Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Mgr Katarzyna Wełpa
ORCID: 0000-0002-0189-4099

Doktorantka Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UŁ, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W zakresie jej zainteresowań badawczych znajduje się tematyka czasu pracy, nietypowych i elastycznych form zatrudnienia, a także zmian na rynku pracy wywołanych po stępem technologicznym.

 
DOI: 10.33226/0032-6186.2024.2.10
JEL: K31

Dnia 26 października 2023 r. w sali sądowej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbyło się X Seminarium Szubertowskie, zorganizowane przez Katedrę Prawa Pracy, Katedrę Europejskiego, Międzynarodowego i Zbiorowego Prawa Pracy Uniwersytetu Łódzkiego oraz Polską Sieć Naukową Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego Cooperante. Spotkanie poświęcone zostało problematyce sytuacji zawodowej nauczycieli akademickich, przede wszystkim w kontekście ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Słowa kluczowe: Seminarium Szubertowskie; status prawny nauczycieli akademickich; prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
DOI: 10.33226/0032-6186.2022.6.2
JEL: K31, J81, J83

Celem artykułu jest dokonanie analizy ustawodawstw wybranych państw Unii Europejskiej w kontekście implementacji dyrektywy 2019/1152. Autorka koncentruje się na tych postanowieniach dyrektywy, które mają służyć polepszaniu standardów ochrony pracowników świadczących pracę na wezwanie. Podejmuje również próbę sformułowania wniosków dotyczących implementacji dyrektywy do polskiego porządku prawnego.

Słowa kluczowe: praca na wezwanie; ochrona zatrudnienia; dyrektywa 2019/1152