Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Marketing i Rynek 10/2023

ISSN: 1231-7853
Liczba stron: 53
Rok wydania: 2023
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Format: A4
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
18.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
70.00
Prenumerata roczna 2024 (12 kolejnych numerów)
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2024 (6 kolejnych numerów)
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
420.00 zł
378.00
Najniższa cena z 30 dni: 378.00
Od numeru:
DOI: 10.33226/1231-7853.2023.10.1
JEL: M30, D12

Podstawowym celem artykułu jest porównanie wpływu reklamy holograficznej i tradycyjnej na takie elementy zachowań konsumenckich, jak: emocje, ocena poznawcza, intencja zakupu i wrażliwość cenowa prezentowanego produktu. Przedstawiono także rys historyczny procesów tworzenia obrazów i reklam z efektem holograficznym. Wyniki przeprowadzonych badań jednoznacznie pokazują, że reklama holograficzna budzi znacznie silniejsze pozytywne emocje do prezentowanych marek i produktów niż reklama tradycyjna w formie plakatu 2D. Podobnie jest w przypadku intencji zakupu – reklama holograficzna powoduje, że konsumenci wykazują znacznie wyższą chęć dokonania zakupu produktu w porównaniu z tymi konsumentami, którym przedstawiono tradycyjną wersję reklamy. W odniesieniu do wrażliwości cenowej badania wykazały, że reklama holograficzna „usypia czujność” konsumentów poprzez silne osłabienie tej wrażliwości. Konsumenci są gotowi zapłacić więcej za reklamowany produkt w porównaniu z osobami, którym prezentowano ten sam produkt w formie plakatu.

Słowa kluczowe: marketing holograficzny; hologramy 3D; emocje; ocena poznawcza; wrażliwość cenowa; intencja zakupu
DOI: 10.33226/1231-7853.2023.10.2
JEL: M30, D12, G52

Seniorzy jako klienci na rynku usług ubezpieczeń na życie w Polsce

The aim of the article is to analyse seniors' knowledge about life insurance, their needs and possibilities in terms of creating a life insurance product strategy addressed to this group. This research aimed to collect data on seniors' awareness of life insurance, their favourite sources of information on the subject, and the factors influencing their purchasing decisions. Due to the group's large heterogeneity, distinguishing characteristics as well as characteristics shared by other age groups were identified. The reasons for the low insurance awareness of seniors were identified based on a survey conducted using the survey method. At the same time, challenges resulting from the financial situation of seniors were identified, bearing in mind that they are a group with great potential and a growing population in the total number of people in Poland. Then, the elements relevant to the creation of a product strategy for seniors were described, i.e. the possibility of individualizing the offer, the method of communication and solutions in the field of service.

Celem artykułu jest analiza wiedzy seniorów na temat ubezpieczeń na życie, ich potrzeb i możliwości pod kątem tworzenia strategii produktowej ubezpieczeń na życie skierowanych do tej grupy. Celem badania było zebranie danych na temat świadomości seniorów w zakresie ubezpieczeń na życie, ich najczęstszych źródeł informacji na ten temat oraz czynników wpływających na ich decyzje zakupowe. Ze względu na dużą heterogeniczność grupy zidentyfikowano cechy wyróżniające oraz cechy wspólne innym grupom wiekowym. Na podstawie badania przeprowadzonego metodą ankietową zidentyfikowano przyczyny niskiej świadomości ubezpieczeniowej seniorów. Jednocześnie zidentyfikowano wyzwania wynikające z sytuacji finansowej seniorów, mając na uwadze, że są oni grupą o dużym potencjale i rosnącą populacją w ogólnej liczbie ludności w Polsce. Następnie opisano elementy istotne dla tworzenia strategii produktowej dla seniorów, tj. możliwość indywidualizacji oferty, sposób komunikacji oraz rozwiązania w obszarze obsługi.

Słowa kluczowe: senior; life insurance; insurance awareness (senior; ubezpieczenia na życie; świadomość ubezpieczeniowa)
DOI: 10.33226/1231-7853.2023.10.3
JEL: M31, F23, L25

Standaryzacja i adaptacja marketingu międzynarodowego w krajach o silnej tożsamości narodowej – przykład McDonald's w Wietnamie

The article aims to identify the consumers' perception of marketing standardization and adaptation activities deployed by multinational companies in a foreign market with a high national identity. This is analysed on the example of a fast-food chain of McDonald's in Vietnam. This paper evaluates these tactics in terms of satisfying consumer demands and the perceptions of Vietnamese consumers towards the marketing mix implementation of the company. The analysis is based on focus group interviews, observations, and online surveys conducted in Vietnam. The findings provide empirical evidence that international marketers should balance between standardization and adaptation in the marketing strategy. In countries of high national identity it is important to emphasize the company's global distinguishing features, but at the same time to show respect for local culture, including local food taste and consumer behaviour. The case of McDonald's provides recommendations for multinational companies to expand their operations and achieve their strategic goals in Vietnam.

 

Celem artykułu jest identyfikacja postrzegania przez konsumentów działań w zakresie standaryzacji i adaptacji marketingu, realizowanych przez międzynarodowe firmy na rynku o silnej tożsamości narodowej. Analiza została przeprowadzona na przykładzie sieci fast-food McDonald's w Wietnamie. Badania własne oceniają działania tego przedsiębiorstwa pod kątem zaspokojenia wymagań konsumentów w zakresie sposobu wdrożenia instrumentów marketingu mix. Analiza opiera się na zogniskowanych wywiadach grupowych, obserwacji uczestniczącej i ankietach internetowych przeprowadzonych w Wietnamie. Wyniki dostarczają empirycznych dowodów na to, że w działalności międzynarodowej marketerzy powinni zachować równowagę między standaryzacją a adaptacją w strategii marketingowej. W krajach o silnej tożsamości narodowej ważne jest podkreślanie globalnych wyróżników firmy, ale jednocześnie poszanowanie lokalnej kultury, w tym lokalnych smaków i zachowań konsumenckich. Przypadek McDonald's dostarcza rekomendacji dla międzynarodowych przedsiębiorstw chcących rozwinąć swoją działalność i osiągnąć pożądane cele strategiczne w Wietnamie.

Słowa kluczowe: standardization; adaptation; international marketing; fast food industry; consumers' perception (standaryzacja; adaptacja; marketing międzynarodowy; branża fast food; percepcja konsumentów)
DOI: 10.33226/1231-7853.2023.10.4
JEL: D10, D91, I12, M31, M38

Oczekiwania konsumentów wobec etykietowania produktów zawierających mięso in vitro

Food labels are an important factor in determining purchases. The aim of the study was to discover consumer expectations regarding the labelling of products containing cultured meat. A comparative analysis was conducted on 1,286 consumers, taking food technology neophobia, customer innovativeness and health consciousness into account. The analysis is based on a series of Repeated Measures ANOVAs, which has made it possible to identify individual differences among consumers. We found a significant variation in terms of a level with which consumers formulate their judgment concerning the information that should appear on the packaging. We identified three groups of variables with different levels of expectation, where in-vitro is not the leading one. The results indicate that the placement of information about cultured meat on food labels may have a negative stigmatizing effect.

Etykiety żywnościowe są ważnym czynnikiem determinującym zakupy. Celem badania było poznanie oczekiwań konsumentów w zakresie etykietowania produktów zawierających mięso in vitro. Analizie porównawczej poddano 1286 konsumentów, biorąc pod uwagę neofobię technologii żywności, innowacyjność konsumentów oraz ich świadomość zdrowotną. Analiza opiera się na serii ANOVA z powtarzanymi pomiarami, co pozwoliło zidentyfikować indywidualne różnice między konsumentami. Stwierdziliśmy istotne zróżnicowanie poziomu, na jakim konsumenci formułują swoje opinie na temat informacji, które powinny znaleźć się na opakowaniach. Zidentyfikowaliśmy trzy grupy zmiennych o różnych poziomach oczekiwań względem nich, przy czym in vitro okazało się nie być zmienną wiodącą. Wyniki wskazują, że umieszczanie na etykietach żywności informacji o mięsie in vitro może mieć negatywny efekt stygmatyzujący.

Słowa kluczowe: cell-based meat; labelling; consumer expectancy; food technology neophobia; health consciousness (mięso in vitro; etykietowanie; oczekiwania konsumentów; neofobia technologii żywności; świadomość zdrowotna)
DOI: 10.33226/1231-7853.2023.10.5
JEL: Q56, F18, F64, O13

Rośnie znaczenie śladu węglowego w zarządzaniu środowiskowym (Kulczycka & Wernicka, 2014) w przedsiębiorstwach, strategiach marketingowych oraz raportach społecznej odpowiedzialności biznesu. W niniejszym artykule przybliżono tę tematykę poprzez studium przypadku. W opracowaniu dokonano oceny śladu węglowego instytutu naukowego na przykładzie Głównego Instytutu Górnictwa (GIG). Celem opracowania była analiza możliwości wykorzystania danych gromadzonych w wyniku procedur obecnie stosowanych w Instytucie w ramach systemu zarządzania jakością środowiska do wyznaczenia śladu węglowego, a także identyfikacja kluczowych przyczyn wpływu na klimat oraz możliwości redukcji tego wpływu. W artykule przedstawiono praktyczne zastosowanie metodyki GHG Protocol, a także omówiono kluczowe zagadnienia teoretyczne i wymagania. Wyznaczono ślad węglowy GIG w zakresie 1+2+3 w roku 2020. Stwierdzono, że GIG przyczynia się do emisji gazów cieplarnianych głównie poprzez zakup energii elektrycznej oraz ciepła, wytwarzanie ciepła w kotłach gazowych, dojazdy pracownicze oraz wytwarzanie odpadów komunalnych. Zaproponowano potencjalne działania obniżające wpływ Instytutu na klimat. Dzięki dokładnemu omówieniu studium przypadku przedsiębiorcy mogą ocenić możliwość stosowania narzędzia oceny śladu węglowego w ich organizacji oraz częściowo wdrożyć tę metodykę w swoich przedsiębiorstw.

Słowa kluczowe: emisja gazów cieplarnianych; sprawozdawczość środowiskowa; studium przypadku; raport emisji gazów cieplarnianych; protokół GHG
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł