Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-7853.2020.10.1
JEL: M14, M16
Joanna Szydło ORCID: 0000-0002-2114-4770 , e-mail: j.szydlo|pb.edu.pl| |j.szydlo|pb.edu.pl

Unikanie niepewności w kulturach organizacyjnych przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie Polski i Ukrainy

W naukach o zarządzaniu uwaga jest skupiona na kulturze organizacyjnej. Refleksja nad nią dotyczy również szeroko rozumianego kontekstu kulturowego, bowiem organizacje funkcjonują w określonych miejscach i w określonym czasie. Wraz z wkraczaniem przedsiębiorców na zagraniczne rynki pojawia się konieczność zgłębiania wiedzy na temat aspektów kulturowych, co skutkuje możliwością generowania praktycznych wskazówek dotyczących kształtowania kultury organizacyjnej w odmiennym kulturowo otoczeniu. W artykule uwagę poświęcono przedsiębiorstwom funkcjonującym w otoczeniu kultury narodowej polskiej i kultury narodowej ukraińskiej. Analizy odnoszą się do jednego z wymiarów kulturowych wyróżnionych przez G. Hofstedego - unikania niepewności. Celem artykułu jest zdiagnozowanie różnic w wymiarze unikania niepewności w polskiej i ukraińskiej organizacji. Próba badawcza wynosiła 590 osób. Do badania wykorzystano autorskie narzędzie, w analizie statystycznej posłużono się nieparametrycznym testem U Manna-Whitneya.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: kultura organizacyjna; kultura narodowa; unikanie niepewności

Bibliografia

Bibliografia/References

Boski, P. (2009). Kulturowe ramy zachowań społecznych. Warszawa: PWN.

De Silva Kanakaratne, M., Bray, J. i Robson, J. (2020). The influence of national culture and industry structure on grocery retail customer loyalty. Journal of Retailing and Consumer Services, 54(May). DOI: 10.1016/j.jretconser.2019.102013

Ferris, G. R. i Wagner, J. A. (1985). Quality circles in the United States: a conceptual re-evaluation. Journal of Applied Behavior Science, 21, 155–167. https://doi.org/10.1177/002188638502100208

Gellner, E. (2007). Relativism and the Social Sciences. Cambridge.

Hofstede, G. i Hofstede, G. J. (2007). Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu. Warszawa: PWE.

Kamińska, J., Mrinska, O. i Płoszaj, A. (2008). Ukraina — zróżnicowania regionalne i polityka rozwoju regionalnego. W: G. Gorzelak i A. Tucholska (red.), Historyczno-kulturowe uwarunkowania rozwoju Polska i Ukraina. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Kłoskowska, A. (1991). Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. W: A. Kłoskowska (red.), Wiedza o kulturze, (17–50). Wrocław.

Kochanowicz, J. i Marody, M. (2003). Towards Understanding the Polish Economic Culture, Convention of the Deutschen Gesellschaft für Politische Wissenschaft, Arbeitskreis Postsozialistische Gesellschaften. Mainz.

Kostera, M. (1996). Postmodernizm w zarządzaniu. Warszawa: PWE.

Kostera, M., Kownacki, S. i Szumski, A. (1998). Zachowania organizacyjne: motywacja, przywództwo, kultura organizacyjna. W: A. K. Koźmiński i W. Piotrowski (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka. Warszawa: PWN.

Kuc, R. B. i Moczydłowska, J. M. (2009). Zachowania organizacyjne. Warszawa: Difin.

Lincoln, J. R., Hanada, R. i Olsen, J. (1981). Cultural orientations and individual reactions to organizations: a study of employees of Japanese armed forces. Administrative Science Quarterly, 26, 93–115. https://doi.org/10.2307/2392603

Moczydłowska, J. M. i Kowalewski, K. (2014). Nowe koncepcje zarządzania ludźmi. Warszawa: Difin.

Moczydłowska, J. M. i Widelska, U. (2014). Cultural determinants of employee relationship management. Journal of Intercultural Management, 6(2), 19–26. https://doi.org/10.2478/joim-2014-0021

Olszański, T. A. (2012). Problem językowy na Ukrainie. Próba nowego spojrzenia. Prace Ośrodka Studiów Wschodnich, 40.

Prykarpatska, I. (2010). Culture-specific differences in polite speech acts in Ukrainian and American English: wishes, greetings and complaints. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.

Riabczuk, M. (2004). Dwie Ukrainy. Wrocław: Kolegium Europy Wschodniej.

Rozkwitalska, M. (2008). Kultury organizacyjne przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym. W: W. Polak, T. Noch (red.), Problemy zarządzania we współczesnych organizacjach. Teoria i praktyka. Gdańsk: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administracji.

Savard, I. i Mizoguchi, R. (2019). Context or culture: what is the difference? Research and Practice in Technology Enhanced Learning, 14, Issue 1, December. DOI: 10.1186/s41039-019-0112-5

Sikorski, Cz. (1986). Sztuka kierowania — szkice o kulturze organizacyjnej. Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych.

Sikorski, Cz. (1999). Zachowania ludzi w organizacji. Warszawa: PWN.

Stańczyk, S. (2008). Nurt kulturowy w zarządzaniu. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.

Sułkowski, Ł. (2001). Systemy wartości organizacyjnych — wyniki międzynarodowych badań porównawczych. Przegląd Organizacji, (9), 21–26. https://doi.org/10.33141/po.2001.09.05

Sułkowski, Ł. (2012). Kulturowe procesy w zarządzaniu. Warszawa: Difin.

Szczepański, J. (1970). Elementarne pojęcia socjologii. Warszawa: PWN.

Szydło, J. i Grześ-Bukłaho, J. (2020). Relations between National and Organisational Culture — Case Study. Sustainability, 12(4), 1–22. DOI: 10.3390/su-12041522

Szydło, J. (2018). Kulturowe ramy zarządzania. Katowice: Wydawnictwo Naukowe Sophia.

Torelli, C., Leslie, L. M. i Kim, S. (2020). Power and status across cultures. Current Opinion in Psychology, 33, June, 12–17. DOI: 10.1016/j. copsyc.2019.05.005

Torelli, C. J. i Shavitt, S. (2010). Culture and Concepts of Power. Journal of Personality and Social Psychology, 99(4), 703–723. DOI: 10.1037/a0019973

Trompenaars, F. i Hampden-Turner, Ch. (2002). Siedem wymiarów kultury. Znaczenie różnic kulturowych w działalności gospodarczej. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.

Zbiegień-Maciąg, L. (1999). Kultura organizacji: Identyfikacja kultur znanych firm. Warszawa: PWN.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę