Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Profil tematyczny i cele

Głównym celem ukazującego się nieprzerwanie od 1959 r. miesięcznika jest upowszechnianie dorobku naukowego, rezultatów badań oraz analiz dotyczących najważniejszych teorii, koncepcji i problemów z zakresu prawnych i społecznych aspektów następujących dziedzin:

- indywidualne i zbiorowe prawo pracy oraz inne podstawy wykonywania pracy zarobkowej,
- ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, 
- zatrudnienie, w tym cudzoziemców oraz osób niepełnosprawnych, 
- polityka personalna,
- warunki pracy,
- szeroko rozumiane sprawy socjalne. 

Zamieszczane w czasopiśmie publikacje stanowią cenne źródło wiedzy i informacji dla szerokiego grona czytelników – zarówno dla pracowników naukowych, studentów oraz doktorantów, jak i dla praktyków: sędziów, adwokatów, radców prawnych, działaczy związków zawodowych, organizacji pracodawców, pracowników samorządowych, firm i instytucji, w tym w szczególności pracowników działów personalnych. 

Łącząc refleksję naukową z podejściem praktycznym czasopismo publikuje materiały o charakterze teoretycznym i przekrojowym, a także zajmuje się problematyką wykładni obowiązujących regulacji prawnych. Poruszana w piśmie problematyka obejmuje m.in. oceny zarówno istniejącej legislacji, jak i propozycje nowych rozwiązań, szczególnie w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego. Czasopismo przez wiele lat koncentrowało się na publikacji artykułów naukowych analizujących problematykę pracy i zabezpieczenia społecznego z polskiej perspektywy. Jednak obecność Polski w Unii Europejskiej spowodowała potrzebę ukazania tej problematyki nie tylko w perspektywie krajowej, ale w coraz większym zakresie także w perspektywie międzynarodowej, w tym głównie w odniesieniu do prawodawstwa Unii Europejskiej. Stąd też od 2019 r. czasopismo rozpoczęło proces umiędzynaradawiania poprzez zaproszenie do Rady Naukowej oraz grona recenzentów ekspertów afiliowanych za granicą. Redakcja miesięcznika ma ambicje publikowania tekstów analizujących nie tylko problematykę krajową, ale w coraz większym stopniu również międzynarodową – dotyczy to np. ujęcia porównawczego rozwiązań z zakresu prawa pracy przyjętego w innych państwach naszego regionu.  

W czasopiśmie obecny jest także praktyczny wymiar poruszanej problematyki w postaci komentarzy, glos do orzeczeń czy przeglądów nowych przepisów odnoszących się zarówno do problematyki polskiej (np. w formie wyjaśnień Państwowej Inspekcji Pracy), jak i unijnej, w odniesieniu zwłaszcza do orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE. 
Autorami publikującymi w miesięczniku są specjaliści w dziedzinie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w tym pracownicy naukowi renomowanych uczelni wyższych oraz wybitni praktycy. Redakcja zaprasza także do współpracy autorów zagranicznych, co pozwala konfrontować rozwiązania i tendencje panujące w Unii Europejskiej oraz w świecie z sytuacją panującą w Polsce. Teksty zamieszczone w czasopiśmie cieszą się dobrą opinią ze względu na ich wysoki poziom merytoryczny.