczowe: ekologistyka; zielona logistyka; kryzys środowiskowy; ślad węglowy; model rozwoju ekologistyki
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-7853.2019.11.2
JEL: R410

Artykuł przedstawia wyniki analizy i oceny realizowanych w Polsce wybranych programów wpierających inwestycje mieszkaniowe w kontekście zarządzania mobilnością. Celem artykułu była szczegółowa analiza efektów programów, których rezultatem są inwestycje bezpośrednio wpływające na zachowania komunikacyjne i zmiany zapotrzebowania na przewozy. Ocena przedstawionych w ramach artykułu ocen programów prezentuje ścisłą zależność między polityką planowania przestrzennego i potrzebami transportowymi.

Słowa kluczowe: zarządzanie mobilnością; polityka mieszkaniowa
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-7853.2019.11.3
JEL: M14

Organizacja jest składową złożonego systemu, a jej funkcjonowanie wywiera ogromny wpływ na środowisko zewnętrzne i wewnętrzne. W dzisiejszych czasach dostrzega się wzrost działań mających charakter odpowiedzialnych społecznie. Podejmowanie odpowiedzialnych decyzji, także tych dotyczących swoich pracowników sprawia, że organizacja jest postrzegana jako ta, która praktykuje społeczną odpowiedzialność biznesu. Najwyższe kierownictwo organizacji, wdraża zasady i działania, które przyczyniają się do dbałości o własne interesy oraz o zwiększenie i ochronę dostatku społeczeństwa. Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja działań, jakie organizacje mogą podejmować względem kapitału ludzkiego, w ramach Społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility). W przeprowadzonych badaniach przyjęto hipotezę, iż CSR wpływa pozytywnie na rozwój kapitału ludzkiego w organizacji. Zastosowana metoda badawcza opiera się na analizie literatury naukowej oraz przeglądzie materiałów opublikowanych online. W toku procedury badawczej wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego przy użyciu kwestionariusza ankietowego.

Słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność biznesu; kapitał ludzki; zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-7853.2019.11.4
JEL: M12, M54, L29

Inwestowanie w ludzi jest niezwykle ważne, szczególnie w czasach intensywnego rozwoju nowych technologii (robotyki, automatyzacji, sztucznej inteligencji), redefiniującej istniejące miejsca pracy. Istnieje zatem wiele przesłanek, które sprawiają, że ujawnia się potrzeba pogłębienia teoretycznych i empirycznych badań dotyczących możliwości wykorzystania standardów zorientowanych na rozwój pracowników. Celem artykułu jest ukazanie poziomu stosowania zasad standardu Investors in People (IiP) przez czołowe przedsiębiorstwa produkcyjne działające w Gorzowie Wielkopolskim i jego okolicach (do 40km), a także ukazanie kształtowania się poszczególnych wielkości badanego zjawiska w różnych okresach. Opracowanie składa się z wprowadzenia, części teoretycznej odnoszącej się do przedmiotu badań, części metodycznej i empirycznej zawierającej wyniki badań z zakresu stopnia inwestowania w kapitał ludzki zgodnie ze standardem (IiP) w wyselekcjonowanych organizacjach. Powstała diagnoza wskazuje jednoznacznie, że nastąpiło wzmożenie intensywności inwestowania w personel wśród badanych podmiotów. Pierwsze badanie zostało przeprowadzone w 2014 r. kolejne w 2019 r. Kierując się kryterium wyjątkowości badaniami zostały objęte wiodące organizacje produkcyjne (lub będące liderami), zatrudniające w większości powyżej 250 pracowników, a także korzystające ze znormalizowanych systemów. Odpowiedzi na pytania udzielały osoby zaangażowane w działania na rzecz doskonalenia jakości w wybranych przedsiębiorstwach produkcyjnych – najczęściej byli to zarządzający (liderzy) organizacji lub pełnomocnicy jakości. Liczebność próby (10 organizacji) wydaje się nieliczna, jednak wynika ona z konkretnych przesłanek. Dobór organizacji podyktowany był koniecznością spełnienia wyżej wymienionych charakterystyk przedsiębiorstw.

Słowa kluczowe: inwestowanie w ludzi; standard; rozwój pracownika; organizacje doskonalące jakość
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-7853.2019.11.5
JEL: A2, B4, O3

Zarządzanie łańcuchem logistycznym jest ważnym czynnikiem w logistyce przedsiębiorstwa, od którego zależy osiągnięcie sukcesu ekonomicznego wobec coraz większych wymagań stawianych przez rynek i konsumentów, dla których podstawowym czynnikiem pozostaje jakość, cena i czas. W obecnej gospodarce rynkowej, każde przedsiębiorstwo buduje swoją pozycję rynkową przez cały czas funkcjonowania, mając świadomość, że nikt nie ma zagwarantowanej stabilnej pozycji rynkowej. Stąd potrzeba ciągłego rozwoju, wprowadzania najnowszych rozwiązań w sferze procesów transportowych. Artykuł dotyka problematyki efektywności stosowania koncepcji outsourcingu w przedsiębiorstwach produkcyjnych i jej wpływu na pozycję konkurencyjną na rynku.

