Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-7853.2022.6.4
JEL: G21, M31

Wizerunek zewnętrzny banków spółdzielczych: badanie eksploracyjne

Celem artykułu jest eksploracja skojarzeń wizerunkowych związanych z bankami spółdzielczymi wśród konsumentów usług bankowych. Badanie opisane w artykule przeprowadzono z wykorzystaniem tematycznej analizy wywiadów pogłębionych z przedstawicielami trzech zastanych segmentów rynku: klientów banków spółdzielczych, klientów innych banków z małych miejscowości oraz klientów innych banków z dużych ośrodków miejskich. Wyniki badania wskazują, że postrzeganie banków spółdzielczych jest zależne od relacji badanego podmiotu z tą instytucją. W odczuciu klientów banki spółdzielcze są oznaką zaufania oraz otwartości. W świadomości pozostałych osób pojawia się jednak obraz banków spółdzielczych jako banków drugiej kategorii, co skutkuje deklarowanym brakiem zaufania do tych instytucji. Wyniki te dostarczają praktycznych implikacji dla zarządzających marketingiem banków spółdzielczych, wskazując im jakie elementy wizerunku wymagają największej poprawy.

Słowa kluczowe: spółdzielczość; zarządzanie wizerunkiem; marketing usług bankowych

Bibliografia

Bibliografia/References

Ali, A. i Bisht, L. S. (2018). Customers' satisfaction in public and private sector banks in India: A comparative study. Journal of Financial Markets, 2(3), 27–33.

Augusto, M. i Torres, P. (2018). Effects of brand attitude and eWOM on consumers' willingness to pay in the banking industry: Mediating role of consumer-brand identification and brand equity. Journal of Retailing and Consumer Services, 42 (December 2017), 1–10.

Bernstein, D. (1984). Company image and reality: A critique of corporate communications. Taylor & Francis.

Brzozowska-Woś, M. (2013). Media społecznościowe a wizerunek marki. Journal of Management and Finance, 11(1/1), 53–64.

Budzyński, W. (2002). Public relations: zarządzanie reputacją firmy. Poltext.

Cenker, E. M. (2000). Public relations. Poznań: Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej.

de Chernatony, L. i Cottam, S. (2006). Internal brand factors driving successful financial services brands. European Journal of Marketing, 40(5/6), 611–633.

Dobosiewicz, Z. (2011). Bankowość. Warszawa: PWE.

Dziawgo, D. i Dziawgo, L. (2014). Społeczna ewolucja rynku finansowego. CSR i IR — wybrane aspekty. Nauki o Finansach, 1(18)), 29–39.

Galicka, A. i Tomaszuk, A. (2018). Czynniki kształtujące wizerunek Alior Banku SA (w opinii jego klientów).

Gniewek, J. (2016). Misja i zasady spółdzielcze jako istotne czynniki rozwoju spółdzielczego sektora bankowego w Polsce. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia, 50(3), 39–48.

Hajduk, G. (2007). Wizerunek jako wyznacznik pozycji konkurencyjnej współczesnej firmy. W: S. Makarski (Red.), Transfer wiedzy i działań innowacyjnych w obszarze agrobiznesu. Rzeszów: Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Idasz-Balina, M. i Balina, R. (2016). Narzędzia CSR w kreowaniu wizerunku banku spółdzielczego. Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 4(3).

Jakubowska, A. (2010). Public relations w kształtowaniu wizerunku instytucji finansowych. Prace Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Katowicach.

Jaworski, W. L. i Zawadzka, Z. (2006). Bankowość. Poltex.

Kleer, J. (1990). Modele rozwojowe spółdzielczosci. Ekonomista, 305–329.

Klepacki, B. (2005). Kwestia agrarna w Polsce i na świecie. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego.

Loureiro, S. M. C. i Miranda, F. J. (2011). Brand equity and brand loyalty in the internet banking context: FIMIX-PLS market segmentation. Journal of Service Science and Management, 4(4).

