Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Redaktor naczelny

Dr hab. Krzysztof Rączka, prof. UW – profesor w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2016 r. sędzia Sądu Najwyższego w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. W latach 2008-2016 dziekan Wydziału Prawa i Administracji UW. W 1983 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych na podstawie pracy pt. Dodatek za staż pracy, nagrodzoną później przez Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych. W 1995 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie dorobku naukowego i rozprawy pt. Uczestnictwo pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwami w Polsce. 

Wykaz wybranych publikacji:

Monografie i opracowania książkowe:

 1. Ustawa o służbie cywilnej. Komentarz (współautorzy J. Jagielski i M. Gersdorf). Warszawa 2010.
 2. Kodeks pracy. Komentarz (współautorzy M. Gersdorf i M. Raczkowski), szereg wydań.
 3. Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach (współautorka M. Gersdorf), szereg wydań.
 4. Uczestnictwo pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwami w Polsce. Warszawa 1994.
 5. Dodatek za staż pracy. Warszawa 1984.

Artykuły (w tym w pracach zbiorowych): 

 1. Czas pracy członków korpusu służby cywilnej. Uwagi de lege lata i de lege ferenda [w:] Prawo pracy. Między gospodarką a ochroną pracy. Księga jubileuszowa prof. Ludwika Florka, pod red. M. Latos-Miłkowskiej i Ł. Pisarczyka. Warszawa 2016.
 2. Negocjowanie układów zbiorowych pracy [w:] Przyszłość prawa pracy. Liber Amicorum. W pięćdziesięciolecie pracy naukowej Profesora Michała Seweryńskiego. Łódź 2015.
 3. Urlopy bezpłatne i zwolnienia od pracy działaczy związkowych [w:] Praca i Zabezpieczenie Społeczne, Nr 11, 2013. 
 4. Czas pracy w służbie cywilnej [w:] Praca i Zabezpieczenie Społeczne, Nr 12, 2013.
 5. Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy działacza związkowego [w:] Zbiorowe prawo pracy w XXI wieku, pod red. A. Wypych-Żywickiej, M. Tomaszewskiej i J. Steliny. Gdańsk 2010.
 6. Elastyczny czas pracy a bezpieczeństwo socjalne pracowników [w:] Ochrona praw człowieka w świetle przepisów prawa pracy i zabezpieczenia społecznego. Referaty i wystąpienia zgłoszone na XVII Zjazd Katedr/Zakładów Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Kraków 2009.
 7. Transfer zakładu pracy a sytuacja prawna pracowników wynikająca z układu zbiorowego pracy i innych porozumień zbiorowych - wybrane zagadnienia [w:] Praca i Zabezpieczenie Społeczne, Nr 3, 2007 (współautorka M. Gersdorf).
 8. Pakiety gwarancji socjalnych związane z prywatyzacją [w:] Prawo pracy a wyzwania XXI wieku. Księga jubileuszowa prof. Tadeusza Zielińskiego, pod red. B. Wagner, L. Nawackiego i M. Matey-Tyrowicz. Warszawa 2002.

Redaktor tematyczny 

Prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf - profesor w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2014 r. Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego, sędzia Sądu Najwyższego od 2008 r. Od 1975 r. zawodowo związana z Uniwersytetem Warszawskim, na którym uzyskała stanowisko profesora nadzwyczajnego. Na uczelni pełniła funkcję wicedyrektora Instytutu Nauk Prawno-Administracyjnych (1992–1993), następnie przez dwie kadencje była prodziekanem WPiA. W kadencji 2005–2008 zajmowała stanowisko prorektora UW. W 1981 r. uzyskała stopień naukowy doktora (na podstawie rozprawy pt. Zawarcie umowy o pracę), a w 2003 r. doktora habilitowanego (w oparciu o dorobek naukowy i rozprawę pt. Niewypłacalność pracodawcy w prawie pracy). 4 marca 2015 r. otrzymała tytuł naukowy profesora nauk prawnych.

Wykaz wybranych publikacji:

Monografie i opracowania książkowe:

 1. Prawo zatrudnienia. Warszawa 2013.
 2. Zatrudnieni i zatrudniający na aktualnym rynku pracy (red. nauk.). Warszawa 2012.
 3. Kodeks pracy. Komentarz (współautorzy K. Rączka i M. Raczkowski), szereg wydań.
 4. Ustawa o służbie cywilnej. Komentarz (współautorzy J. Jagielski i K. Rączka). Warszawa 2010.
 5. Umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenia. Warszawa 1993.
 6. Zawarcie umowy o pracę. Warszawa 1985.

Artykuły (w tym w pracach zbiorowych): 

 1. Stosunek służbowy a stosunek pracy – ekspansja czy poszukiwanie równowagi? (współautor M. Raczkowski) [w:] Prawo administracyjne wobec współczesnych wyzwań. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Markowi Wierzbowskiemu. Warszawa 2018.
 2. Charakterystyka umów o pracę [w:] System prawa pracy. Tom II. Indywidualne prawo pracy. Część ogólna, pod red. G. Goździewicza. Warszawa 2017.
 3. Interakcje prawa cywilnego i prawa pracy na przykładzie klauzuli konkurencyjnej po ustaniu zatrudnienia [w:] Prawo pracy. Między gospodarką a ochroną pracy. Księga jubileuszowa prof. Ludwika Florka, pod red. M. Latos-Miłkowskiej i Ł. Pisarczyka. Warszawa 2016.
 4. Znaczenie wykładni sądowej dla kształtowania stosunków pracy w czasach transformacji gospodarczej i kryzysu [w:] Rola orzecznictwa w systemie prawa, pod red. T. Giaro. Warszawa 2016.
 5. Abstrakcyjna kontrola sądowa porozumień zbiorowych prawa pracy (współautor M. Raczkowski) [w:] Sine ira et studio. Księga jubileuszowa dedykowana sędziemu Jackowi Gudowskiemu. Warszawa 2016.
 6. Renesans wypowiedzenia zmieniającego w praktyce i judykaturze Sądu Najwyższego [w:] Praca i Zabezpieczenie Społeczne, Nr 2, 2014.

Sekretarz naukowy
dr Michał Raczkowski
- Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

 

Sekretarz redakcji
Urszula Joachimiak

 

Redaktor statystyczny
Beata Kowalczyk