Słowa kluczowe: logistyka; proces; statystyka; efektywność procesu
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-7853.2019.11.6
JEL: M31, O32

Z powodów korzyści rynkowych koncept innowacji radykalnej wymaga racjonalizacji zwłaszcza w aspekcie komercjalizacji produktów opartych na nowych technologiach. Stąd znaczenie pojęcia epifanii technologicznej, jako źródła nowego znaczenia produktu.

Słowa kluczowe: epifania technologiczna; innowacja radykalna; proces innowacyjny; wzornictwo; znaczenie produktu
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-7853.2019.11.7
JEL: R1, L14

Celem niniejszego artykułu jest zidentyfikowanie uwarunkowań skutecznego wdrożenia modelowego rozwiązania ukazującego kreowanie wartości w ramach współdziałania. Na potrzeby niniejszej publikacji przeprowadzono badanie, którego celem było wyłonienie determinant współdziałania zakładającego kreowanie wartości w ramach współdziałania. Pierwsza część artykułu teoretycznie przedstawia determinanty współdziałania, którego celem jest kreowanie wartości w jego ramach. Nawiązanie do nich zawarto w części badawczej artykułu, gdzie stały się one przedmiotem badań. Druga część artykułu prezentuje opracowanie na podstawie literatury pojęcie współdziałania w kontekście kreowania wartości. Trzecia z nich przedstawia wyniki badań, których celem była identyfikacja warunków skutecznego wdrożenia modelowego rozwiązania ukazującego kreowanie wartości w ramach współdziałania na przykładzie dwóch sektorów – nauki i biznesu.

Słowa kluczowe: współdziałanie; kreowanie wartości; nauka; biznes
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-7853.2019.11.8
JEL: M14

Artykuł przedstawia wybrane zagadnienia związane ze skutecznością procesu komunikacji w audicie wewnętrznym w organizacjach, które wdrożyły system zarządzania jakością według wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015. Zakres analizy obejmuje zarówno komunikację werbalną jak i pozawerbalną, skupiając się zarówno na komunikacji interpersonalnej jak i aspektach psychologii w procesach komunikacji (analiza transakcyjna).

Słowa kluczowe: audit wewnętrzny; system zarządzania jakością; skuteczna komunikacja; komunikacja interpersonalna; psychologia w procesach komunikacji; analiza transakcyjna
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-7853.2019.11.9
JEL: L14, L20, P13

Artykuł przedstawia zagadnienie relacji partnerskich dokonujących się między podmiotami tworzącymi porozumienia typu klastrowego oraz założenia koncepcji potrójnej heliksy – w aspekcie praktycznej przydatności tego modelu. Cele empiryczne koncentrują się na zbadaniu relacji zachodzących między przedsiębiorstwami (uczestnikami klastrów) a jednostkami samorządu terytorialnego, jak również barier, ograniczających współpracę między tymi dwoma środowiskami. Zaprezentowane wnioski są krótką syntezą badań empirycznych w omawianym przez autora obszarze badawczym. Większość konkluzji można odnieść do wszystkich regionów kraju. Ich adresatami mogą być: podmioty biznesowe, koordynatorzy klastrów, jak również władze publiczne kreujące politykę klastrową na poziomie regionalnym, lokalnym czy krajowym.

Słowa kluczowe: relacje partnerskie; klastry; model potrójnej heliksy; współpraca samorządu z biznesem
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-7853.2019.11.10
JEL: M110, G300

W artykule przedstawiono wyniki w zakresie oceny znaczenia kontroli wizualnej (zarządzania wizualnego) w procesie produkcyjnym profili aluminiowych w przedsiębiorstwie z branży metalowej zajmującym się produkcją architektonicznych systemów profili aluminiowych. W celu oceny ważności kontroli wizualnej wykorzystano ankietę „BOST – zasady zarządzania Toyoty w pytaniach”, gdzie respondentami byli pracownicy produkcyjni badanego przedsiębiorstwa. Uzyskane dane ankietowe poddano analizie statystycznej celem odkrycia dodatkowych zależności w odpowiedziach pracowników. Wynikiem badań był ranking ważności czynników procesu produkcyjnego oraz miejsce w tym rankingu kontroli wizualnej. Kontrola wizualna okazała się mieć duże znaczenie w procesie produkcyjnym profili aluminiowych według pracowników, uplasowała się na drugim miejscu w szeregu ważności wśród rozpatrywanych sześciu czynników procesu produkcyjnego, co należy uznać za wynik realizowanych przez badaną firmę działań w zakresie wdrożenia i utrzymania systemu wczesnego wykrywania problemów opartego o narzędzia kontroli wizualnej.

Słowa kluczowe: kontrola wizualna; zarządzanie wizualne; analiza statystyczna; branża metalowa
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-7853.2019.11.11
JEL: O3

Celem artykułu jest ukazanie korzyści z realizacji przedsięwzięć przy wykorzystaniu zbiorowej inteligencji społeczności internetowych. Artykuł ma charakter przeglądowy. Autorka przybliża i jednocześnie systematyzuje pojęcie crowdsourcingu. Identyfikuje czynniki mu sprzyjające oraz te, które mogą ograniczać przebieg procesu i jego efektywność. Z przedstawionych analiz wynika, że crowdsourcing staje się istotnym trendem w gospodarce współpracy, napędzającym innowacje, podnoszącym poziom efektywności realizacji zadań oraz pozwalającym osiągnąć lepszą pozycję konkurencyjną na rynku.

Słowa kluczowe: crowdsourcing; współpraca; mądrość tłumu; społeczność
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-7853.2019.11.12
JEL: M14, L20, O35

W artykule, jako efekt przeglądu literatury przedmiotu, przedstawiono istotę społecznej odpowiedzialności małych przedsiębiorstw hotelarskich oraz scharakteryzowano interesariuszy, wobec których przedsiębiorstwa ponoszą odpowiedzialność. Przedstawione zostało małe przedsiębiorstwo hotelarskie oraz jego interesariusze. Celem artykułu jest scharakteryzowanie roli wybranych interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych małego przedsiębiorstwa hotelarskiego w kształtowaniu społecznej odpowiedzialności. W ostatnim punkcie dokonano charakterystyki wybranych interesariuszy w kontekście ich roli kształtowaniu społecznej odpowiedzialności. Powstał on w wyniku obserwacji uczestniczącej oraz doświadczenia autora, który jest pracownikiem małego przedsiębiorstwa hotelarskiego.

Słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw; hotel; interesariusze; małe przedsiębiorstwo
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-7853.2019.11.13
JEL: Z29, L20

W Polsce bardzo dynamicznie wzrasta zainteresowanie amatorskim bieganiem w tym biegami długodystansowymi, czego odzwierciedleniem jest istotny wzrost liczby wydarzeń sportowych, w tym maratonów i półmaratonów. Celem opisanych w artykule badań i ich wyników było oszacowanie ryzyka związanego z organizacją imprez biegowych w Polsce – półmaratonów. Przedstawiono wyniki odnoszące się do biegów zorganizowanych w 2018 r. Profesjonalne zarządzanie ryzykiem jest punktem wyjścia do realizacji celów stawianych przez organizatorów, w tym zapewnienie bezpieczeństwa i satysfakcji wszystkim zainteresowanym stronom uczestniczącym w wydarzeniu. Przeprowadzone badania pozwoliły na identyfikację czynników ryzyka oraz dokonanie szacowania ryzyka przez przedstawicieli organizatorów biegów. Identyfikacji dokonało 8 ekspertów (metoda delficka), a w szacowaniu ryzyka udział wzięło 24 przedstawicieli 11 biegów półmaratonów organizowanych w Polsce. Szacowaniem ryzyka dokonane zostało na podstawie średniej (skutku i prawdopodobieństwa). Wyniki badań dostarczają konkretnej informacji o priorytetach na jakich mogą się skupić organizatorzy imprez w celu mitygacji ryzyka, stanowią także podstawę do pogłębionych szacowań i analiz ryzyka dla analizy trendów oraz skuteczności podejmowanych działań mitygujących.

Słowa kluczowe: zarządzanie ryzykiem; zarządzanie ryzykiem w sporcie
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-7853.2019.11.14
JEL: M14, L81, L15

Celem publikacji jest przedstawienie społecznych dobrych praktyk sieci dyskontowych w zakresie zapewnienia jakości sprzedawanych produktów ze szczególnym uwzględnieniem asortymentu dóbr trwałego użytku w Polsce. Badania zostały oparte o literaturę przedmiotu i dostępne dane udostępniane przez sieci dyskontowe w sklepach, gazetkach reklamowych i stronach www. Artykuł składa się z wprowadzenia, rozdziału teoretycznego dotyczącego odpowiedzialności społecznej, zapewnienia jakości sprzedawanych w sieciach dyskontowych produktów, rozdziału analitycznego oraz podsumowania. Przeprowadzone analizy wskazują, że jakość produktów oraz potwierdzanie bezpieczeństwa produktów poprzez dobrowolną ich certyfikację stanowi wyraz odpowiedzialności społecznej sieci handlowych oraz coraz częściej podejmowane są działania w tym obszarze działalności firmy.

Słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność; sieci dyskontowe; zapewnienie jakości
Pobierz artykul
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł