Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

O czasopiśmie

ISSN 1231-2037 - miesięcznik jest wydawany i dystrybuowany w wersji papierowej.
W archiwum dostępne są pełne wersje artykułów online i do pobrania 12 miesięcy po ukazaniu się numeru w wersji papierowej.

Miesięcznik ukazuje się od 1959 r.

Czasopismo jest adresowane do szerokiego grona czytelników - pracowników naukowych, studentów i doktorantów, sędziów, adwokatów i radców prawnych, działaczy związków zawodowych, organizacji pracodawców, pracowników samorządowych, firm i instytucji, zwłaszcza pracowników działów personalnych:

 • zawiera pogłębione artykuły o najnowszych rozwiązaniach i tendencjach w sferze prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, zatrudnienia, polityki personalnej, warunków pracy i spraw socjalnych
 • interpretuje i ocenia istniejące w Polsce regulacje prawne i ich przydatność oraz skuteczność
 • proponuje nowe rozwiązania adekwatne do zmieniającej się rzeczywistości
 • analizuje polskie ustawodawstwo z punktu widzenia harmonizacji z prawem europejskim
 • prezentuje rozwiązania przyjmowane przez inne państwa, wraz z ich mocnymi i słabymi stronami
 • publikuje przeglądy orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
 • przedstawia aktualne orzeczenia Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych
 • zamieszcza wyjaśnienia Państwowej Inspekcji Pracy oraz przegląd nowych przepisów.

Autorami są najlepsi polscy specjaliści w dziedzinie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, wykładowcy największych polskich uczelni oraz wybitni praktycy. ”Praca i Zabezpieczenie Społeczne” jest czasopismem naukowym punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (8 punktów - wg komunikatu z dn. 23.12.2017 r.).

Czasopismo jest obecne w bazach:

Czasopismo jest dostępne wyłącznie w prenumeracie.

About the title

ISSN 1231-2037 - the journal is published and distributed in a paper version.

The monthly has been published since 1959.

The Labour and Social Security Journal is addressed to a wide range of readers - research workers, students and doctoral students, judges, lawyers and legal advisors, trade union activists, employers' organizations, local government employees, companies and institutions, especially employees of personnel departments:

 • contains in-depth articles on the latest solutions and tendencies in the field of labor law, social and health insurance, employment, personnel policy, working conditions and social matters,
 • interprets and assesses existing legal regulations in Poland and their usefulness and effectiveness,
 • proposes new solutions adequate to the changing reality,
 • analyzes Polish legislation from the point of view of harmonization with European law,
 • presents solutions adopted by other countries, along with their strengths and weaknesses,
 • publishes reviews of the case law of the Court of Justice of the European Union,
 • presents current rulings of the Supreme Court and appellate courts,
 • provides explanations from the National Labor Inspectorate and an overview of new regulations.

The authors are the best Polish specialists in the field of labour law and social insurance, lecturers of the largest Polish universities and outstanding practitioners.

The Labour and Social Security Journal is a scientific journal awarded by the Ministry of Science and Higher Education (8 points - according to a statement dated 23/12/2017).

The journal is present in databases:

 • CEJSH (http://cejsh.icm.edu.pl),
 • BazEkon (http://bazybg.uek.krakow.pl/bazekon/),
 • PBN (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/43588),
 • Index Copernicus - IC Journals Master List (http://www.journals.indexcopernicus.com/, ICV 2017 indicator - 35.20).

The journal is available only as a subscription.