Marston, J. E. (1979). Modern Public Relations: Revised Ed. Mcgraw-Hill.

Moscovici, S. (1988). Notes towards a description of social representations. European Journal of Social Psychology, 18(3), 211–250.

Narteh, B. (2018). Brand equity and financial performance: The moderating role of brand likeability. Marketing Intelligence & Planning, 36(3), 381–395.

Narteh, B. i Braimah, M. (2020). Corporate reputation and retail bank selection: the moderating role of brand image. International Journal of Retail & Distribution Management, 48(2), 109–127.

Ndubisi, N. O., Wah, C. K. i Ndubisi, G. C. (2007). Supplier-customer relationship management and customer loyalty: The banking industry perspective. Journal of Enterprise Information Management, 20(2), 222–236.

Newsom, D., Scott, A. i Vanslyke, T. J. (1989). This is PR: the realities of public relations. California: Wodsworth Publishing Company.

Perek, A. i Pawlonka, T. (2014). Rozpoznawalność banków spółdzielczych w segmencie młodych konsumentów. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, (106).

Pérez, A. i Rodríguez del Bosque, I. (2012). The role of CSR in the corporate identity of banking service providers. Journal of Business Ethics, 108(2), 145–166.

Phan, K. N. i Ghantous, N. (2013). Managing brand associations to drive customers' trust and loyalty in Vietnamese banking. International Journal of Bank Marketing, 31(6), 456–480.

Pinar, M., Girard, T. i Eser, Z. (2012). Consumer-based brand equity in banking industry: A comparison of local and global banks in Turkey. International Journal of Bank Marketing, 30(5), 359–375.

Prokopowicz, M. (2011). Wizerunek banku i lojalność nabywców. Nauki o Zarzadzaniu, (9), 50–68.

Rambocas, M. i Narsingh, S. S. (2022). Impact of perceived brand localness and globalness on brand trust to predict customer responses towards retail banks: the case of Trinidad and Tobago. International Journal of Bank Marketing, 40(4), 701–723.

Robinson, K. (2007). Retail banking: The pros and cons of global branding. The Banker, 1.

Rosa, A. (2011). Banki spółdzielcze jako instytucje finansujące działalność rolniczą w Polsce. W: A. Szelągowska (Red.), Bankowość spółdzielcza. Warszawa: CeDeWu.

Rosa, A. (2013). Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce. Zarządzanie i Finanse, 2(1). Spółdzielcza Grupa Bankowa (2019). https://www.sgb.pl/blik/

Stolarska, A. (2011). Kształtowanie wizerunku instytucji finansowych na przykładzie banków. Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, (209), 254–264.

Suddaby, R. (2006). What Grounded Theory is not, 2006. Academy of Management Journal, 49(4), 633–642.

Szwacka-Mokrzycka, J. i Chudzian, J. (2008). Wizerunek jako podstawowe źródło przewagi konkurencyjnej. Warszawa: SGGW.

Szwacka-Mokrzycka, J. (2010). Znaczenie wizerunku w budowaniu pozycji konkurencyjnej banków. Zeszyty Naukowe Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (4).

Tarczydło, B. (2013). Teoretyczne aspekty wizerunku marki jako narzędzia zarządczego. W: Metodyka kształtowania wizerunku marki. Kraków: Wydawnictwo AGH.

Tworzydło, D. i Rodzinka, J. (2000). Wizerunek banku komercyjnego w perspektywie doświadczeń minionej dekady. Zeszyty Naukowe/Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, (4), 131–145.

Zarzecki, M., Klimczuk-Kochańska, M., Wiśniewski, R., Jaroszek, K., Puchalska, K. i Turkowski, K. (2010). Wyniki badań wizerunkowych. W: Raport końcowy z badania marketingowego ex-ante w ramach realizacji Programu Promocji Polski Wschodniej działania I. 4, Komponent Promocja i Priorytetu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (64–70). Warszawa.

Żyminkowski, T. (2003). Kształtowanie wizerunku banku. Wydawnictwo Naukowe AE.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę