Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

About the title

ISSN 0032-6186 - the journal is published and distributed in a paper version.

Labour and Social Security Journal has been the oldest – published since 1959 – Polish journal dedicated to legal and social aspects of:
 • individual and collective labour law, including other forms of employment,
 • social security and health insurance, 
 • employment, including employment of foreigners and handicapped people,
 • personnel policy,
 • working conditions,
 • social matters. 
Published on monthly basis the Journal combines theoretical and practical attitude. The articles it contains tend to analyze general issues as well as explain binding legal regulations. the magazine focuses on domestic legal aspects – as of national and comparative points of view with respect to the law of the European Union. It tends to assess current solutions and propose new ones, apt for the ever changing conditions. The Journal presents current rulings of the Supreme Court and reviews of the case law of the Court of Justice of the European Union. The explanations of the National Labor Inspectorate and an overview of new regulations are also available. 
 
The authors are the best Polish specialists in the field of labour law and social insurance, lecturers of the largest Polish universities and outstanding practitioners.
Due to the wide scope of matters covered Labour and Social Security Journal constitues a valuable source of information and reflection addressed to a wide range of readers - research workers, students and doctoral students, judges, lawyers and legal advisors, trade union activists, employers' organizations, local government employees, companies and institutions, especially employees of personnel departments. 

The journal is present in databases:

 • CEJSH (http://cejsh.icm.edu.pl),
 • BazEkon (http://bazybg.uek.krakow.pl/bazekon/),
 • PBN (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/43588),
 • Index Copernicus - IC Journals Master List (http://www.journals.indexcopernicus.com/, ICV 2018 indicator - 42,75).

The journal is available only as a subscription.

 

O czasopiśmie

ISSN 0032-6186 - miesięcznik jest wydawany i dystrybuowany w wersji papierowej.
W archiwum dostępne są pełne wersje artykułów online i do pobrania 12 miesięcy po ukazaniu się numeru w wersji papierowej.

Praca i Zabezpieczenie Społeczne jest najstarszym – wydawanym nieprzerwanie od 1959 roku – polskim czasopismem poświęconym prawnym i społecznym aspektom:
 • indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, a także innym podstawom wykonywania pracy zarobkowej,
 • ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, 
 • zatrudnienia, w szczególności cudzoziemców czy osób z niepełnosprawnościami, 
 • polityki personalnej, 
 • warunków pracy,
 • spraw socjalnych. 
Miesięcznik łączy naukową refleksję nad tą problematyką z aspektami praktycznymi. Na jego łamach ukazują się artykuły stanowiące przekrojowe i teoretyczne analizy jak i podejmujące problematykę wykładni obowiązujących, w tym najnowszych, regulacji prawnych. Czasopismo prezentuje polskie unormowania zarówno w perspektywie krajowej jak i w ujęciu porównawczym, a także w kontekście prawa Unii Europejskiej. Stanowi w ten sposób nie tylko źródło ocen istniejącego stanu legislacji, ale również zawiera propozycje nowych rozwiązań w zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości. Pokazuje tendencje obecne w orzecznictwie Sądu Najwyższego i dorobek Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie objętym tematyką pisma, w tym w postaci komentarzy i glos do orzeczeń. Stronę praktyczną reprezentują także wyjaśnienia Państwowej Inspekcji Pracy i przegląd nowych przepisów. 
 
Autorami są najlepsi polscy specjaliści w dziedzinie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, wykładowcy największych polskich uczelni oraz wybitni praktycy.
Dzięki swojemu zakresowi tematycznemu i ujęciu prezentowanych zagadnień Praca i Zabezpieczenie Społeczne stanowi cenne źródło wiedzy i refleksji o problematyce zatrudnienia dla szerokiego grona czytelników - zarówno dla pracowników naukowych, studentów i doktorantów, jak i praktyków - sędziów, adwokatów i radców prawnych, działaczy związków zawodowych, organizacji pracodawców, pracowników samorządowych, firm i instytucji, zwłaszcza pracowników działów personalnych. 
 
Praca i Zabezpieczenie Społeczne jest czasopismem naukowym i otrzymało 40 punktów (zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów).

Czasopismo jest obecne w bazach:

Czasopismo jest dostępne wyłącznie w prenumeracie.